Izročilna pogodba

IZROČILNA POGODBA – POGODBA O IZROČITVI IN RAZDELITVI PREMOŽENJA

Izročilna pogodba ali tako imenovana pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja ureja Obligacijski zakonik (OZ). Je dednopravna pogodba, ki se sklene med zapustnikom oziroma izročiteljem in njegovimi potomci, posvojenci in njihovi potomci. Upravičenci zapuščine so torej dediči prvega reda in se lahko vključi tudi zakonca.

V kakšnih primerih skleniti izročilno pogodbo?

Kadar želi izročitelj za čas svojega življenja razdeliti in izročiti svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcev se sklene izročilna pogodba.

POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI OB SKLENITVI IZROČILNE POGODBE?

 • Izročilna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, sicer je neveljavna,
 • z izročilno pogodbo se morajo strinjati vsi upravičenci pogodbe, torej vsi tisti, ki s pogodbo pridobijo določeno korist (potomci, posvojenci in njihovi potomci), ne glede na to ali pogodba vključuje le enega izmed njih ali vse (v primeru, da se kateri potomec ni strinjal z izročilno pogodbo, lahko poda soglasje k pogodbi),
 • izročitelj sme v svoji pogodbi izročiti in razdeliti le tisto premoženje, ki ga ima ob sklepanju izročilne pogodbe in ne tudi bodoče premoženje,
 • po smrti izročitelja, se vsa naknadno pridobljena lastnina in tista, ki ni bila razdeljena, šteje kot zapuščina, ki se razdeli v zapuščinskem postopku,
 • premoženje pridobljeno na osnovi zapuščinske pogodbe ni predmet zapuščine,
 • ob sklenitvi izročilne pogodbe lahko izročitelj upošteva tudi zakonca, vendar se mora ta s predlogom strinjati ( če zakonec ni upoštevan, njegova pravica do dedovanja nujnega deleža ni okrnjena),
 • ob izročitvi in razdelitvi premoženja, si lahko izročitelj pridrži zase, za zakonca ali koga drugega pravico užitka izročenega premoženja, dosmrtno rento v naravi ali v denarju, dosmrtno preživljanje ali kašno drugo nadomestilo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKO V PRIMERU, ČE SE POTOMEC NE STRINJA Z IZROČILNO POGODBO?

 • Potomec, ki se z izvršilno pogodbo ne strinja, lahko da privolitev k pogodbi,
 • če potomec, ki se ni strinjal z sklenitvijo pogodbe umre pred izročiteljem in ne zapusti potomcev, v primeru, da je razdedinjen, ali dedno ne vreden, pogodba ostane v veljavi,
 • v primeru, da potomec, ki se ni strinjal z pogodbo ne umre, se tisti del, ki so jih prejeli drugi potomci štejejo kot darila in se z njimi tako tudi ravna.

KAKO JE Z ODGOVORNOSTJO ZA DOLGOVE?

Potomci, ki so prejeli premoženje izročitelja, ne odgovarjajo za njegove dolgove, razen v primeru, če je v pogodbi določeno drugače. Upniki lahko izpodbijajo izročitev in razdelitev ob pogojih, ki veljajo za izpodbijanje neodplačnih razpolaganj.

MOŽNOST PREKLICA POGODBE

Izročitelj lahko pogodbo prekliče kadarkoli zaradi naslednjih razlogov;

 • Izrazita nehvaležnost – v primeru, če se po sklenitvi pravnega posla potomec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da je po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi prejeto obdržal,
 • da se potomec ne drži dogovora o nudenju preživnine, ne poravna izročiteljevih dolgov, kar je bilo predmet dogovora.

V primeru preklica, lahko potomec zahteva nujni delež po izročiteljevi smrti, razen če ta ni bil razdedinjen, nevreden da bi dedoval po izročitelju ali če se ni odpovedal dediščini. Pri izračunu njegovega nujnega deleža se štejejo deli premoženja, ki jih je zapustnik izročil za obdobje svojega življenja drugim potomcem za darilo.

DAVČNI VIDIK IZROČILNE POGODBE

Izročilna pogodba se obdavči po pravilih Zakona o davku na dediščin in darila. Za ožje sorodstvo in kmete se upošteva oprostitev plačila davkov. V primeru, da so dediči osebe prvega dednega reda, se davek ne plača. Plačila davka je oproščen tudi prevzemnik, ki se šteje za kmeta (oseba, ki ima odločbo o statusu kmet), ki preko izročilne pogodbe prejme kmetijsko zemljišče.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
Call Now ButtonPOKLIČITE