Odgovornost podjetja za prekršek

Korporativna odgovornost je način, kako podjetje prevzame odgovornost za svoja dejanja in njihov vpliv na zaposlene. To je izraz, ki podjetju pomaga, da ostane konkurenčno z ohranjanjem odgovornosti do svojih zaposlenih, kupcev ali uporabnikov, potrošnikov ter okolja. V korporativno odgovornost so vključene različne discipline, kot so zakonska in finančna skladnost, poslovna etika, družbena odgovornost, komunikacija, upravljanje blagovnih znamk, trajnost ipd.

Temeljni zakon, ki ureja prekrške, povezane s poslovanjem podjetja, je Zakon o prekrških. Ta zakon določa, da so pravne osebe ter samostojni podjetniki kot tudi posamezniki, ki opravljajo dejavnost, oziroma odgovorne osebe teh subjektov odgovorne za prekršek v skladu z Zakonom o prekrških.

Kdaj je za prekršek odgovorna pravna oseba?

Če kdo pri pravni osebi pri opravljanju dejavnosti naredi prekršek v njenem imenu, za njen račun, v njeno korist ter z njenimi sredstvi, za to tudi odgovarja. V primeru, da storilca prekrška ne moremo odkriti, je za prekršek svojega nadzornega organa odgovorna sama pravna oseba. Če je vodstveni organ pravne osebe opustil dolžno vodstvo, je odgovorna pravna oseba, ker bi prekršek lahko preprečila.

V določenih primerih pravna oseba ne odgovarja za prekršek, in sicer, ko se dokaže, da je prekršek bil storjen:

  • s ciljem, da se škoduje pravni osebi
  • z namernim kršenjem pogodbe za opravljanje dela ali storitve pravne osebe ter kršenjem navodil ali pravil in v primeru, da je nadzorni organ pravočasno izvedel ukrepe za preprečitev prekrška.

Kdaj je za prekršek odgovoren samostojni podjetnik?

Na enak način kot pravna oseba tudi samostojni podjetnik odgovarja za prekršek, ki je storjen v njegovem imenu, za njegov račun, v njegovo korist ter z njegovimi sredstvi. Vendar je njegova odgovornost tudi omejena. Kadar prekršek stori sam, je za njega tudi sam odgovoren.

Kdaj je za prekršek odgovorna oseba v podjetju?

Kdo je odgovorna oseba, ki odgovarja za prekršek? To je oseba, ki na podlagi pooblastil opravlja delo v korist ali v imenu ter s sredstvi pravne osebe, posameznika ali samostojnega podjetnika.

Za odgovorno osebo štejemo tudi osebo, ki je pooblaščena izvajati nadzor, ali pa pooblaščen vodstveni organ s ciljem, da se prekršek prepreči. V primeru, da imata nadzorni ali vodstveni organ več članov, je za izvajanje nadzorstva odgovoren vsak posamezni član, razen če je s pravnim aktom drugače določeno.

Odgovornost za prekršek odgovorne osebe s prekinitvijo delovnega razmerja pri pravnem subjektu ali samostojnem podjetniku ne preneha niti, če pravni subjekt preneha opravljati svoje dejavnosti.

Glede omejitve odgovornosti pa je tako, da odgovorna oseba ni vedno odgovorna za prekršek.

V določenih primerih odgovorna oseba ne odgovarja za prekršek, in sicer, ko se dokaže, da je prekršek bil storjen:

  • po naročilu vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe;
  • po naročilu samostojnega podjetnika ter je odgovorna oseba storila vse, kar je po zakonu dolžna storiti, da prekršek prepreči.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE