namenska raba zemljišča

Namenska raba zemljišča

Prostorsko načrtovanje v skladu z pravili je nujno za ustrezen in enakopraven razvoj družbe in prostora v katerem živimo. Iskanje ustreznih rešitev celotne skupnosti in ne samo posameznika, zagotavljati cilje varstva okolja, ohranjanje narave, varstva kmetijskih zemljišč, ustreznega razvoja javne infrastrukture ter gospodarstva ter upoštevanje ostalih razvojnih potreb in varstvenih zahtev so izjemnega pomena za trajnostni prostorski razvoj.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča v skladu 104. oz. 105 členom Zakona o prostorskem načrtovanju, nadomešča prej veljavno lokacijsko informacijo za namen prometa z nepremičninami.

Namensko rabo zemljišč predstavljajo naslednja zemljišča:

 • Stavbna,
 • kmetijska,
 • gozdna,
 • vodna,
 • druga zemljišča.
Še podrobnejše stopnje namenska raba zemljišča, se določi oziroma prikaže, glede na fizične lastnosti prostora in se deli na :

 • Stanovanjsko rabo,
 • centralne dejavnosti,
 • gospodarske dejavnosti,
 • prometno in drugo infrastrukturo
 • ter ostalo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti in jo je možno spremeniti le z spremembo le teh. Prostorski akti so predpisi, s katerim se občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.

V prostorskih aktih je območje namenske rabe definirano kot določena raba zemljišča.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča je torej pomemben vir informacij za lastnike zemljišč, kot tudi za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora in je obvezna priloga vsaki overitvi pogodbe, kadar gre za nepremičnino, razen če gre za etažno lastnino ali spremembo lastništva.

KJE IN KAKO PRIDOBITI INFORMACIJE O NAMENSKI RABI PROSTORA IN NJENIH MOŽNOSTIH?

Za določeno zemljišče je potrebno na občini preveriti, kakšna je njegova namenska raba, ki je zapisana v veljavnem prostorskem aktu. Te podatke, vam ponudi potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki jo proti plačilu upravne takse izda občina, na kateri se zemljišče nahaja. Tovrstne podatke je možno pridobiti tudi z vpogledom v različne geografske informacijske sisteme, ki jih uporabljajo ali zagotavljajo občine ali v prostorskem informacijskem sistemu, ki ga zagotavlja država. Na osnovi pridobljenih podatkov o namenski rabi zemljišča in ostalih javnopravnih režimih na zemljišču se določi kakšne so možnosti delovanja na vašem zemljišču.

KAJ STORITI, ČE ŽELIMO SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA ?

 • Na pristojni občini je potrebno sprva preveriti, v določenem časovnem okvirju namerava občina pripraviti nov občinski prostorski načrt in ali so načrtovane spremembe oziroma dopolnitve.
 • Vašo pobudo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno oddati na občino, ki naj vsebuje naslednje podatke: številko parcele, katastrska občina zemljišča, podatki o lastniku zemljišča, obrazložitev in utemeljitev nameravanega posega ter predlog nove namenske rabe.
 • Priporočljivo je priložiti dokazila, ki prikazujejo trenutno dejansko stanje zemljišča (slikovna gradiva).
 • V primeru, da bo občina ocenila vašo pobudo kot upravičeno in pozitivno, jo bo uvrstila v nadaljnje faze postopka priprave novega občinskega prostorskega načrta (pobuda mora biti skladna s cilji prostorskega razvoja občine, ob upoštevanju varstvene in varovalne omejitve v prostoru in ustrezna z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

PLAČILO TAKSE

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel. Po tarifni številki 37. Zakona o upravnih taksah znaša uprava taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča 22, 70 evra.

V primeru oddaje pobude za spremembo namenske rabe zemljišča lahko občina od 1.junija 2018 zaračuna takso za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe zemljišča, ki skladno z zakonom lahko znaša od 50 evrov d 300 evrov za posamezno pobudo, glede na to za kakšno spremembo namenske rabe gre.

V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje glede namenske rabe zemljišče, oddaje pobude o spremembi le te ali potrebujete pomoč pri sestavi pobude, vam v naši odvetniški pisarni rade volje svetujemo in pomagamo.

Ocena

Zapisi na blogu iz kategorije gradbenega prava

Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je posebna listina oziroma odločba, na podlagi katere pristojni upravni organ podaja svojo odločitev glede izpolnjevanja bistvenih zahtev za namen gradnje.

Vzorec za gradbeno pogodbo

Vzorec gradbene pogodbe se lahko razlikuje glede na specifične zahteve projekta. Spodaj je osnovna oblika gradbene pogodbe, ki jo lahko prilagodite svojim potrebam.

Dedovanje solastniškega deleža

Dedovanje solastniškega deleža predstavlja zapleten postopek, ki se sproži ob smrti solastnika in zahteva natančno izvedbo zakonskih določb glede dedovanja.

POKLIČITE