Sporazumna ločitev je v večini primerov najbolj smiselna, postopek pa se zaključi hitro. Odvetnik bo med zakoncema skoraj vedno najprej skušal doseči dogovor. Pomembno je, da strankama predstavi prednosti sporazumnega dogovora in stroškovno učinkovitost takšne oblike ločitve. Če se zakonca odločita za sporazumno ločitev, oddata predlog za ločitev na sodišče. Poleg predloga morata nujno dodati tudi dogovor o bistvenih sestavinah pozakonskega življenja, najpomembnejši pa je dogovor glede skrbi in vzgoje skupnih mladoletnih otrok. Med dogovore sodi še dogovor o delitvi premoženja in plačevanju preživnine.

Odločitev ali vztrajati še naprej in ostati v zakonski zvezi ali vse skupaj razdreti in se ločiti ter odpreti novo poglavje svojega življenja, je zagotovo ena težjih odločitev v življenju. Veliko vprašanj, strahu, sramu in bolečine se pojavi že ob sami misli na ločitev.

SPORAZUMNA LOČITEV

Ločitev je pogosto boleč in čustven proces za vse udeležence. Da bi bili škoda in posledice, ki jih prinese ločitev, čim manjše, se je priporočljivo odločiti za sporazumno ločitev. Na drugi strani poznamo tudi nesporazumno ločitev, ki se izvede na sodišču. Ta način ločitve je dolgotrajnejši in dražji, saj se zakonca ne moreta sama dogovoriti o bistvenih vprašanjih, vezanih na obdobje po razvezi zakonske zveze.

Vendar vsakomur v življenju pripada in si zasluži biti ljubljen, spoštovan, sprejet, varen in svoboden in če temu v zakonski zvezi ni tako, je lahko ločitev tista prava rešitev in odločitev, ki zapira stara in odpira nova vrata vašega življenja.

Kot pri vseh večjih odločitvah v življenju, je tudi pri ločitvi izrednega pomena, da na tej poti nismo sami, temveč smo obdani z ljudmi, ki nas razumejo, podpirajo in nam pomagajo skozi celoten proces razveze zakonske zveze, istočasno pa, da razpolagamo z vsemi informacijami in pomembnimi podatki o obveznostih, pravicah in posledicah, ki se nanašajo na ločitev.

Aprila 2019 je v veljavo stopil nov Družinski zakonik z nekaterimi novostmi, in sicer: na novo in širše zastavljen pojem družina, prenos nekaterih pristojnosti odločanja iz centra za socialno delo na sodišča, možnost odločanja sodišča o skupni vzgoji in varstvu otrok brez soglasja staršev, nov institut podelitve starševske skrbi sorodnikom, možnost razveze partnerske zveze pred notarjem v obliki notarske listine, uvedba pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, možnost mediacije v družinsko pravnih zadevah tudi pred začetkom in po koncu sodnega postopka in drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt
Sporazumna ločitev

V SLOVENIJI SO MOŽNOSTI ZA LOČITEV NASLEDNJE:

  • sporazumna ločitev pred notarjem – v primeru, če zakonca nimata skupnih otrok in sta se sporazumela o delitvi skupnega premoženja in ostalih premoženjskopravnih razmerjih.
  • sporazumna ločitev pred sodiščem – v primeru kadar imata zakonca skupne mladoletne otroke, za katere sta se sporazumela o njihovi vzgoji, varstvu in preživljanju. Ravno tako pa sta se sporazumela o delitvi skupnega premoženja in ostalih premoženjskopravnih razmerjih;
  • ločitev brez sporazuma z tožbo na sodišču – v primeru, da soglasja med zakoncema ni bilo možno doseči (če razvezo želi le eden od zakoncev ali ni bilo možno doseči sporazum glede delitve skupnega premoženja ali vzgoje in varstva skupnih otrok, ali če eden od zakoncev živi v tujini).

KJE SE IZVEDE SPORAZUMNA LOČITEV?

Sporazumna ločitev zakoncema omogoča, da predlog za razvezo skupaj vložita na okrožno sodišče ali pa razvezo izvedeta pred notarjem.

Pri sporazumni ločitvi lahko sodeluje notar, če zakonca nimata skupnih otrok ali pa so otroci že polnoletni (in ni treba dodeljevati skrbništva). Pred notarjem se lahko dogovorita tudi, kako se bo delilo skupno premoženje ter kdo od zakoncev bo ostal najemnik v stanovanju ali njegov lastnik. Ko zakonca podpišeta sporazumno ločitev, sta tudi uradno ločena.

V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali bistvene zakonitosti in potek sporazumne ločitve.

SPORAZUMNA LOČITEV PRI NOTARJU

Od aprila 2019 dalje je v veljavo stopil nov družinski zakon, kar predstavlja novost v pravnem sistemu. V primeru, da zakonca nimata skupnih mladoletnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb, se lahko razvežeta pred notarjem. V notarskem zapisu se sporazumeta o razdelitvi skupnega premoženja, lastništvu ali najemu stanovanja, ki je bilo njun skupni dom, ter o preživljanju zakonca, ki je brez svoje krivde brezposeln in nima sredstev za preživetje.

Sporazumna ločitev zakonske zveze pred notarjem stopi v veljavo z dnevom podpisa sporazuma. Je priporočljiva in primerna za zakonca, ki nimata skupnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb, torej polnoletnih otrok in sta se sporazumela o delitvi skupnega premoženja, o tem kateri od zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja, v katerem živita, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Sporazum se napiše v obliki notarskega zapisa in z dnem njegovega podpisa s strani obeh zakoncev se smatra, da je zakonska zveza razvezana. Notarski zapis je pravna podlaga za vpis razveze zakonske zveze v matični register, ki jo izvede upravna enota v osmih dneh po podpisu notarskega sporazuma.

SPORAZUMNA LOČITEV PRED SODIŠČEM

Sporazumna ločitev pred sodiščem je smiselna, če imata zakonca mladoletne otroke, a se jima je hkrati uspelo dogovoriti o tem, kdo in kako bo za otroke skrbel po razvezi. V tem primeru morata zakonca vložiti predlog na pristojno okrožno sodišče, pri čemer jima ni treba navesti razloga za ločitev. Poleg predloga za ločitev morata priložiti tudi poseben sporazum o preživljanju skupnih mladoletnih otrok. V tem sporazumu morata jasno navesti, pri kom bodo otroci živeli po ločitvi, na kakšen način bo drugi zakonec v stiku z otroki ter kakšna bo višina preživnine, in opredeliti morebitne ostale elemente. Sporazum lahko zakonca sestavita po lastnih željah in ni nujno, da je pripravljen v obliki notarskega zapisa.

Sporazumna ločitev vključuje tudi dogovor glede delitve premoženja. Sporazum o delitvi skupnega premoženja mora biti nujno napisan v obliki notarskega zapisa in priložen na sodišče skupaj z vlogo za sporazumno ločitev.

Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je v sporazumu napisano, kako bosta zakonca skrbela za skupne otroke, in ali so podani odgovori na ostala vprašanja, vezana na dobrobit otrok. Če sodišče presodi, da sporazum ni napisan skladno z največjo koristjo za otroke, predlog o razvezi zavrne.

Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši in če sta se sporazumela in v obliki notarskega zapisa sodišču predložila sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. V sporazumu o preživljanju skupnih mladoletnih otrok morata zakonca določiti pri kateremu od staršev bodo otroci bivali po ločitvi, stike drugega starša z mladoletnimi otroki ter preživnino, ki jo mora ta zakonec plačevati. Sporazum lahko zakonca sestavita sama. Sporazum o delitvi premoženja mora biti napisan v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je z sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in starši v skladu s koristjo otrok. Če sodišče ugotovi, da sporazum zakoncev ni v skladu s koristjo otrok (pred tem lahko pridobi tudi mnenje otroka), predlog za sporazumno razvezo zavrne. Sodišče pošlje sodbo o razvezi upravni enoti, ki vpiše razvezo zakonske zveze v matični register v osmih dneh po izdaji sodbe.

Interes vseh vpletenih, predvsem pa obeh zakoncev je zagotovo s čim manj zapleti in v doglednem času opraviti celoten proces ločitve, ki ga sporazumna ločitev zagotovo ponuja.

Naša odvetniška pisarna je tu za vas, da vam prisluhne, vam svetuje, odgovori na vsa vaša vprašanja in dileme, vas seznani o vaših obveznostih in dolžnostih ter vam ponudi natančne in strokovne pravne nasvete za vaš primer ločitve!

Kaj pa v primeru, ko sporazumna ločitev ni možna??

Velikokrat se zgodi, da zakonca ne moreta doseči sporazuma. Do tega pogosto pride, ko se eden od zakoncev ne želi ločiti ali pa se ne strinja z delitvijo premoženja. Nesporazumna ločitev je lahko tudi posledica različnih želja glede otrok in skrbništva nad njimi.

V tem primeru se zakonca razvežeta s pomočjo presoje sodišča. Eden od zakoncev na sodišče poda tožbo proti drugemu zakoncu, v njej pa mora nujno opredeliti tudi razlog za ločitev. Eden izmed najpogostejših razlogov je nevzdržnost zakonske zveze.

Sodišče v primeru tožbe presoja glede varstva otrok, skrbništva, vzgoje, stikov z zakoncema in podobno. Ob tem je pozorno, da otroci niso oškodovani in da je v kar največji meri poskrbljeno za njihov dobrobit.

Ali morata zakonca opraviti tudi posvetovalni razgovor na CSD?

Preden se sporazumna ločitev pred sodiščem prične, morata zakonca opraviti še razgovor na CSD. Posvetovalni razgovor na CSD ni obvezen, če zakonca nimata skupnih otrok, če je eden od zakoncev nerazsoden, pogrešan ali ima neznano prebivališče ali če oba zakonca bivata v tujini.

Pomembno je, da se zakonca posvetovalnega razgovora udeležita osebno, torej brez pooblaščencev.

Na kaj se sodišče osredotoča pri sporazumni ločitvi?

Sodišče v prvi vrsti zastopa interese in pravice mladoletnih otrok, zato pred izdajo sklepa o razvezi zakonske zveze vedno preveri, če je sporazum med zakoncema sklenjen v skladu s koristjo skupnih mladoletnih otrok.

Če sodišče ugotovi, da predlog ni v skladu s koristjo otrok, predlog za razvezo zakonske zveze zavrne.

Ali je v primeru sporazumne ločitve treba pridobiti mnenje centra za socialno delo?

V primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, se morata pred vložitvijo predloga za razvezo zakonske zveze najprej obrniti na pristojni center za socialno delo, kjer prejmeta ustrezno svetovanje in pridobita zapisnik. Zapisnik nato skupaj s predlogom za razvezo predložita na sodišče.

Predporočna pogodba in sporazumna ločitev zakonske zveze

Predporočna pogodba, ki jo ureja Družinski zakonik, je eden od učinkovitih instrumentov za dosego sporazuma pri ločitvi. Njeni osnovni funkciji sta zaščita premoženja in zagotavljanje finančne varnosti zakoncev.

Sklenjena mora biti v obliki notarskega zapisa, priporočljivo pa je, da se pri sklepanju pogodbe posvetujete z odvetnikom.

Kako dolgo traja postopek sporazumne ločitve zakonske zveze?

Trajanje ločitvenega postopka je odvisno od različnih dejavnikov, med drugim tudi od tega, ali imata zakonca skupne mladoletne otroke ali ne ter ali razvezo opravljata pred notarjem ali sodiščem.

V primeru sporazumne ločitve pri notarju se postopek lahko zaključi takoj na kraju samem.

V primeru, da se zakonca odločita za sporazumno ločitev pred sodiščem, pa je čas trajanja odvisen od zapletenosti primera in višine skupnega premoženja.

Kakšni so stroški sporazumne ločitve?

V primeru notarskih storitev se cena obračuna glede na notarsko tarifo. Kot že omenjeno je sporazumna oblika ločitve bistveno boljša izbira kot ločitev s tožbo, predvsem zaradi njene stroškovne učinkovitosti. Stroški sporazumne ločitve so odvisni od notarske tarife, v praksi pa se cene gibajo med 50 in 600 EUR. Cena je odvisna tudi od vrednosti skupnega premoženja zakoncev. Vključeni so tudi stroški sodne takse, na podlagi katerih se izpelje sama ločitev, ti pa znesejo 40 EUR. Sporazum o preživljanju otrok in delitvi premoženja mora biti nujno zapisan v obliki notarskega zapisa, ki zakonca dodatno stane.

Sodna taksa za razvezo znaša 66 €, cena predloga za sporazumno ločitev pa je 39,89 €, kar pomeni, da je skupni strošek sporazumne ločitve zakonske zveze med 150 € ter 730 €.

Sporazumna ločitev je prepletena z delitvijo premoženja in varstvo otrok

Sporazumna ločitev je sicer postopek, ki jo zakonsko izvedeta poročeni osebi. Na drugi strani pa je tudi zunajzakonska zveza enakovredna zakonski. Zunajzakonska partnerja lahko po prenehanju skupnosti enako kot zakonca uredita odnose z mladoletnimi otroki. To je možno na način, da na sodišče podata podpisan sporazum in prosita za njegovo potrditev. Sodišče skuša na podlagi sporazuma ugotoviti, ali je dogovor skladen s koristjo otrok, pri tem pa se opira na mnenje CSD in samih otrok.

Kljub temu, da sta se zakonca sporazumela o ločitvi, skrbništvu, varstvu in preživljanju morebitnih mladoletnih otrok ter razdelitvi skupnega premoženja, je vedno priporočljivo poiskati pravno svetovanje in se posvetovati z odvetnikom za družinsko pravo. Zato vam toplo priporočamo, da se oglasite pri nas in nam dovolite poiskati rešitev za vašo situacijo.

Enak sistem velja tudi pri vprašanjih, vezanih na delitev skupnega premoženja. Če se zunajzakonska partnerja ne moreta dogovoriti o delitvi, vsak od njiju na sodišču sproži nepravdni postopek, na podlagi katerega se razdeli premoženje.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 4.7, Glasov 3
Call Now ButtonPOKLIČITE