KAJ JE OPOROKA IN ZAKAJ JE PAMETNO NAJETI POMOČ ODVETNIKA ZA OPOROKO?

Med postopkom prenosa premoženja z zapustnika na dediče se skoraj vsak vsaj enkrat v življenju sreča tudi s pojmom oporoka. Oporoka je izredno koristna listina, saj preprečuje morebitne spore med dediči glede dedovanja in dednih deležev v postopkih dedovanja. Slednja namreč jasno določa, kdo izmed dedičev deduje posamezen delež zapustnikovega premoženja in onemogoča spore med dediči, saj zapustnik v njej jasno opredeli svoje dediče in dedne deleže. Pred sestavljanjem same oporoke je pametno poznati njene glavne značilnosti in se na ta način izogniti scenariju, ko oporoka ne bi bila veljavna zaradi neupoštevanja njenih glavnih zakonitosti.

Oporoka je definirana kot izjava zapustnika in vsebuje jasno razporeditev premoženja zapustnika na njegove dediče točno tako, kot je to določil zapustnik. Dediči po smrti kasneje dedujejo v skladu z željami in zadnjo voljo zapustnika.

Glavni del oporoke obsega določila, ki jih zapustnik sestavi o tem, kaj in kako naj se njegovo premoženje razdeli med določene dediče. Pri tem je treba vedeti, da je oporoka v času, ko je lastnik oporoke živ, neveljavna. V veljavo stopi šele po njegovi smrti. Dokler je lastnik oporoke živ, lahko z njo razpolaga in jo spreminja po svojih željah in svoji volji.

KDO LAHKO SESTAVI OPOROKO?

Oporoka velja za strogo zaupen in oseben dokument. Njeno vsebino lahko spremeni in določi le oporočitelj oziroma imetnik premoženja in nanjo zakoniti dediči ne morejo vplivati ali je neposredno spreminjati po svojih željah. Oporoko lahko zapiše kdorkoli, pomembno pa je to, da je oporočitelj star vsaj 15 let in da je razsoden. V kolikor oporočitelj ne izpolnjuje omenjenih pogojev, oporoka ni veljavna.

Da je oporoka veljavna, mora biti sestavljena v skladu z zakonskimi določili in pod zakonskimi pogoji. Oporočitelj mora pri pisanju oporoke upoštevati zakone in določila, saj je v nasprotnem primeru oporoka neveljavna.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKŠNE OBLIKE OPOROKE POZNAMO?

Poznamo več vrst oporok. Oporoka z lastnoročnim podpisom je tista, ki je s strani oporočitelja napisana na roke in hkrati lastnoročno podpisana. Za veljavnost tovrstne oporoke je ključno, da ni natipkana, ampak da jo oporočitelj resnično napiše lastnoročno. V kolikor je oporočitelj starejši in se mu tresejo roke, mu lahko pri pisanju pomaga odvetnik.

Oporočitelj lahko oporoko napiše tudi pred pričami. Za veljavnost tovrstne oporoke je ključno, da jo oporočitelj lastnoročne podpiše pred vsaj dvema pričama, oporoko pa lahko sestavi tretja oseba. Pomembno je tudi, da ob tem izjavi, da je oporoka resnično njegova. Ključen element za veljavnost oporoke je tudi ta, da se nanjo podpišejo prisotne priče (vsaj dve ali več).

Poznamo tudi sodno oporoko. Slednjo sestavi oporočitelj s pomočjo okrajnega sodišča. Pred sodiščem zapustnik poda svojo izjavo o tem, kako želi, da se deli njegovo premoženje po smrti, sodnik pa njegovo izjavo zapiše v ustrezen zapisnik.

Zadnja oblika oporoke je notarska oporoka. To sestavi oporočitelj s pomočjo notarja. Obstajata dve obliki notarske oporoke. V prvem primeru oporoko sestavi notar na podlagi ustne izjave oporočitelja (podobno, kot to stori sodišče). Druga oblika notarske oporoke je v primeru, ko oporoko sestavi oporočitelj in jo notar le preveri ter potrdi njeno ustreznost. Poleg zgoraj naštetih vrst oporoke poznamo tudi oporoko, ki je sestavljena v tujini, mednarodno oporoko ter izredno oporoko.

KDO VSE LAHKO DEDUJE V OPOROKI?

V oporoki lahko deduje kdorkoli, ki je živ v času procesa dedovanja in smrti zapustnika. Izjema nastopi tedaj, ko je za dediča določen še nerojen otok. V tem primeru lahko nerojen otok deduje tedaj, ko se rodi živ.

ALI SI LAHKO OPOROČITELJ PO SESTAVLJENI OPOROKI PREMISLI IN JO SPREMENI?

Oporočitelj ima vso pravico, da pred svojo smrtjo oporoko spremeni, kolikorkrat jo želi. Poleg te pravice ima pravico tudi, da jo v celoti razveljavi in ponovno napiše. Oporoko lahko dopolnjuje ali po svoji volji odvzema določene elemente. Oporoko lahko oporočitelj prekliče s svojo izjavo, ki jo lahko poda v več različnih oblikah. Preklic je možen tudi tako, da sestavi novo oporoko, v kateri hkrati prekliče staro in ta postane neveljavna.

Treba je poudariti še en primer. V kolikor je predmet oporoke zaščitena kmetija, pri dedovanju in prenosu na dediča veljajo določena pravila. Pri sestavi oporoke, katere predmet je zaščitena kmetija, je ključno, da se slednjo zapusti le enemu dediču, ki mora biti fizična oseba. Če kmetijo deduje več dedičev, je to možno tedaj, ko sta dediča zakonca ali je eden izmed dedičev starš, drugi pa otrok ali posvojenec.

KAKO SE JE NAJBOLJE LOTITI PISANJA OPOROKE?

Preden se oporočitelj odloči, da bo oporoko napisal, je ključno, da dobro razmisli, kaj točno vključuje njegovo premoženje. Svetujemo, da svoje premoženje natančno opiše in se na ta način izogne morebitnim nesporazumom in nepotrebnim poizvedbam s strani sodnih organov po njegovi smrti. V kolikor v premoženje sodijo tudi nepremičnine, je dobro, da oporočitelj natančno opiše vse podatke nepremičnin, ki bodo del oporoke. Zapiše naj točno lokacijo, kvadraturo, podatke iz zemljiške knjige in ostale pomembne elemente. Po podobnih smernicah naj se oporočitelj ravna tudi, če v njegovo premoženje sodijo premičnine (kot so na primer avtomobili in ostale premičnine z večjo vrednostjo). Za avtomobile je pomembno, da oporočitelj jasno navede znamko, letnik avtomobila, registracijo … Pametno je tudi, da oporočitelj jasno navede osebne podatke dedičev, ki jih je določil v oporoki. Pomemben element je tudi navedba banke, v kateri ima oporočitelj svoj sef, in podatkov o upravičencih do izplačila zavarovalne vsote ter o zavarovalnici in zavarovalnih policah oporočitelja.

Da bi imel oporočitelj pravico do tega, da oporoko kadarkoli prekliče ali spremeni, je izrednega pomena tudi to, da je na oporoki jasno naveden datum, kdaj je bila slednja s strani oporočitelja podpisana. Kljub temu datum ni bistven za to, da bi oporoka stopila v veljavo. Pisno oporoko lahko oporočitelj prekliče tako, da jo fizično uniči. V kolikor oporočitelj sestavi novo oporoko, ne da bi pred tem uničil staro, začne veljati tista oporoka, ki vsebuje novejši datum, saj ta dokazuje njegovo poslednjo voljo.

KAKO JE NAJBOLJE SHRANITI OPOROKO?

Najboljši način, kako zapustnik shrani oporoko, je ta, ki omogoča, da jo dediči po njegovi smrti čimprej najdejo. Smiselno je torej, da zapustnik pred svojo smrtjo dediče obvesti o tem, da je zapisal oporoko in kje je slednja shranjena. V kolikor zapustnik nima ustreznega mesta za hranjenje svoje oporoke, lahko to stori tudi pri notarju ali odvetniku, a mora v tem primeru plačati hranjenje oporoke v znesku 50 eur.

Call Now ButtonPOKLIČITE