Osebni stečaj je vedno pogostejši pojav, gre pa za poseben institut, ki ga opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Vse več in več je takšnih posameznikov v Sloveniji, ki jih je oslabljen finančni položaj postavil na rob. Bistvo osebnega stečaja je v tem, da stečajni dolžnik zaradi slabe finančne slike ni več zmožen poravnati svojih obveznosti, te pa se mu znotraj posebnega procesa tudi oprostijo. Marsikdo zmotno misli, da se bodo njegove finančne težave po osebnem stečaju izničile, a vendar v večini primerov ni tako. Stečajni dolžnik se namreč mora zavedati, da se lahko v stečajno maso vključi tudi njegova nepremičnina ali pa se zaradi pridobitve stečajne mase izpodbija darilna pogodba, s katero je bilo stečajnemu dolžniku kaj podarjeno ali kar je on na primer podaril svojim potomcem. Iz tega naslova je torej smiselno dobro premisliti, preden se odločite za osebni stečaj (ta naj bo torej resnično zadnji izhod v sili).

KAKŠEN JE GLAVNI NAMEN OSEBNEGA STEČAJA?

Osebni stečaj ima dva glavna cilja. Prvi cilj je ta, da na podlagi osebnega stečaja stečajni dolžnik poplača svoje upnike. Znotraj tega cilja je ključno, da se zbere celotna premoženjska masa stečajnega dolžnika in se izvede finančna sanacija, na podlagi katere se opustijo obveznosti stečajnega dolžnika. Kot že omenjeno, se mora dolžnik, preden se odloči za osebni stečaj, dobro zavedati tudi vseh posledic, ki jih stečaj nosi. Določena podjetja osebni stečaj oglašujejo kot »rešitev vseh dolgov in finančnih težav«, a je pri tovrstnih oglasih bolje biti previden in obziren. Najbolje je, da se stečajni dolžnik že pred samim začetkom dobro informira o vseh morebitnih posledicah osebnega stečaja in se na podlagi slednjih odloči, ali bo izpeljal postopek. Velikokrat se namreč zgodi, da stečajni dolžnik za posledice izve šele tekom postopka, ko je navadno že prepozno.

V KATERIH PRIMERIH ODPUST OBVEZNOSTI STEČAJNEMU DOLŽNIKU NI MOŽEN?

Na podlagi omenjenega zakona odpust obveznosti ni možen tedaj, ko dolžnika bremeni pravnomočna sodba za kaznivo dejanje. Odpust ni možen tudi tedaj, ko je dolžnik davčnim organom posredoval napačne podatke ali pa teh sploh ni posredoval do roka, če je bil stečajni dolžnik že deležen odpusta dolga, a od tega še ni preteklo vsaj deset let, ali lahko stečajni dolžnik na podlagi mase svojega premoženja izpolni svoje obveznosti.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKO MORA STEČAJNI DOLŽNIK RAVNATI V OBDOBJU POSKUSNE DOBE OSEBNEGA STEČAJA?

Pomembno je, da stečajni dolžnik kljub postopku osebnega stečaja še vedno izpolnjuje svoje obveznosti iz naslova pogodbe o zaposlitvi ali pa si v primeru, da nima dela, prizadeva, da bi ga dobil. V kolikor mu je delo ponujeno, ga ne sme odkloniti, razen v primeru, ko tega dela zaradi fizičnih ali duševnih razlogov ni sposoben opravljati. Ob tem mora stečajni dolžnik stečajnemu upravitelju redno (na mesečni ravni) poročati o svojih prizadevanjih za iskanje dela. Poleg tega mora stečajni upravitelj tekom poskusne dobe pridobivati vse informacije o premoženju stečajnega dolžnika, o njegovem finančnem stanju, dolgovih in ostalih elementih. Upravitelj ali upniki lahko kadarkoli med procesom tudi vložijo ugovor in se zoperstavijo odpustu obveznosti stečajnega dolžnika, v kolikor precenijo, da ta krši določena pravila.

ZA KATERE DOLGOVE STEČAJNEGA DOLŽNIKA VELJA ODPUST OBVEZNOSTI IZ NASLOVA OSEBNEGA STEČAJA?

Stečajnemu dolžniku se na podlagi zakona odpustijo vse terjatve, ki so nastale do začetka osebnega stečaja, ne glede na to, ali so upniki te terjatve prijavili ali ne. Med terjatve, ki ne sodijo v to maso, štejemo tiste, ki so nastale kot denarne kazni in za prednostne terjatve. Poleg tega v to maso ne sodijo tiste terjatve, ki so nastale zaradi kaznivega dejanja s strani stečajnega dolžnika ali zaradi škode, ki je bila storjena upniku. Razni prekrški, kazni, odškodnine in ostale podobne terjatve niso všteti v terjatveno maso, iz katere se sredstva lahko črpajo na podlagi osebnega stečaja.

KATERE SO PREDNOSTI OSEBNEGA STEČAJA?

Marsikdo je mnenja, da je postopek osebnega stečaja sramoten, zato nanj ne želijo niti pomisliti, a vendar temu ni tako. V mnogih primerih lahko namreč osebni stečaj reši marsikatero življenje in stečajnemu dolžniku omogoči, da se ponovno finančno postavi na noge. Glavna prednost osebnega stečaja je namreč v tem, da se z dnem osebnega stečaja ustavijo vsi izvršilni postopki in ostale sodne pošte, na podlagi katerih se lahko zaplenijo osebni predmeti stečajnega dolžnika. Poleg tega gre lahko v postopek premoženja vsaka oseba, ne glede na njeno premoženje. Po koncu poskusnega obdobja upniki več ne morejo terjati svojih terjatev, saj so stečajnemu dolžniku vsi dolgovi oproščeni. Kljub temu se je treba zavedati, da mora stečajni dolžnik dokazati, da je svoje premoženje pridobil na pošten način in da kljub poštenemu delu ni zmožen poplačati svojih terjatev. Le v tem primeru je stečajni postopek zanj tudi opcija. Postopka osebnega stečaja se lahko posluži tako brezposelna kot tudi zaposlena oseba. Postopek osebnega stečaja je popolnoma prost sodne takse, kar pomeni, da stečajni dolžnik s procesom osebnega stečaja nima nobenih stroškov. Za nekoga, ki se srečuje s finančnimi težavami, je lahko osebni stečaj idealna rešitev. Marsikdo je mnenja, da je postopek osebnega stečaja sramoten, zato nanj ne želijo niti pomisliti, a vendar temu ni tako. V mnogih primerih lahko namreč osebni stečaj reši marsikatero življenje in stečajnemu dolžniku omogoči, da se ponovno finančno postavi na noge. Glavna prednost osebnega stečaja je namreč v tem, da se z dnem osebnega stečaja ustavijo vsi izvršilni postopki in ostale sodne pošte, na podlagi katerih se lahko zaplenijo osebni predmeti stečajnega dolžnika. Poleg tega gre lahko v postopek premoženja vsaka oseba, ne glede na njeno premoženje. Po koncu poskusnega obdobja upniki več ne morejo terjati svojih terjatev, saj so stečajnemu dolžniku vsi dolgovi oproščeni. Kljub temu se je treba zavedati, da mora stečajni dolžnik dokazati, da je svoje premoženje pridobil na pošten način in da kljub poštenemu delu ni zmožen poplačati svojih terjatev. Le v tem primeru je stečajni postopek zanj tudi opcija.

KAJ PA V PRIMERU, KO GRE PRI OSEBNEM STEČAJU V STEČAJNO MASO TUDI SKUPNO PREMOŽENJE ZAKONCEV?

Za nekoga, ki se srečuje s finančnimi težavami, je lahko osebni stečaj idealna rešitev. Vsak stečajni dolžnik se mora zavedati, da njegovo premoženje ni smatrano le kot tisto premoženje, ki je zabeleženo v javno dostopnih evidencah. V stečajno maso se šteje tudi skupno premoženje oziroma del premoženja, ki ga ima zakonec (stečajni dolžnik) na skupnem premoženju s partnerjem. Velikokrat se zgodi, da je drugi partner oziroma zakonec vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnine, a to še ne pomeni, da se nepremičnine ne more vštevati v stečajno maso drugega partnerja. V takšnem primeru stečajni upravitelj sproži poseben postopek, na podlagi katerega se ugotavlja, kakšen je delež stečajnega dolžnika na skupnem premoženju. V kolikor se ugotovi, da partner oziroma zakonec (stečajni dolžnik) nosi del skupnega premoženja, se tudi to upošteva v stečajni masi za poplačilo upnikov.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE