Odvetnik za dedno pravo oziroma odvetnik za dedovanje  je pravna oseba, ki vam svetuje, pomaga in vas zastopa pri postopku dedovanja oziroma delitvi premoženja po dedovanju. Naš odvetnik za dedovanje vam lahko pomaga pri urejanju zapuščine, vključno s prenosom premoženja, obdavčitvijo in drugimi pravnimi vidiki. Prav tako se ukvarja z obdavčitvijo zapuščine in ugotavljanjem davčnih obveznosti. Od pravne pomoči našega odvetnika za dedovanje pričakujte svetovanje, pomoč pri pripravi dokumentov in zastopanje v zapuščinskih zadevah. V naši odvetniški pisarni vam bo naš odvetnik za dedovanje učinkovito pomagal pri pravnih zadevah, povezanih s prenosom premoženja po smrti. Pristojnosti našega odvetnika za dedno pravo oz. odvetnika za dedovanje vključujejo svetovanje, pripravo oporok, reševanje dednih sporov, skrb za izvedbo oporoke itd.

Odvetnik za dedno pravo – Vloge in odgovornosti našega odvetnika za dedovanje

Dedno pravo oziroma dedovanje je veja prava, ki ureja prehod premoženja umrlega na drugo osebo, torej na njegove pravne naslednike.

Naloge odvetnika za dedno pravo zajemajo širok spekter pravnih postopkov in storitev, povezanih s prenosom premoženja po smrti osebe na njene dediče ali zakonite naslednike. Odvetnik za dedno pravo ima ključno vlogo pri zagotavljanju zakonitega in učinkovitega prenosa dediščine ter zaščiti interesov vseh vpletenih strank.

Naš odvetnik za dedovanje prouči zapustnikovo oporoko, če slednja obstaja, ter dedičem in izvršitelju oporoke pomaga pri razumevanju zakonodaje in postopkov, povezanih z dedovanjem. Odvetnik pripravi potrebne dokumente, kot so vloge za dedovanje, potrdila o smrti, oporoke, pooblastila za izplačilo dolgov in druge pravno pomembne listine. Odvetnik za dedno pravo oz. odvetnik za dedovanje pomaga identificirati in ovrednotiti vse premoženje zapustnika, vključno z nepremičninami, denarjem, vrednostnimi papirji, podjetji in drugimi sredstvi. Naš odvetnik za dedno pravo oz. odvetnik za dedovanje pomaga tudi pri razreševanju morebitnih sporov med dediči ali drugimi strankami, ki se lahko pojavijo med postopkom dedovanja.

Če se dedovanje zaplete in pride do sodnih sporov, odvetnik svoje stranke zastopa pred sodiščem in si prizadeva za rešitev konfliktov. Ko so vsi postopki zaključeni, odvetnik poskrbi za izdajo potrebnih listin, s katerimi se premoženje dokončno prenese na dediče.

Naloge našega odvetnika za dedovanje so ključne za zagotavljanje pravne varnosti in pravičnega prenosa dediščine ter zaščito interesov vseh vpletenih strank v obdobju žalovanja in pravno kompleksnih postopkih dedovanja.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Nasveti odvetnika za dedovanje pri vsakem koraku postopka:

 • kakšna je razlika med dedovanjem po zakonu in oporočnim načinom dedovanja,
 • kdo vse so zakoniti dediči in kaj je nujni delež,
 • do kolikšne dediščine ste upravičeni oziroma vam pripada,
 • kako se dedujejo zapustnikovi dolgovi,
 • kakšna so finančna bremena in ostale obveznosti dediščine
 • Zakonito dedovanje, oziroma dedovanje na podlagi zakona,
 • Dedovanje na podlagi oporoke
 • ter drugo

V primeru, da se srečujete s specifičnim primerom dedovanja, ki zahteva individualno obravnavo, ali ko se med dediči pojavijo nesporazumi, vam je na voljo odvetnik za dedovanje ali dedno pravo. Slednji vam lahko nudi zastopanje in zagovarjanje vaših pravic pred sodiščem. Zakonito dedovanje nastopi v primeru, ko zapustnik umre, vendar oporoke ni opravil. V tem primeru, na podlagi zakona dedujejo zakoniti dediči, ki so razdeljeni na tri dedne razrede in sicer po naslednjem vrstnem redu:

 • Dediči prvega dednega reda so otroci in posvojenci zapustnika ter zakonski ali zunajzakonski partner zapustnika. Dediči prvega dednega reda dedujejo po enakih deležih.
 • Dediči drugega dednega reda so zapustnikovi starši in zapustnikov zakonski ali zunajzakonski partner. Zapuščina se deduje v razmerju ena polovica pokojnikovim staršem in druga polovica zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju pokojnika.
 • Dediči tretjega dednega reda so zapustnikovi stari starši po obeh straneh.

Kadar dediči ne obstajajo, torej ko zapustnik nima zakonitih dedičev, preide premoženje zapustnika v last Republike Slovenije.

Pomen odvetnika za dedovanje pri urejanju pravnih vprašanj

Pogoji za uvedbo dedovanja so:

 • Zapustnikova smrt,
 • obstoj dediča oziroma dedičev,
 • dedič mora biti dedno sposoben oziroma ne sme biti dedno nevreden (126.člen Zakon o dedovanju),
 • obstajati mora predmet dedovanja – zapuščina,
 • dedič mora imeti dedni naslov.

Predmet dedovanja so lahko stvari in pravice, ki so pripadale posamezniku.

kdo je dober odvetnik za dedne zadeve?
Svetujemo, da se odločite za izkušenega in dobrega odvetnika za dedne zadeve.

Odvetnik za dedovanje ali dedno pravo je pravna oseba, ki vam lahko pomaga, svetuje in vas tudi zastopa v postopku dedovanja, torej pri delitvi premoženja pokojnika. Tovrstna strokovno podkovana, izkušena in zaupanja vredna oseba je v večini primerov dedovanja tista, s katero svojci navežejo stik kmalu po smrti pokojnika in pred samim sodnim postopkom dedovanja.

Kar nekaj je primerov, ko se svojci umrlega prvič soočajo tako z izgubo najbližje osebe kot tudi z zahtevnim postopkom dedovanja. V takšnih situacijah sta bojazen in negotovost glede izbire prave pravne osebe oziroma odvetnika za dedovanje ali dedno pravo povsem razumljivi.

Svetovanje našega odvetnika za dedno pravo pri pridobivanju potrebnih pravnih dokumentov:

Za pridobivanje potrebnih pravnih dokumentov za dedovanje je treba slediti določenemu postopku, ki se lahko razlikuje glede na državo in lokalne zakonodaje. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih korakov, ki vam lahko pomagajo pri urejanju dediščine.

 1. Oporoka ali potrdilo o dedovanju:
  • Če obstaja oporoka, je treba pridobiti njen izvod. Če oporoke ni, boste morda potrebovali potrdilo o dedovanju.
 2. Osebni dokumenti pokojnika:
  • Fotokopija osebnega dokumenta pokojnika (osebna izkaznica, potni list).
 3. Dokumentacija o nepremičninah:
  • Zemljiškoknjižni izpisek za nepremičnine, ki jih dediči podedujejo.
 4. Dokumentacija o premičninah:
  • Seznam premičnin, kot so vozila, plovila, vrednostni papirji in drugih dragocenosti, ki jih dediči podedujejo.
 5. Dokumenti bančnih računov:
  • Izpisi bančnih računov pokojnika.
 6. Dokumenti o dolgovih:
  • Seznam dolgov ali obveznosti pokojnika.
 7. Potrdilo o smrti:
  • Uradni dokument, ki potrjuje smrt pokojnika.
 8. Dokumenti o morebitnih življenjskih zavarovanjih:
  • Polica življenjskega zavarovanja, če obstaja.
 9. Davčni dokumenti:
  • Dokumentacija o davkih na dediščino in morebitnih drugih davkih.
 10. Overovitveni list ali overovitev podpisa:
  • V nekaterih primerih je morda potrebna overovitev podpisa na dokumentih.
 11. Dokazila o sorodstvenem razmerju:
  • Če ni jasno, kdo so dediči, se lahko zahteva dokumentacija, ki potrjuje sorodstvene odnose (rojstni listi).
 12. Drugi relevantni dokumenti:
  • Glede na posebne okoliščine primera se lahko zahteva tudi druga dokumentacija.

V vsakem primeru je priporočljivo, da se posvetujete z odvetnikom za dedovanje, ki vam bo pomagal uspešno zaključiti vse potrebne postopke.

Kako odvetnik za dedovanje pomaga pri pripravi oporok in dednih pogodb?

Oporočno dedovanje je primer dedovanja, ko je zapustnik napravil oporoko. Takrat dedovanje na podlagi zakona ni možno, temveč se vzpostavi oporočno dedovanje. Oporočitelj lahko z oporoko razpolaga s svojim premoženjem na način in v mejah, kot to določa zakon, pri čemer mora upoštevati da je oporoka napravljena v obliki in ob pogojih, kot to določa zakon.

Pred pisanjem oporoke se mora zapustnik zavedati, da je slednje zahteven postopek, med katerim je treba upoštevati vse zakonske določbe dednega prava, saj v nasprotnem primeru oporoka ni veljavna. Svetujemo, da zapustnik pred pisanjem oporoke dobro razmisli, kako naj dedovanje poteka in kdo naj bodo dediči, saj velikokrat po smrti pride do spora med njimi. Poleg tega oporoka velja za zaupen dokument, zato ima lahko vanjo vpogled le zapustnik ali njegov pooblaščenec. Pomembno je tudi, da pisec oporoke dopolni vsaj 15 let ali več, saj v nasprotnem primeru oporoka ni veljavna. Priporočamo pomoč odvetnika za dedovanje.

Poleg oporočnih in zakonitih dedičev poznamo tudi nujne dediče. Te dedno pravo opredeljuje kot dediče, ki lahko po zakonu dedujejo svoj nujni delež. V kolikor so bili s strani zapustnika brez razloga izključeni iz oporoke, lahko na podlagi dednega prava zahtevajo svoj nujni delež.  V tem primeru ponovno priporočamo odvetnika za dedovanje. Nujni dedič je torej tisti, ki bi na podlagi zakona v vsakem primeru dedoval. Dedno pravo opredeljuje, da so lahko nujni dediči tudi stari starši, v kolikor slednji nimajo zadostnih sredstev za preživetje ali so trajno nezmožni za delo.

 

odvetnik za dedno pravo
Odvetnica Nina Šibila je izkušena strokovnjakinja za dedno pravo.

Kako odvetnik za dedno pravo pomaga pri interpretaciji oporok?

 • Lastnoročna oporoka (oporočitelj oporoko napiše lastnoročno in jo podpiše).
 • Pisna oporoka pred pričami (oporočitelj, ki zna brati in pisti napravi tako, da v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpiše listino, ki jo je sestavil nekdo drug, vendar oporočitelj izjavi, da je bila volja izključno njegova).
 • Sodna oporoka (jo sestavi sodnik pristojnega sodišča na osnovi izjave oporočitelja).
 • Ustna oporoka velja za izredne primere, ko oporočitelj v času testiranja, ni mogel opraviti pisne oporoke).

Kaj storiti v primeru spora med nujnimi dediči – nasvet našega odvetnika za dedovanje

Pri določanju višine nujnega deleža je pametno imeti odvetnika za dedovanje . Dedno pravo je namreč pravna veja, katere zakoni vsebujejo tudi precej podrobnosti, ki jih je pametno poznati. Nujni deleži se načeloma računajo na podlagi vrednosti celotne zapuščine. Prvi korak je sestavljen iz ugotavljanja vrednosti celotne zapuščine, vključno s terjatvami zapustnika. Od vsote slednjih se odštejejo vsi tekoči stroški, ki so nastali v postopku dedovanja. Izračunanemu znesku se doda vrednost daril, ki jih je zapustnik podaril svojim dedičem, in vrednost daril, ki jih je podaril tretjim osebam. Tudi pri izračunu višine nujnega deleža priporočamo odvetnika za dedovanje.

Dedno pravo, varuje tako zapustnika kot dediče, saj je njegov name tudi ta, da dediči lahko po smrti svojih prednikov živijo podobno življenje, kot so ga pred smrtjo zapustnika. Če zapustnik svoje premoženje ne zapusti svojim zakonitim dedičem, imajo ti, kot nujni dediči pravico do nujnega deleža. Nujni dediči so zapustnikov zakonec oziroma njegov zunajzakonski partner, otroci zapustnika in njegovi posvojenci ter zapustnikovi starši. Izjemoma so nujni dediči tudi bratje, sestre, dedi in babice pokojnika. Nujni delež je torej tisti del zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati. Nujni dediči pa do nujnega deleža niso avtomatsko upravičeni, temveč je to le njihova pravica, ki jo morajo uveljavljati na sodišču s priporočeno pomočjo odvetnika za dedovanje .

Na podlagi dednega prava in njegovih določil lahko zapustnik s svojim premoženjem (tako v času svojega življenja kot tudi za primer smrti) samostojno razpolaga tako, kot si sam želi. Kljub temu ga dedno pravo omejuje s tako imenovanim nujnim deležem, ki določa, da morajo biti potomci in starši zapustnika nujno vključeni v postopek dedovanja in tako podedovati svoj nujni delež. V kolikor je zapustnik pred smrtjo mnenja, da si njegovi potomci ali starši ne zaslužijo biti del njegove oporoke, lahko slednje na podlagi utemeljenih razlogov tudi razdedini. Najpogostejši razlog razdedinjenja dediča (ki bi mu po zakonu pripadal nujni delež) je navadno izvršitev kaznivega dejanja zoper zapustnika.

Zgoraj našteta dejstva so tista, ki jih morata poznati vsak zapustnik in dedič. Poznavanje glavnih značilnosti dednega prava in dedovanja bo namreč močno olajšalo sam postopek dedovanja ter pripomoglo k hitrejšemu zaključku samega postopka in prenosa premoženja zapustnika na dediče. Odvetnik za dedovanje vam bo zagotovo lahko olajšal postopek dedovanja, ki mu pravimo zapuščinski postopek.

Dolgovi zapustnika in pomoč našega odvetnika za dedovanje

Na podlagi določil dednega prava je dedič definiran kot nekdo, ki po smrti zapustnika podeduje njegove pravice in obveznosti. Na podlagi slednjih lahko dedič podeduje tudi dolgove zapustnika. Ni torej nujno, da med dedovanjem pride le do pridobitve novega premoženja, saj se dediče lahko bremeni tudi z dolgovi. Med samim postopkom dedovanja se imenuje skrbnika zapuščine, ta pa je navadno eden izmed dedičev.

Dedičev ni tedaj, ko so ti neznani in se ne odzivajo na pozive, jih sploh ni ali pa so znani, vendar so dedno nevredni (v skladu z zakoni dednega prava), razdedinjeni s strani zapustnika oz. se odpovedo svoji dediščini. Dediči se na podlagi dveh glavnih vrst dedovanja delijo na oporočne ali zakonite dediče.

Naloge odvetnika za dedovanje pri urejanju dednih sporov

Oporočni dediči so definirani kot tisti, ki dedujejo na podlagi oporoke, zapisane s strani zapustnika. Dedič, ki deduje na podlagi oporoke, je lahko kdorkoli (tudi prijatelj ali znanec), saj ni nujno, da je v sorodstveni vezi z zapustnikom. Na drugi strani so zakoniti dediči tisti, ki dedujejo tedaj, ko zapustnik oporoke ni sestavil. Določeni so na podlagi treh dednih redov. V prvi dedni red po dednem pravu sodijo potomci zapustnika in njegov soprog/soproga. Ti po zakonu dedujejo v enakih delih. V drugem dednem redu so starši zapustnika in njegov soprog/soproga. Starši dedujejo četrtino premoženja, medtem ko soprog podeduje polovico. V tretjem dednem redu pa so le zapustnikovi starši, ki dedujejo (vsak po) četrtino premoženja.

Na podlagi zgornjega odstavka lahko sklepamo, da je zakon v dednem pravu oblikovan tako, da najprej in največ podedujejo najbližji ožji člani zapustnika. Bistveno pravilo je oblikovano tako, da bližnji dedni red iz dedovanja izključuje bolj oddaljene dedne rede. V kolikor je zapustnik imel soprogo in ženo (obe sta znotraj prvega dednega reda), vsaka izmed njiju podeduje polovico premoženja. V tem primeru je nemogoče, da bi del premoženja podedovali zapustnikovi starši.

V primeru, da potrebujete pomoč odvetnika za dedovanje pri sestavi in hrambi oporoke, potrebujete pomoč pri urejanju zapuščinskih postopkov in z njimi povezanih pravd ter uveljavljanju dednopravnih zahtevkov po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, potrebujete zastopanje za zapuščino v zapuščinskem postopku o ali zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine ali imate kakršnokoli vprašanje vezano na dedno pravo smo vam je naši odvetniški pisarni odvetnik za dedovanje na voljo in vam z veseljem pomaga!

 

dedno pravo
Naš odvetniška pisarna je specializirana za dedno pravo. Dedno pravo je zelo zahtevno področje in zahteva strokovnega odvetnika.

 

Dedno pravo je skupek pravil in zakonov, ki urejajo prenos premoženja zapustnika na svoje dediče. Gre za vejo civilnega prava, pravila pa so zapisana v Zakonu o dedovanju. Ta opredeljuje dedovanje na podlagi zakona, oporočno dedovanje, prehod zapuščine na dediče in sam proces dedovanja. Z dednim pravom se vsak izmed nas sreča vsaj enkrat v življenju, zato je smiselno poznati osnovna pravila.

Vloga našega odvetnika za dedno pravo pri reševanju dednih konfliktov

Proces dedovanja je lahko izpeljan zelo hitro, lahko pa se tudi precej zavleče. Svetujemo vam, da se obrnete na našega odvetnika za dedovanje. Kako poteka proces dedovanja po našem dednem pravu  vam bomo predstavili v nadaljevanju tega blog članka.

Dedni spor, ko zapustnik ni napisal oporoke

Dedovanje na podlagi zakona nastopi v primeru, ko zapustnik ni naredil oporoke. Zakonito dedovanje se lahko precej zavleče, če je dedičev več in če se ne strinjajo med seboj. Klasično oziroma zakonito dedovanje narekuje, da najprej dedujejo dediči prvega dednega reda, šele nato pa vsi ostali. Če zapustnik ni imel dedičev, njegovo premoženje podeduje država. Tukaj vam lahko učinkovito pomaga naš odvetnik za dedovanje.

Dedni spor zaradi oporočnega dedovanja

Če je oporoka veljavna in zapisana skladno s pravili, se premoženje zapustnika med dediče razdeli skladno z vsebino oporoke. Pri pisanju oporoke se mora zapustnik zavedati, da je omejen s tako imenovanim nujnim deležem. Na podlagi nujnega deleža imajo namreč nujni dediči pravico, da podedujejo svoj delež premoženja. Nujni dediči so po zakonu osebe, ki so v najtesnejši sorodstveni povezavi z zapustnikom (torej njegovi otroci, posvojenci, zakonci, zunajzakonski partnerji …). Pri oporočnem dedovanju priporočamo, da se predhodno obrnete na našega izkušenega odvetnika za dedno pravo.

V primeru oporočnega dedovanja sodnik na zapuščinski obravnavi jasno prebere vsebino oporoke vsem morebitnim sorodnikom, ki bi lahko bili dediči. Ti imajo nato priložnost, da se izjasnijo, ali se strinjajo ali ne strinjajo z vsebino oporoke. V primeru, da se kateri od dedičev ne strinja z oporoko, ima možnost, da ji oporeka. Sodišče nato prekine zapuščinsko razpravo in dediča usmeri na pravdo, kjer lahko uveljavlja svoj zahtevek. Zapuščinska obravnava se izvaja po pravilih nepravdnega postopka, zato se tovrstna vprašanja ne morejo reševati v samem postopku zapuščinske obravnave. Dedovanje na podlagi oporoke je možno le, če je oporoka napisana v skladu z navodili, ki jih določa Zakon o dedovanju. Oseba, ki piše oporoko, mora biti tudi sposobna presoje in popolnoma zdrava, saj je oporoka v nasprotnem primeru neveljavna in dedovanje poteka po zakonu. Svetujemo vam, da za pravno zastopanje izberete našega odvetnika za dedno pravo.

Kako vam lahko odvetnik za dedovanje pomaga na zapuščinskem obravnavi?

Zapuščinska obravnava je proces, med katerim se po smrti zapustnika razglasi, na kakšen način se bo razdelilo njegovo premoženje. Obstaja tudi možnost, da se zapuščinska obravnava ne izvede, in sicer v primeru, ko zapustnik ni imel premoženja ali pa nobeden od dedičev ne zahteva obravnave. V postopku zapuščinske obravnave sodišče izvede narok ter odgovarja na vsa vprašanja, vezana na zapuščino in sam postopek. Dedičem mora pojasniti njihove pravice glede dedovanja, velikosti dednih deležev in pravico do volila. Pri tem vas lahko učinkovito zastopa naš odvetnik za dedovanje.

Zakaj potrebujete odvetnika za dedno pravo, če zapustnik ni napisal oporoke?

Če zapustnik ni napisal oporoke, se dedovanje izvede skladno z določili zakona, torej dediči dedujejo na podlagi dednih redov. V Sloveniji poznamo tri dedne rede, in sicer prvega, drugega ter tretjega. V prvem dednem redu so zapustnikovi otroci ali posvojenci ter zakonci oziroma zunajzakonski partnerji. Zakon določa, da dediči v prvem dednem redu dedujejo enake deleže premoženja. Če zapustnik omenjenih sorodnikov ni imel, dedujejo dediči drugega dednega reda. V drugi dedni red sodijo zapustnikovi starši ter bratje in sestre. Ti dediči imajo pravico do polovice premoženja, mednje pa se premoženje deli v enakih delih. Drugo polovico na primer podeduje zakonec zapustnika. Zadnji dedni red je tretji dedni red, v katerega sodijo dedki in babice zapustnika ter njihovi potomci. Odvetnik za dedovanje vam bo pomagal urediti vaša dedna upravičenja. Dedno pravo zajema široko vejo prava ,saj se prepletajo različna pravna področja.

 

Dedne zadeve preko našega odvetnika
Naš odvetnik vam bo pomagal pri vseh omenjenih dednih zadevah.

 

Kaj iskati pri izbiri odvetnika za dedovanje?

Odvetnik za dedovanje pomaga poiskati odgovore na številna vprašanja, vezana na proces dedovanja. Njegova glavna naloga je reševanje sporov med dediči, ki so v praksi na žalost zelo pogosti. Nanj se velikokrat obrnejo tudi zapustniki, ki želijo, da je njihova oporoka zapisana na pravilen in veljaven način. Odvetnik za dedno pravo je oseba, ki jo je zagotovo pametno prositi za pomoč že na samem začetku.

Odvetnik za dedovanje ali dedno pravo vam bo najprej podrobno predstavil potek celotnega postopka dedovanja. S temeljitim pogovorom bo pridobil vpogled v vašo situacijo in vaš primer ter vam pojasnil, kako deluje zakon o dedovanju. Razložil vam bo, kakšno premoženje vam pripada kot dediču, ne glede na to, ali gre za dedovanje po zakonu ali oporočno dedovanje. Prav tako vas bo seznanil s tem, katera vrsta premoženja pripada ostalim dedičem in zakaj. Podrobno vam bo razložil tudi, kako se dediščina obdavči in kakšne morebitne obveznosti imate do nje, zlasti če je zapustnik za seboj pustil dolgove.

Odvetnik za dedovanje ali dedno pravo vam bo v veliko pomoč in podporo, zlasti v primeru težav, nepravilnosti, nesoglasij in sporov med preostalimi dediči ter drugimi upravičenci do dediščine zapustnika. Pomembna vloga odvetnika za dedovanje je, da skuša na vsak način doseči sporazum med dediči. Pojasniti jim mora, da je sporazumno dedovanje najbolj stroškovno učinkovito, poleg tega pa se prenos premoženja v tem primeru veliko prej zaključi. Dedičem mora predstaviti njihove pravice glede dednih deležev in jih usmerjati med postopkom.

 

dedno pravo
Zakaj menimo, da je naš odvetnik zagotovo prava izbira?

 

Kvalificiran odvetnik za dedno pravo bo torej poenostavil postopek dedovanja, zmanjšal tveganje za morebitne pravne zaplete in zagotovil, da se volja posameznika uresniči na pravilen in pravičen način.

Za pridobivanje potrebnih pravnih dokumentov za dedovanje je potrebno slediti določen postopek, ki se lahko razlikuje glede na državo in lokalne zakonodaje. Spodaj je nekaj splošnih korakov, ki bi vam lahko pomagali, vendar je pomembno vedeti, da je najbolje, da se posvetujete z odvetnikom za dedovanje v vaši jurisdikciji, da dobite natančne informacije in nasvete.

Kako se pripraviti na sestanek z našim odvetnikom za dedno pravo?

Pripravite dokumentacijo o premoženju, oporoki in morebitnih dedičih, da boste lažje komunicirali z odvetnikom. Ne glede na dokumentacijo, se boste z našim odvetnikom za dedovanje o vseh podrobnosti pogovorili kar v naši pisarni.

 

odvetnik za dedovanje pogosta vprašanja
V tem poglavju so zbrana pogosta vprašanja in odgovori glede odvetnika za dedovanje.

Odvetnik za dedno pravo – pogosta vprašanja in odgovori

Odvetnik za dedovanje bo vaš zagovornik in bo deloval v vašem najboljšem interesu. Zagotavljal bo, da se vaše pravice in zahtevki spoštujejo in da niste izpostavljeni nepoštenim praksam ali zlorabi sistema. Naš odvetnik bo vedno iskal rešitve, ki bodo v vašo korist.

Kaj počne odvetnik za dedovanje?

Odvetnik za dedovanje je pravni strokovnjak, specializiran za svetovanje in zastopanje strank v postopkih dedovanja. Pomaga pri urejanju zapuščine, prenosu premoženja in reševanju morebitnih pravnih sporov.

Kdaj naj najamem odvetnika za dedno pravo?

Odvetnika za dedovanje je priporočljivo najeti, ko se soočate z zapuščino, ki vključuje kompleksne pravne zadeve, konflikte med dediči ali potencialne težave pri razdelitvi premoženja.

Kako izbrati pravega odvetnika za dedno pravo?

Pri izbiri odvetnika za dedovanje je pomembno preveriti izkušnje, specializacijo in referenčne primere. Prav tako je dobro preveriti, ali ima odvetnik dobro komunikacijsko znanje, saj bo moral sodelovati z različnimi strankami.

Kakšne so običajne pristojbine odvetnika za dedovanje?

Pristojbine odvetnika za dedovanje se lahko razlikujejo glede na regijo in zapletenost primera. Običajno se obračunavajo na uro ali na osnovi dogovorjenega honorarja.

Katere dokumente naj pripravim za srečanje z odvetnikom za dedno pravo?

Pripravite dokumente, kot so oporoka, listine o lastništvu nepremičnin, bančni izpiski in drugi relevantni dokumenti o premoženju, ki jih ima zapustnik.

Kako poteka postopek dedovanja z našim odvetnikom za dedno pravo?

Odvetnik za dedovanje vam bo pomagal pri identifikaciji dedičev, ovrednotenju premoženja, plačilu davkov in pripravi potrebnih dokumentov za prenos premoženja dedičem.

Kako odvetnik za dedovanje rešuje spore med dediči?

Odvetnik za dedovanje* lahko posreduje med dediči in poskuša razrešiti morebitne spore. Če spor ostaja nerešen, lahko odvetnik sodeluje pri pravnem postopku.

Kako dolgo traja postopek dedovanja?

Trajanje postopka dedovanja je odvisno od zapletenosti primera in morebitnih pravnih sporov. Odvetnik za dedovanje bo lahko ocenil pričakovani časovni okvir.

Kaj se zgodi, če ni oporoke?

Če ni oporoke, se premoženje razdeli v skladu s pravili zakona o dedovanju. Odvetnik za dedovanje vam lahko pomaga razumeti, kako bodo s tem povezane vaše pravice.

Ali je odvetnik za dedovanje potreben v vsakem primeru dedovanja?

Ne, odvetnik za dedovanje ni vedno potreben. Vendar pa je priporočljivo najeti odvetnika, če obstajajo pravne težave ali konflikti med dediči, saj lahko zagotovi pravno zaščito.

 

Ocena

Zapisi na blogu iz kategorije dednega prava

Dedovanje skupnega premoženja zakoncev

Dedovanje skupnega premoženja zakoncev se običajno uredi v primeru smrti enega od zakoncev. Dedovanje skupnega premoženja zakoncev – kako poteka in kaj pomeni?

Dediščinska tožba

Dediščinska tožba je pravno sredstvo, ki se uporablja za reševanje sporov in vprašanj v zvezi z dedovanjem premoženja po smrti osebe.

Dediščinski postopek

Dediščinski postopek je pravna in sodna procedura, ki ureja prenos premoženja, dolgov in pravic pokojne osebe na njene dediče ali zakonite naslednike.

POKLIČITE