Odvetnik za pogodbe svojim strankam pomaga razumeti smiselnost in pomembnost pravilno sestavljene pogodbe. Poleg tega razloži pomen in pravne posledice, ki jih ima posamezna pogodba, ter obveznosti in pravice, ki izhajajo iz nje.

Odvetnik za pogodbe je odličen poznavalec pogodbenega prava in iz tega naslova tudi nepogrešljiv pri sklepanju poslov med različnimi subjekti.

Preden se posel sklene, je vedno smiselno, da se dogovorjene elemente zapiše, tudi če zakon tega eksplicitno ne zahteva. Vsak ozaveščeni subjekt ali subjekt, ki je za pomoč prosil odvetnika za pogodbe, ve, da je izjavo volje pametno zapisati predvsem zato, ker lahko pride do spora med subjekti.

Pregledna pisna oblika pogodbe je najboljši instrument za zavarovanje svoje volje, saj so v njej jasno definirane pravice in obveznosti pogodbenih strank, hkrati pa služi kot najboljši dokaz o vsebini dogovora, ko pride do spora med pogodbenimi strankami. Podpisati jo je smiselno ne glede na to, ali se sklepa med fizičnimi ali med pravnimi osebami, in ne glede na kompleksnost posla.

Katere oblike pogodb poznamo in pri čem nam lahko pomaga odvetnik za pogodbe?

Oblike pogodb se razlikujejo glede na naravo posla. Poznamo pogodbe, ki sodijo v civilno pravo, mednje pa štejemo prodajno pogodbo, darilno pogodbo, posojilno pogodbo, menjalno pogodbo, najemno pogodbo, služnostno pogodbo in podobno.

Na drugi strani se med fizičnimi osebami pogosto sklepajo pogodbe, ki izhajajo iz dednopravnih razmerij, mednje pa štejemo izročilno pogodbo, pogodbo o zastavni pravici, pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pogodbo o preužitku in druge. Med omenjene pogodbe, ki imajo drugačno naravo, pa sodijo tudi oporoke.

Pogodbe, ki se lahko uporabljajo med zakonci v primeru sporov, so pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja. Če niste prepričani, katero obliko pogodbe uporabiti, se za nasvet obrnite na odvetnika za pogodbe.

Odvetnik za pogodbe v imenu svojih strank tudi preveri relevantno dejansko in pravno stanje ter vse davčne vidike, da je stranka s finančnega vidika čim manj oškodovana. Če je treba, odvetnik za pogodbe v pravnih sporih tudi zastopa svojo stranko na sodišču, poleg tega pa sodeluje pri pogajanjih pred oblikovanjem pogodbe ter za stranko interpretira pogodbene člene in ji pomaga do potankosti razumeti, kaj bo v pogodbi podpisala. Pomembna vloga odvetnika za pogodbe je tudi, da pridobi vsa potrebna dokazila in potrdila ter skrbi za davčno obravnavo podpisane pogodbe. Če potrebujete pomoč pri sklepanju pogodb vam svetujemo, da za to najamete našega odvetnika za pogodbe , saj gre pri sklepanju pogodb za posebne oblike in specifično znanje.

Zakaj je pomembno, da subjekti pri sklepanju poslov podpišejo pogodbo?

Ne glede na obliko in vrsto pogodbe ta predstavlja temelj in osnovo za vsak pravni posel. Pogodbe služijo kot definicija pravnih razmerij, z njimi pa stranke zavarujejo svoje interese in pravice. Na drugi strani pa se s pomočjo pogodb jasno definirajo tudi obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij. Pogodbe se sklepajo vsak dan, čeprav se veliko ljudi tega ne zaveda. Že ko vstopimo v trgovino in kupimo izdelke, sklenemo pogodbo. Poznamo ustne in pisne oblike pogodb, vsak odvetnik za pogodbe pa vam bo svetoval, da v primeru, ko gre za posel, ki ni običajen (kot je na primer nakup v trgovini), vedno izberete pisno obliko pogodbe. V večini primerov pri sklenitvi pogodbe ne boste potrebovali pomoči odvetnika za pogodbe. Ko pa gre za kompleksnejše posle, vam obvezno svetujemo, da se o ustreznosti pogodbe pogovorite z odvetnikom za pogodbe. Najpogosteje se stranke za pomoč na odvetnika za pogodbe obrnejo, ko želijo kupiti stanovanje ali nepremičnino ali za sklenitev najemne pogodbe. Sodelovanje odvetnika za pogodbe je torej nujno, ko sklepate kompleksne pravne posle ali ko gre za sklepanje gospodarskih pogodb med subjekti. Odvetnik za pogodbe lahko igra pomembno vlogo tudi pri kasnejših postopkih, ko je pogodba že pregledana in podpisana, in sicer v primerih, ko je treba urejati razne vpise v zemljiško knjigo in podobno.

Kdaj stranke pri sklepanju pogodb največkrat najamejo odvetnika za pogodbe?

Na podlagi prakse se je pokazalo, da stranke za pomoč odvetnika za pogodbe prosijo predvsem takrat, ko sklepajo pogodbe s poslovnimi partnerji, ki so pogodbo oblikovali, vendar jim ne zaupajo. Odvetnik za pogodbe, ki te pregleda in ustrezno dopolni, na ta način zavaruje svoje stranke. Če stranke pogodbo podpišejo na svojo roko, ne da bi jo nekdo dobro pregledal, se lahko zgodi, da po podpisu pogodbe ugotovijo, da so bile ogoljufane in oškodovane.

Odvetnik za pogodbe vam bo pomagal tudi takrat, ko je nasprotna stran kršila dogovore, zapisane v pogodbi. Ko pride do omenjene situacije, vam svetujemo, da čim prej poiščete pravni nasvet odvetnika za pogodbe, saj je ključno, da je ukrepanje hitro in učinkovito, če ne želite, da se škoda dodatno poveča. Omeniti je treba, da kljub kršitvi pogodbenih obveznosti nimate pravice, da bi nasprotno stranko avtomatično terjali preko sodišča, ampak jo morate na podlagi zakona najprej opomniti na izpolnitev pogodbe. To velja predvsem takrat, ko rok ni jasno določen. V primeru, ko je kršitev pogodbenih obveznosti velika in želite pridobiti svoj vloženi denar, pa morate pred vložitvijo tožbe najprej odstopiti od pogodbe. Omenjeni postopki so kompleksni in zahtevajo precej pravnega znanja, zato je najbolje, da se za pomoč obrnete na odvetnika za pogodbe, ki vas bo vodil skozi celoten postopek.

Ali je pomoč odvetnika za pogodbe smiselna tudi, ko gre za sklenitev gospodarskih pogodb?

Kot že omenjeno, poznamo pogodbe med fizičnimi in pogodbe med pravnimi osebami. Slednjim z drugo besedo rečemo tudi gospodarske pogodbe, saj gre za pogodbe, sklenjene med gospodarskimi subjekti.

Ko gospodarski subjekti sklenejo pogodbo, je že v samem procesu pogajanja izredno pomembno, da je prisoten tudi strokovnjak s pravnega področja, saj gre za zahtevno in specifično obliko pogodb. Pogajanja so pri sklepanju poslov med subjekti neobvezujoča, a vendar velja, da so stranke, ki povzročijo škodo, zaradi nepoštenega pogajanja tudi odškodninsko odgovorne. Da bi se izognili nesporazumom, pa so pogajanja pomembna faza (kljub temu, da niso nujna), v kateri se stranki natančno dogovorita, katere obveznosti in pravice bosta imeli. Pri sklepanju poslov med gospodarskimi subjekti je treba upoštevati tako domačo zakonodajo kot tudi dobro poslovno prakso (med katero štejemo poslovne običaje, uzance, trgovinske klavzule, mednarodna in splošna določila …). Če gre za sklepanje poslov z mednarodnimi gospodarskimi subjekti, pa je seveda treba upoštevati tudi mednarodno in evropsko zakonodajo.

Naš odvetnik za pogodbe za svoje stranke pripravlja kupoprodajne, cesijske in posredniške pogodbe ter pogodbe o sodelovanju med gospodarskimi subjekti. Strankam pomagajo oblikovati tudi avtonomne gospodarske pogodbe, med katere štejemo gradbene pogodbe, pogodbe o gradbenem nadzoru, inženiringu, komisijske pogodbe, posredniške pogodbe in druge. Poleg pregleda gospodarskih pogodb pa vam odvetnik za pogodbe svetuje tudi o načinu plačila in institutih, ki predstavljajo učinkovito sredstvo za zavarovanje pogodb. Mednje na primer spadajo dokumentarni akreditivi, pogodbene kazni, are, odstopnine, varščine itd.

Ocena

KOLEKTIVNA POGODBA ZA TRGOVINO

Kolektivna pogodba za trgovino

Kolektivna pogodba za trgovino je pravno zavezujoč sporazum med sindikati ali združenji delavcev ter delodajalci v trgovinski panogi.

KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo je pravno zavezujoč sporazum med sindikati ali združenji delavcev ter delodajalci v kovinski industriji.

hipoteka in hipotekarni kredit

Hipoteka in hipotekarni kredit

Hipoteka je bančni inštrument ter zastavna pravica na nepremičnini. Ali so zapleti glede hipotekarnega kredita pri nakupu nepremičnine?

darilna pogodba med starši in otroci

Darilna pogodba med starši in otroci

Darilna pogodba med starši in otroki je pravna pogodba, ki se uporablja za brezplačen prenos lastninske pravice na določenem premoženju, ki je predmet darila.

IZROČILNA POGODBA MED ZAKONCEMA

Izročilna pogodba med zakoncema

Izročilna pogodba med zakoncema mora vključiti tudi potomce izročitelja. Izročitelj premoženja z izročilno pogodbo ne more izročiti le zakoncu.

odpoved pogodbe

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in vzorec

Odpoved pogodbe mora biti pravilno urejena. Odpoved pogodbe se razlikuje glede na vrsto sklenjene pogodbe.

najemna pogodba

Najemna pogodba

Najemna pogodba je pravni dokument, ki predstavlja dogovor med dvema strankama – najemnikom in najemodajalcem. Gre za dvostranski pravni posel, s katerim najemodajalec nepremičnino ali premičnino v uporabo preda najemniku, ta pa je dolžan plačati najemnino.

Krediti v švicarskih frankih in odvetnik

Krediti v švicarskih frankih so dosegli s sodbo ničnost posojilne pogodbe. Naš odvetnik za kredite v švicarskih frankih vlaga učinkovite tožbe.

DISTRIBUCIJSKA POGODBA

Distribucijska pogodba

Distribucijska pogodba je mešana pogodba, ki vključuje elemente agencijske in prodajne pogodbe. Distribucijska pogodba je avtonomno pogodba.

AGENCIJSKA POGODBA

Agencijska pogodba

Agencijska pogodba je izpeljanka mandatne pogodbe in je v praksi ena izmed najpogostejših oblik gospodarske pogodbe.

Odpoved iz poslovnih razlogov

Odpoved iz poslovnih razlogov je odpoved, ki jo delodajalec da zaradi določenih sprememb v organizaciji, zaradi katerih delavec več ni potreben. Odpoved iz poslovnih razlogov narekuje, da se lahko pogodba o zaposlitvi odpove le v celoti in mora biti izražena v pisni obliki.

Pogodbeno delo

Pogodbeno delo lahko fizična oseba sklene z naročnikom, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Pogodbeno delo se lahko sklene le za določen čas.

POKLIČITE