Odvetnik za izbrisane delnice Nova KBM

Ste med razlaščenimi imetniki delnic Nova KBM oziroma NKBM ter bi potrebovali pravno pomoč pri vložitvi zahtevka za denarno nadomestilo oziroma pri vložitvi tožbe? Dober odvetnik vam bo nudil vrhunsko pravno zastopanje za izbrisane delnice.

ODVETNIK ZA IZBRISANE DELNICE ALI RAZLAŠČENE IMETNIKE DELNIC NOVA KBM, NLB, BANKA CELJE, ITD.

Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga priti do ustrezne odškodnine, prav tako pa lahko pomaga vsem nekdanjim lastnikom delnic oziroma obveznic NLB, Abanke, Banke Celje, Probanke ali Factor banke, ki so bili v letih 2013 in 2014 razlaščeni zaradi sanacije bank oziroma ukrepov Banke Slovenije v letih 2013 in 2014.

RAZLAŠČENIM IMETNIKOM DELNIC NUDIMO:

 • vse potrebne informacije o postopkih, s katerimi lahko zahtevate odškodnino,
 • izračun previdene odškodnine, ki jo lahko dobite,
 • tolmačenje zakonodaje,
 • svetovanje glede postopkov,
 • pomoč pri pripravi dokumentacije,
 • vložitev zahtevka za pavšalno nadomestilo (do 80 % vplačane vrednosti),
 • vložitev tožbe in zastopanje na sodišču.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKŠNE MOŽNOSTI IMAJO IZBRISANI LASTNIKI DELNIC, DA PRIDEJO DO ODŠKODNINE?

Dne 19. 12. 2019 je začel veljati Zakon o postopkih sodobnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSCIKOB), ki določa sodne in izvensodne postopke, s pomočjo katerih izbrisani lastniki delnic bank lahko pridejo do nadomestila oziroma odškodnine. Na podlagi tega zakona ima razlaščeni imetnik delnic NKBM oziroma drugih bank na voljo dve opciji:

 • vložitev zahtevka za pavšalno nadomestilo, ki lahko znaša do 80 % vrednosti, ki jo je vlagatelj vplačal ob nakupu kvalificirane obveznosti,
 • vložitev tožbe na sodišče, s katero je možno zahtevati celotno vrednost, ki jo je vplačal vlagatelj.

Razlaščeni imetnik delnic bo tako lahko vložil zahtevek za pavšalno nadomestilo ali tožbo na sodišče. Z vložitvijo zahtevka se vlagatelj odpove možnosti vložitve tožbe, zato se bo moral vsak bančni razlaščenec sam odločiti, ali bo vložil izvensodni zahtevek ali tožbo na sodišče. Naša odvetniška pisarna nudi odvetniško pomoč pri obeh opcijah.

ZAHTEVEK ZA PAVŠALNO NADOMESTILO

Če bi kot razlaščeni imetnik delnic želeli vložiti zahtevek za pavšalno nadomestilo, se obrnite na našo odvetniško pisarno in nudili vam bomo vso potrebno pravno pomoč. Naše storitve boste plačali, ko boste prejeli denarno nadomestilo, saj smo pri svojem delu vezani na končni uspeh. Pomagamo vam lahko tudi pri odločitvi o tem, ali bi bilo v vašem primeru bolj smiselno vložiti zahtevek ali tožbo. Pri tej odločitvi pa vam lahko pomagajo tudi naslednje informacije:

KDO LAHKO UVELJAVLJA PRAVICO DO IZPLAČILA PAVŠALNEGA NADOMESTILA?

Zahtevek za izplačilo pavšalnega nadomestila lahko vložijo vsi razlaščeni imetniki delnic bank, vendar pa imajo pravico do izplačila pavšalnega nadomestila le fizične osebe, katerih bruto dohodki v letu 2013 niso presegali 18.278,16.

KAJ MORA VSEBOVATI ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO PAVŠALNEGA NADOMESTILA?

Zahtevek mora vsebovati:

 • osebno ime, naslov in davčno številko vlagatelja,
 • pogodbo o nakupu na dan izdaje (potrdilo o vpisu ob izdaji),
 • identifikacijske znake instrumentov (izdajatelj, ISIN, število, vrednost ob izdaji),
 • potrdilo o izbrisu oziroma prenehanju instrumentov na podlagi odločbe Banke Slovenije,
 • podatek o bruto dohodku vlagatelja v letu 2013,
 • številko transakcijskega računa vlagatelja,
 • izjavo, da je seznanjen s kazenskimi posledicami predložitve ponarejene listine.

DO KDAJ JE TREBA VLOŽITI ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO PAVŠALNEGA NADOMESTILA?

Zahtevek se na Banko Slovenije vloži v treh mesecih od dneva uveljavitve zakona o postopkih sodobnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Glede na to, da je omenjeni zakon začel veljati 19. 12. 2019, časa za oddajo zahtevka ni veliko, saj ga je treba oddati do sredine marca 2020.

TOŽBA ZA UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE

Naša odvetniška pisarna vam lahko nudi tudi vso potrebno pravno pomoč pri vložitvi tožbe za uveljavljanje odškodnine. Pri tem je dobro vedeti:

KAKŠEN JE ROK ZA VLOŽITEV TOŽBE?

Tožba iz prejšnjega člena se lahko vloži najpozneje v 7 mesecih od objave obvestila o vzpostavitvi virtualne podatkovne sobe v Uradnem listu Republike Slovenijo. Obvestilo objavi minister, pristojen za finance.

KAJ JE VIRTUALNA PODATKOVNA SOBA?

Zakon določa, da mora ministrstvo za finance za vsako banko, ki ji je bil izrečen izredni ukrep Banke Slovenije in katerih delničarji so bili zaradi tega razlaščeni, vzpostaviti ločeno virtualno podatkovno sobo. To bo prostor na spletu, kjer bodo na voljo vsi potrebni podatki in dokumenti o zadevi.

KAKO LAHKO IZBRISANI DELNIČARJI DOSTOPAJO DO VIRTUALNE PODATKOVNE SOBE?

Dostop do virtualne podatkovne sobe omogoči Banka Slovenije nekdanjim imetnikom v 15 dneh po tem, ko dokažejo, da so imeli v lasti razveljavljene delnice Nova KBM, Factor banke, Probanke, Banke Celje ali NLB. Za dostop nekdanji imetnik delnic potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Do virtualne podatkovne sobe lahko dostopa sam ali za to pooblasti zastopnika.

KDAJ BODO VZPOSTAVLJENE VIRTUALNE PODATKOVNE SOBE?

Virtualne podatkovne sobe bodo predvidoma vzpostavljene v marcu 2020. Za tem imajo izbrisani delničarji NLB, NKBM in drugih bank le 7 mesecev časa za vložitev tožbe (to je predvidoma do konca leta 2020), zato je zelo pomembno, da se priprava vse potrebne dokumentacije začne čim prej. Zaradi tega je pametno čim prej poiskati pomoč odvetnika, ki vam bo pomagal izpeljati celoten postopek.

KAKŠNA JE LAHKO VIŠINA ODŠKODNINE, KI JO LAHKO NEKDANJI IMETNIK DELNIC DOBI S TOŽBO?

Nekdanji imetnik delnic oziroma tožnik je upravičen do povrnitve škode največ do višine vrednosti, po kateri je pridobil razlaščene delnice. Načeloma lahko s tožbo zahteva odškodnino v višini vplačanega zneska za nakup delnic. Vendar pa ta znesek ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnic po zadnjem revidiranem letnem poročilu pred izdajo odločbe o izrednih ukrepih.

ALI RAZLAŠČENIM IMETNIKOM DELNIC NKBM IN DRUGIH BANK POLEG ODŠKODNINE PRIPADA TUDI IZPLAČILO OBRESTI?

Zakon določa, da se odškodnina obrestuje od dneva izdaje odločbe Banke Slovenije do izplačila. Odškodnina se obrestuje po obrestni meri, ki jo je v času teka obresti uporabljala Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja. Če Banka Slovenije tožniku ne izplača odškodnine v roku za izpolnitev, se odškodnina obrestuje od prvega naslednjega dne po poteku tega roka po obrestni meri zamudnih obresti.

NAŠA ODVETNIŠKA PISARNA VAM LAHKO POMAGA DO ODŠKODNINE!

Izbrisani imetniki delnic NKBM, NLB in drugih bank, katerih delnice so bile razveljavljene v letih 2013 in 2014, imate pravico do pravične odškodnine ali denarnega nadomestila. Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga pripraviti zahtevek za pavšalno nadomestilo ali vložiti tožbo, s katero boste zahtevali odškodnino. Pri tem smo vezani na končni uspeh, kar pomeni, da pravne storitve plačate šele, ko dobite poplačano odškodnino ali denarno nadomestilo. Zaradi kratkih zakonskih rokov priporočamo, da se čim prej obrnete na nas in pomagali vam bomo do odškodnine!

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE