ureditev meje

UREDITEV MEJE

Ste s sosedom v nenehnem sporu glede meje? Bi želeli dokončno urediti mejo, vendar se vaš sosed s tem ne strinja? Potrebujete ureditev meje, ker želite na parceli graditi, a sosed za to ne da soglasja? S takšnimi težavami se žal sooča zelo veliko ljudi, saj nestrinjanja glede meje in tega, kje naj bi potekala, niso redka. Včasih se vlečejo celo iz generacije v generacijo. Naša odvetniška pisarna se zato pogosto ukvarja z reševanjem različnih sosedskih sporov, med katerimi je pogosto tudi motenje posesti, velikokrat pa se zaplete tudi okrog vprašanja služnosti in določitve ali uporabe nujne poti. Še vedno pa se stranke najpogosteje obračajo za nas prav zaradi ureditve meje.

UREDITEV MEJE MED PARCELAMA IN SOSEDSKI SPORI

Ureditev meje je najpogostejši razlog za sosedske spore. Tako žal meja med številnimi parcelami še danes ni urejena ali se ne ve točno, kje poteka, kar je vir številnih zapletov in konfliktov. V takšnih primerih se je najbolje obrniti na odvetnika, ki se spozna na stvarno pravo in vam bo lahko pomagal urediti mejo brez dodatnih konfliktov, ki se jim velikokrat prav s posredovanjem tretje strani oziroma pravnika lahko uspešno izognete. Pravnik točno pozna vse možne pravne poti, s katerimi lahko poskrbite za ureditev meje ter za to, da boste končali sosedski spor.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

ZAKAJ JE POMEMBNO POSKRBETI ZA UREDITEV MEJE?

Za ureditev meje je vsekakor smiselno poskrbeti. Če meja parcele namreč ni določena, je to lahko velika ovira pri:

 • prodaji parcele,
 • razdelitvi parcele na več parcel oziroma parcelaciji,
 • pridobivanju gradbenega dovoljenja,
 • dokazovanju lastništva,
 • različnih upravnih postopkih,
 • dokončni razrešitvi konfliktov s sosedi, ki se lahko vlečejo več generacij.

KAKO POSKRBETI ZA UREDITEV MEJE?

Za ureditev meje lahko poskrbimo z upravnim postopkom, ki pride v poštev, če imamo za to soglasje sosedov in je določitev poteka meje v interesu vseh lastnikov sosednjih parcel. V primeru, ko se s sosedom glede določitve meje nikakor ne morete dogovoriti ali pa je to vir že več let trajajočega konflikta, pa je potreben sodni postopek določitve meje med parcelama.

UPRAVNI POSTOPEK DOLOČITVE MEJE MED PARCELAMA

Za ureditev meje je najlažje poskrbeti z upravnim postopkom, vendar pa morajo k temu soglašati vsi lastniki sosednjih parcel. Taka ureditev ali določitev meje je možna, kadar se sosednje strinjajo o poteku meje oziroma jo vsi želijo urediti. Upravni postopek lahko v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (ZEN) zahteva lastnik parcele, pa tudi njen solastnik ali skupni lastnik.

Potek uspešnega upravnega postopka za določitev meje:

 • geodet izmeri meje parcel oziroma izvede tako imenovano mejno obravnavo, na kateri bo primerjal mejo v naravi s tem, kako je meja določena v zemljiškem katastru;
 • v primeru, da se lastniki parcel strinjajo s potekom meje, ki jo predlaga geodet, ta izdela elaborat, geodetska uprava pa izda odločbo;
 • na podlagi odločbe geodetske uprave se meja vpiše v zemljiški kataster.

V primeru, da se sosedje ne strinjajo o poteku meje, je vseeno možno zahtevati upravni postopek, v katerem se izvede mediacija, s katero se skuša sprejeti dogovor. Če veste, da se s sosedi glede poteka meje ne strinjate, je dobro, če vas na mediaciji spremlja odvetnik, ki se spozna na to področje, prav tako pa se je z njim pametno posvetovati že pred samo mediacijo oziroma pred začetkom upravnega postopka. Tako boste lahko v njem uveljavili svoje interese ter jih z njegovo pomočjo tudi pravno zaščitili, če bo to potrebno.

SODNI POSTOPEK DOLOČITVE MEJE MED PARCELAMA

V primeru, da meje ni možno urediti z upravnim postopkom, o določitvi meje odloča sodišče, ki s sklepom določi njeno ureditev, to pa se vpiše tudi v zemljiški kataster. Sodišče o meji odloča trifazno:

 • glede na močnejšo pravico,
 • glede na zadnjo mirno posest,
 • glede na pravično oceno.

Pri tem se vedno upošteva tudi stanje v naravi ter ureditev meje v katastru. Sodna določitev meje lahko poteka po pravdnem ali nepravdnem postopku, pomemben del tega pa je tudi dokazni postopek, v katerem sodelujejo različni izvedenci, opravi pa se tudi zaslišanje vpletenih strank in prič.

GRE ZA MEJNI ALI LASTNINSKI SPOR?

Za mejni spor pri ureditvi meje gre le v primeru, da je sporen potek meje, ne pa lastništvo dela zemljišča, kjer poteka meja. V tem primeru gre za lastninski spor, ki se ga rešuje drugače kot mejni spor. Pred izbiro ustreznega načina ali postopka za ureditev meje se je zato smiselno obrniti na pravnika, ki bo preučil vašo zadevo ter vam pojasnil, kako bi bilo najbolj smiselno ukrepati v vašem primeru. Pri ureditvi meje, sosedskih, mejnih in lastninskih sporih vam lahko uspešno pomaga tudi naša odvetniška pisarna.

POMOČ PRAVNIKA V MEJNIH IN SOSEDSKIH SPORIH

Včasih dolgotrajne konflikte glede meje pomaga prekiniti že premišljeno sestavljen dopis odvetnika ali pa ta vsaj poskrbi za to, da se vse sprte strani dobijo na mediaciji in skušajo na njej določiti mejo po izvensodni poti. V primeru, da to ni možno, pa je pomoč odvetnika sploh nujna, saj bo treba vložiti tožbo oziroma sprožiti sodni postopek za določitev meje. Naša odvetniška pisarna vam lahko strokovno svetuje in vas uspešno zastopa v naslednjih zadevah:

 • pri ureditvi meje in različnih mejnih sporih,
 • v primeru sporne meje,
 • pri določitvi meje v upravnem postopku,
 • pri mediaciji glede določitve meje,
 • v sodnem postopku določanja meje,
 • pri določitvi služnosti ali nujne poti,
 • pri sporih o priposestvovanju,
 • v lastninskih sporih,
 • pri urejanju stanja v zemljiški knjigi,
 • pri parcelaciji,
 • motenje posesti,
 • pri različnih drugih zadevah, ki se uvrščajo v sosedsko pravo.
Call Now ButtonPOKLIČITE