Izročilna pogodba

Za sam vpis v ZK potrebujete zemljiškoknjižno dovolilo, ki predstavlja nepogojno izjavo prodajalca, da dovoli vpis v ZK

Sklenili ste kupoprodajno pogodbo in plačali kupnino, vendar formalnopravni lastnik postajate šele po vpisu v zemljiško knjigo (ZK). Za sam vpis v ZK potrebujete zemljiškoknjižno dovolilo, ki predstavlja nepogojno izjavo prodajalca, da dovoli vpis v ZK. To sicer izhaja iz 49. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki navaja, da mora zemljiškoknjižno dovolilo poleg izjave vsebovati podatke o prodajalcu, in sicer ime, priimek, naslov, EMŠO, ter podatke o nepremičnini, kot sta številka parcele in katastrska občina.

V praksi to pomeni, da je vpis v ZK bistvenega pomena za novega lastnika nepremičnine, ker vsebuje vse podatke o pravicah na nepremičnini in predstavlja pravno varnost. Velja pravilo, da kdor pošteno ravna v prometu in se zanese na podatke o pravicah v ZK, ne bi smel trpeti posledice goljufije.

Vpis v zemljiško knjigo

Zapomnite se, da kupoprodajna pogodba ne pomeni, da ste lastnik. Lastnik postajate s pridobitvijo lastninske pravice in vpisom v zemljiško knjigo ZK. S tem se boste definitivno izognili morebitnim nevšečnostim pri prodaji nepremičnine, olajšali boste postopek dedovanja nepremičnine ter boste lažje pridobili hipotekarni kredit.

Vpis v zemljiško knjigo ni zapleten, treba je samo slediti določenim korakom, o katerih bomo govorili v nadaljevanju.

Kako poteka vpis v zemljiško knjigo

Po opravljenih postopkih se je potrebno zglasiti na pristojnem davčnem uradu za odmero davka, ki bo podlaga za vpis v zemljiško knjigo ter overitev podpisa prodajalca pri notarju. Notarsko overjen izvirnik prodajne pogodbe je dokument, ki vam  v zadnji fazi omogoča vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Vpis v zemljiško knjigo je izjemnega pomena, saj so le tako zagotovljene vaše pravice  in znana vsa pravna dejstva o vaši nepremičnini.

V naši odvetniški pisarni nam je mar in se močno zavzemamo, da bi bile vse vaše pravice zagotovljene, zato smo vam pripravljeni odgovoriti na vsa vaša vprašanje in pomagati pri vpisu vaše nepremičnine v zemljiško knjigo in tako opraviti sklepni del posla.

Vpis v zemljiško knjigo je torej za vas bistvenega pomena, saj je v prvi vrsti zakonsko predpisan vpis, ki za vas predstavlja varnost. Vse stvarne pravice, kot so lastninska pravica, hipoteka, služnost itd, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo se pridobijo, omejijo in prenehajo z vpisom, izjemoma, če zakon določa drugače.

Razen, če je dogovorjeno drugače, za vpis v zemljiško knjigo poskrbi pridobitelj pravice oziroma nov lastnik nepremičnine in sicer:

 • pri notarju (notar je ob sestavi in vložitvi zemljiškoknjižnega predloga dolžan pretvoriti listino tudi v elektronsko obliko, izvirnike listin, pa shraniti do pravnomočnosti vpisa,
 • pri odvetniku,
 • pri nepremičninski agenciji, ki je posredovala pri nakupu nepremičnine
 • sami, vendar le v primeru, ko gre za vpis lastninske pravice (želite se vpisati kot lastnik).

Dodatne opombe za postopek vpisa v ZEMLJIŠKO KNJIGO

 • Izročilna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, sicer je neveljavna,
 • z izročilno pogodbo se morajo strinjati vsi upravičenci pogodbe, torej vsi tisti, ki s pogodbo pridobijo določeno korist (potomci, posvojenci in njihovi potomci), ne glede na to ali pogodba vključuje le enega izmed njih ali vse (v primeru, da se kateri potomec ni strinjal z izročilno pogodbo, lahko poda soglasje k pogodbi),
 • izročitelj sme v svoji pogodbi izročiti in razdeliti le tisto premoženje, ki ga ima ob sklepanju izročilne pogodbe in ne tudi bodoče premoženje,
 • po smrti izročitelja, se vsa naknadno pridobljena lastnina in tista, ki ni bila razdeljena, šteje kot zapuščina, ki se razdeli v zapuščinskem postopku,
 • premoženje pridobljeno na osnovi zapuščinske pogodbe ni predmet zapuščine,
 • ob sklenitvi izročilne pogodbe lahko izročitelj upošteva tudi zakonca, vendar se mora ta s predlogom strinjati ( če zakonec ni upoštevan, njegova pravica do dedovanja nujnega deleža ni okrnjena),
 • ob izročitvi in razdelitvi premoženja, si lahko izročitelj pridrži zase, za zakonca ali koga drugega pravico užitka izročenega premoženja, dosmrtno rento v naravi ali v denarju, dosmrtno preživljanje ali kašno drugo nadomestilo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Predmet vpisa v zemljiško knjigo je lahko:

 • Nepremičnina, kot samostojen predmet stvarnih pravic (zemljiška parcela, objekt ali njegov posamezni del) in njegove povezane pravice, kot so: stavbna pravica, etažna lastnina, služeča nepremičnina, gospodujoča nepremičnina, ter podatki o nepremičnini.

V zemljiško knjigo se vpisujejo stvarne pravice kot so lastninska pravica, hipoteka, zemljiški dolg, pravica stvarnega bremena in obligacijske pravice, kot so pravice prepovedi in odtujitve, zakupna in najemna pravica, predkupna in odkupna pravica ter posebna pravica uporabe javnega dobra.

Za vpis lastninske ali druge stvarne pravice v zemljiško knjigo je potrebno pridobiti zemljiškoknjižno dovolilo, ki predstavlja neizrecno in nepogojno izjavo čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha.

 

Zemljiškoknjižni predlog

Da boste lahko vpisali svojo lastninsko pravico v zemljiško knjigo, potrebujete določeno dokumentacijo, in sicer pogodbo (prodajno, darilno ali uskladitveno pogodbo – pogodbo o priznavanju lastninskih pravic).

Poleg pogodbe je potrebno še overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, če ga ne vsebuje že sama pogodba.

Vpis v zemljiško knjigo omogoča naslednje splošne informacije:

 • Preverjanje podatkov o nepremičnini
 • Odmera zemljišča
 • Sklenitev kupoprodajne pogodbe
 • Pridobitev lokacijske informacije
 • Plačilo davka
 • Overitev podpisa
 • Zemljiškoknjižni predlog

Vpis v zemljiško knjigo je lahko pravno kompleksna zadeva, saj je zelo pomembno kako se razporedijo in vpišejo vse pravne pravice ( lastninske pravice, služnostne pravice, etažna lastnina, parcelne številke, itd.). Naša odvetniška pisarna vam ponuja pomoč pri vpisu v zemljiško knjigo.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1

Zapisi na blogu iz kategorije nepremičninskega prava

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba odtujitve

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve so pravni izrazi, ki so povezani s sodnim postopkom in upravnim delovanjem.

Prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije poteka prek upravne enote, in sicer mora lastnik za prodajo ponudbo predložiti na upravno enoto tistega območja, na katerem kmetija leži.

Davek na premoženje

Davek na premoženje je davek, ki ga plačujejo fizične osebe glede na svoje premoženje, če imajo v lasti več kot eno nepremičnino, ne glede na njeno velikost. Davek na premoženje se ne plača v primeru, ko lastnik in družinski člani stalno prebivajo v nepremičnini in ta ni večja od 160 m2.

POKLIČITE