Pred sklepanjem pogodbe je običajno, da se vsaka od pogodbenih strank želi zavarovati.  Običajna  praksa je pogodba o ari. Gre za izpolnjevanje obveznosti nasprotne strani oziroma spoštovanje interesov obeh.

POGODBA O ARI

Obstaja več načinov in oblik zavarovanja, ki hkrati preprečujejo kršitve pogodbenih strank. Poznamo poroštvo, sklenitev pogodbe o ari, bančno garancijo, cesijo in podobno. V nadaljevanju bomo pojasnili pomen dveh institutov, ki sta urejena v Obligacijskem zakoniku OZ in sta zagotovo ena izmed najpogostejših oblik zavarovanja pogodbenih strank.

Govorili bomo o ari in odstopnini kot institutih za preprečevanje kršitev pogodbenih strank.

Pri kupoprodajnih pogodbah svetujemo dogovor o vplačilu are, s katerim se boste zavarovali vsaj deloma, da ne bi slučajno ostali brez vsega, obenem pa pokažete prodajalcu svojo resnost glede nakupa. Zakon ne določa višine are, ta je odvisna od dogovora med pogodbenimi strankami. Po navadi ara znaša približno 10 % vrednosti kupnine, lahko je tudi več.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

POGODBO O ARI UREJA OBLIGACIJSKI ZAKONIK

  • Sporazumna razveza pred notarjem je na voljo vsem tistim zakoncem, ki se odločijo za sporazumno ločitev, nimajo skupnih otrok in so se sporazumeli o delitvi skupnega premoženja o tem kdo ostane ali postane najemnik stanovanja in v primeru, da je en zakonec brezposeln ali brez prihodka vendar ne po svoji krivdi, o njegovem preživljanju. Treba je sestaviti notarski zapis v pisni obliki, ki prične veljati z dnem podpisa. Notar pošlje notarski zapis upravni enoti, ki zapiše razvezo zakonske zveze v matični register osem dni po podpisu notarskega sporazuma.
  • Sporazumna razveza pred sodiščem je primerna za zakonce, ki so se sporazumeli o: varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok, njihovih stikih s starši, o delitvi skupnega premoženja (v obliki izvršljivega notarskega zapisa) ter o tem, kdo ostane ali postane podnajemnik v skupnem stanovanju ter o preživljanju tistega zakonca, ki je ne po svoji krivdi ostal brez sredstev preživljanja. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo mora doseči in ugotoviti ali je sporazum, ki sta ga dosegla zakonca v skladu in v korist njunih skupnih otrok. V primeru, da sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog za sporazumno razvezo zavrne.
  • Razveljavitev zakonske zveze z tožbo je na voljo tistim zakoncem, ki niso uspeli doseči sporazuma o delitvi skupnega premoženja, o preživljanju zakonca, o bivanju v najemnem stanovanju ter o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši. Tožbo lahko vloži eden od zakoncev, razen v specifičnih primerih (navedeni v DZ) tudi vsi tisti, ki imajo za razvezo pravni interes in državni tožilec.
  1. člen OZ govori o ari kot znesku denarja, ki ga ena stranka da drugi pogodbeni stranki ter se s plačilom are šteje, da je pogodba sklenjena. Znesek are se po izpolnitvi pogodbe vrne ali všteje izpolnitvi obveznosti. V primeru odstopa od pogodbe ali neizpolnjevanja obveznosti stranke, ki je plačala aro, ara ostane nasprotni stranki. V primeru, da stran, ki je sprejela aro, odstopi od pogodbe ali ne izpolni svojih obveznosti, mora vrniti dvojno aro nasprotni strani.
  2. člen OZ govori o neizpolnitvi pogodbe, in sicer o dolžnostih pogodbenih strank. Če stranka, ki je plačala aro, ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, lahko nasprotna stran zahteva izpolnitev pogodbe, povrnitev škode in v tem primeru obdrži znesek are. Če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro prejela, jo v primeru neizpolnjevanja pogodbe mora vrniti v dvakratnem znesku.
  3. člen OZ govori o delni izpolnitvi pogodbe, in sicer upnik ne sme obdržati are brez zahteve izpolnitve ostanka obveznosti ter povrnitve škode zaradi zamude ali nepopolne izpolnitve. V vsakem primeru se ara všteje v znesek obveznosti.
  4. člen OZ ureja odstopnino oziroma skesnino, ki pomeni pravico do odstopa od pogodbe obeh pogodbenih strank. Stranki se dejansko dogovorita, da vsaka stran nasprotni strani plača odstopnino v primeru odstopa od pogodbe. S plačilom skesnine ni več obveznosti izpolnitve pogodbe.

Glavna razlika med aro in odstopnino je v tem, da se aro v primeru neizpolnitve pogodbe izplača v dvojnem znesku, odstopnino pa v enojnem oziroma dogovorjenem znesku. Dvojno aro lahko zahteva le »nekriva« stranka, odstopnino pa plača katerakoli od strank, ki odstopi od pogodbe.

Obligacijski zakonik pogodbenim strankam omogoča kombinacijo obeh institutov, in sicer tako, da se pogodbeni stranki dogovorita o vplačilu are in možnosti odstopa od pogodbe še pred izpolnitvijo.

  1. člen OZ ureja aro kot odstopnino in omogoča odstop od pogodbe ter aro šteje kot odstopnino, tako da lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe.

Kateri način zavarovanja vaše kupoprodajne pogodbe je bolj ustrezen, je odvisno od vas oziroma dogovora med vami in drugo pogodbeno stranjo. Vsekakor vam svetujemo, da se pred podpisom pogodbe posvetujete z odvetnikom glede utrditve obveznosti izpolnitve pogodbe ter izbire najugodnejšega zavarovanja vašega nakupa. Svetujemo vam pomoč odvetnika, ki bo sestavil pogodbo o ari.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1

Call Now ButtonPOKLIČITE