Sporazumna razveza zakonske zveze je oblika ločitve, pri kateri se zakonca strinjata o prekinitvi svoje zakonske zveze

Za sporazumno razvezo zakonske zveze se uporablja Zakon o nepravdnem postopku, o njej pa odloča okrožno sodišče na prvi stopnji. Postopek za razvezo zakonske zveze se začne takrat, ko eden od zakoncev poda predlog za razvezo.

Sporazumna razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze je lahko sporazumna, do nje pa lahko pride pod določenimi pogoji. Oba zakonca morata namreč soglašati z razvezo zakonske zveze, če imata otroke, pa morata biti soglasna tudi glede višine preživnine, skrbništva in stikov.

Sporazumna razveza zakonske zveze je zagotovo dobra odločitev, saj omogoča lažji proces in bistveno manjšo čustveno vpletenost ter stres v primerjavi s tožbo, do katere pride, če zakonca ne dosežeta sporazuma.

V nadaljevanju bomo razložili, kako in kje poteka sporazumna razveza zakonske zveze, kakšni so prvi koraki in odločitve, ki jih je treba sprejeti, kakšen je časovni okvir ločitve ter kakšni so stroški, in odgovorili na druga vprašanja, ki se vam utegnejo pojaviti v tem trenutku.

Razveza zakonske zveze ali razpad zunajzakonske skupnosti je na slovenskih tleh precej pogost pojav, prav gotovo pa ne predstavlja prijetne izkušnje. Za čim hitrejšo in lažjo razvezo zakonske zveze je bistveno, da sta zakonca kar se da dobro informirana o vseh možnih posledicah in postopkih za razvezo zakonske zveze.

Razveza zakonske zveze pomeni za mnoge del življenjskega procesa, ki se mu zaradi različnih okoliščin žal ni mogoče izogniti. Zagotovo gre za eno težjih odločitev v življenju posameznika. In ravno zato je, tako kot pri vseh težkih obdobjih, še kako pomembno, da v prvi vrsti trdno stojimo za svojo odločitvijo ter se povežemo s pravim okoljem, osebami in informacijami, ki nam bodo na tej poti v pomoč in oporo.

Dejstvo je, da pri razvezi zakonske zveze ne gre zgolj za formalni postopek ter razhod zakoncev. Sporazumna razveza zakonske zveze vključuje tudi delitev premoženja in varstva ter skrbi za skupne otroke, kar terja temeljit premislek, ustrezno pripravo ter prave korake, če želimo zaščititi sebe, svoje otroke in premoženje.

V nadaljevanju bomo z vami podelili informacije in pravno podlago s področja družinskega prava, da se boste lahko lažje pripravili na proces, ki je pred vami.

Odnosi so ena izmed najbolj kompleksnih, zahtevnih in pomembnih stvari v življenju posameznika. K odnosom prištevamo odnose do vseh ljudi okoli nas, torej odnos do svojih najbližjih, svojih sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, neznancev in istočasno odnos, ki ga imamo sami s seboj. Odnosi so nekaj za kar si je potrebno prizadevati vsakodnevno in je proces, ki traja vse življenje. To kakšen odnos vzpostavimo do sebe in okolice lahko v veliki meri določa in zaznamuje nas in naše življenje.

Človek je socialno bitje in za zdrav obstoj potrebuje odnose z ljudmi. Za večino nas je osnovna celica družina, torej partner in otroci. Partnerski odnos je tisti odnos, kjer bi se vsakdo moral počutiti ljubljeno, sprejeto, spoštovano in varno. A v današnjih časih, ko sicer živimo v izobilju, so ravno odnosi tisti, ki so na preizkušnji. Ko ni razumevanja in ustrezne komunikacije in se pojavijo jeza, nemoč, bolečina, strah, takrat odnosi umirajo in takrat se zgodi razveza zakonske zveze.

Kako se začne postopek sporazumne razveze zakonske zveze?

Zakonca podpišeta sporazumni predlog za razvezo zakonske zveze, ki mora vsebovati podatke o strankah, morebitnih otrocih, razlog za razvezo zakonske zveze in vsebino razveze zakonske zveze ter soglasje o skrbništvu, varstvu, vzgoji in višini preživnine za morebitne otroke.

Vloga oz. sporazumni predlog za razvezo zakonske zveze, ki mora biti lastnoročno podpisan, se vloži na okrožno sodišče v kraju zadnjega skupnega prebivališča. Predlogu za razvezo zakonske zveze se predloži še izpisek iz poročne in tudi iz rojstne matične knjige za otroke. Dodatno mora biti k sporazumu za razvezo zakonske zveze priložen še notarski zapisnik glede sporazumne delitve premoženja, ki zajema vprašanja o tem, kateri zakonec ostane v nepremičnini, če je ne želita prodati, vprašanja o morebitnem preživljanju zakonca, načinu razdelitve premoženja, itd.

Sodišče mora preveriti, kako so s sporazumom o razvezi zakonske zveze urejeni skrbništvo, varstvo in vzgoja otrok, pri čemer upošteva tudi mnenje CSD. Šele nato lahko razveže zakonsko zvezo.

Kako poteka postopek sporazumne razveze zakonske zveze?

Zakonca, ki se strinjata glede razveze zakonske zveze, se morata vseeno posvetovati s CSD. Zakonca CSD predložita zapisnik o sporazumu in notarski zapis. Sočasno na sodišče vložita sporazumni predlog za razvezo zakonske zveze, sodišče pa naredi preizkus predložene vloge. V kolikor imata zakonca oz. zunajzakonska partnerja tudi skupne otroke, sodišče na CSD pošlje vlogo za razvezo zakonske zveze. Nato CSD pošlje odgovor oziroma mnenje sodišču, ki določi začetek postopka za razvezo.

Stranki postopka za razvezo zakonske zveze, ki sta podali predlog o sporazumni razvezi, se morata postopka obvezno udeležiti. V kolikor se brez utemeljenega razloga ne udeležita prve glavne obravnave, predlog za razvezo zakonske zveze šteje za umaknjenega.

Sodišče po končanem postopku glede sporazumne razveze zakonske zveze izda sodbo. Sodba postane pravnomočna v roku 30 dni. V tem časovnem roku imata zakonca oz. zunajzakonska partnerja možnost do pritožbe zoper sodbo, po tem datumu pa sodba postane pravnomočna.

V kolikor sta zakonca brez mladoletnih otrok, je postopek za sporazumno razvezo zakonske zveze precej enostavnejši. Zakonca oz. zunajzakonska partnerja, ki sta brez mladoletnih otrok, se lahko namreč že v predlogu o sporazumni razvezi zakonske zveze odpovesta glavni obravnavi. Sodišče sodbo o sporazumni razvezi zakonske zveze izda brez sodnega postopka. V tem primeru je postopek za sporazumno razvezo zakonske zveze veliko hitrejši in enostavnejši.

Razveza zakonske zveze, ki ni sporazumna

V kolikor zakonca nista enotnega mnenja glede določenih vprašanj, ki so povezana z razvezo zakonske zveze, ali si eden od zakoncev ne želi razveze, lahko do nje pride s pomočjo sodišča. Sodišče sprejme sklep o razvezi zakonske zveze v nepravdnem postopku. Postopek za razvezo zakonske zveze se začne na predlog enega od zakoncev, ki predlog za razvezo vloži na okrožno sodišče, kjer ima nasprotni zakonec stalno prebivališče ali kjer sta zakonca nazadnje skupaj prebivala.

Za razvezo zakonske zveze je dovolj trdna podlaga nevzdržnost skupnega bivanja. Sodišče skupaj s sklepom o razvezi zakonske zveze odloči tudi o mladoletnih otrocih. V tožbi za razvezo zakonske zveze mora biti opisana kratka obrazložitev razloga za ločitev. V tožbi za ločitev oz. razvezo zakonske zveze se napišejo podatki o udeležencih, k tožbi pa se priložijo tudi izpisek iz matične knjige, izpisek iz rojstne knjige (v primeru mladoletnih otrok) ter predlog ureditve razmerij med starši in otroci.

Sodišče naredi preizkus glede vloženega predloga za razvezo zakonske zveze ter zakoncema še pred začetkom postopka za razvezo zakonske zveze ponudi možnost mediacije. V kolikor zakonca ne želita mediacije oziroma je ta neuspešna, sodišče razpiše narok, nato se začne glavna obravnava za razvezo zakonske zveze. Sodišče predloži dokaze in sledi interesom otrok, tudi s pomočjo mnenja CSD, lahko pa pozove tudi izvedenca, ki ga zaslišijo glede koristi otrok. Sodišče na koncu s sklepom razveže zakonsko zvezo, sočasno pa z istim sklepom uredi še varstvo in preživljanje otrok. Tudi v tem primeru velja 30-dnevni rok, po katerem postane odločba pravnomočna. V tem času se lahko vloži pritožba katerega od bivših zakoncev.

Kje se izvede postopek sporazumne razveze zakonske zveze?

 Način poteka ločitve je odvisen od tega, ali imata zakonca skupne mladoletne otroke ali ne.

V primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata na pristojno okrožno sodišče skupaj vložiti Predlog za razvezo.

Če zakonca skupnih mladoletnih otrok nimata, lahko razvezo sporazumno razvežeta pri notarju.

Sporazumna razveza zakonske zveze pred sodiščem

Če imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata za sporazumno razvezo zakonske zveze vložiti predlog na pristojno okrožno sodišče, pri čemer jima ni treba navesti razloga za ločitev.

Poleg predloga za sporazumno ločitev je treba sodišču predložiti tudi sporazum o preživljanju skupnih mladoletnih otrok, v katerem se navede naslednje:

  • pri katerem od staršev bodo otroci živeli po ločitvi;
  • kako bodo potekali stiki z drugim zakoncem oz. staršem ter
  • podrobnosti o preživnini, ki jo bo moral ta starš plačevati.

Sporazum lahko zakonca sestavita sama, zanj pa ni potreben notarski zapis.

Zapis v obliki izvršljivega notarskega zapisa pa je potreben pri sporazumu o delitvi skupnega premoženja.

Pri ločitvi je razdelitev skupnega premoženja eden najbolj zapletenih vidikov, saj se pojavljajo številna vprašanja, kot so definicija skupnega premoženja, določitev tega, kateri od zakoncev bo ostal v prej skupnem domu, skrb za tistega od zakoncev, ki morda ni sposoben skrbeti zase, izplačilo skupnih dolgov in podobno.

Običajno se zakonca v primeru sporazumne ločitve ter razdelitve skupnega premoženja predhodno dobro informirata ter odgovore na vse nejasnosti in morebitna vprašanja poiščeta pri odvetniku za družinsko pravo.

Pri razdelitvi skupnega premoženja sta bistveni točki, ki ju morata zakonca urediti, razdelitev samega premoženja ter določitev, kdo od njiju bo ostal ali postal najemnik prej skupnega doma. Poleg tega se morata dogovoriti tudi o tem, kako bo potekalo preživljanje zakonca, ki sam nima dovolj sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Koliko časa traja postopek razveze zakonske zveze?

Postopek razveze zakonske zveze traja od 4 do 8 mesecev. V kolikor gre za kompleksnejšo zadevo, v katero so vključeni nesporazumi glede otrok ipd., pa lahko seveda vzame tudi dalj časa.

Odvetnik za ločitev je zelo priporočljiv v postopkih, kjer ni doseženega sporazuma o razvezi zakonske zveze. Po končanem postopku za razvezo običajno sledi postopek za delitev premoženja že razvezanih zakoncev. V tem primeru je skoraj obvezen odvetnik za delitev premoženja, ne glede na to, ali je urejen sporazum o delitvi premoženja ali ne. Tudi pri predlogu za sporazum lahko namreč prihaja do raznih krivic ter pravnih pasti, zato je dobro, da tudi pri sporazumu o delitvi premoženja sodeluje odvetnik.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Katere so pravne posledice razveze zakonske zveze?

Prva posledica razveze zakonske zveze je osebne narave zakoncev. V tem primeru govorimo o priimku razvezanega zakonca. Razvezani zakonec, ki želi znova uporabljati priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze, lahko poda predlog pri pristojnem organu v roku 1 leta po pravnomočni sodni odločbi ali v enem letu po notarskem podpisu zapisnika o sporazumni razvezi zakonske zveze. O tem predlogu odloča upravni organ, saj gre za upravno zadevo.

Druga posledica, ki povzroči največ dodatnega stresa po končani ločitvi ali razvezi zakonske zveze, je delitev premoženja bivših zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev. Po zakonu izhaja, da se skupno premoženje obeh zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev deli po načelu 50/50, vendar običajno v praksi to ne drži. Zakonec, ki meni, da je njegov prispevek k skupnemu premoženju večji od drugega zakonca, lahko namreč zahteva, da se ugotovi pravičen delež na skupnem premoženju. Razdelitev premoženja kot posledica razveze zakonske zveze je lahko sporazumna ali nesporazumna. V prvem primeru se podpiše sporazum o razdelitvi skupnega premoženja, v drugem pa delitev premoženja poteka prek sodišča. Pri delitvi premoženja zaradi razveze zakonske zveze se upoštevajo prihodki obeh zakoncev, vzgoja in skrb za otroke, opravljanje gospodinjskih opravil, morebitna pomoč, ki jo je en zakonec nudil drugemu, prispevanje k obnovitvi nepremičnine itd. Posebno premoženje, kot je dediščina ali darilo katerega od zakoncev, je izločeno iz delitve skupnega premoženja.

Tretja posledica razveze zakonske zveze zajema vprašanje glede mladoletnih otrok. Varstvo in vzgoja otrok, stiki in preživnina za otroke so glavna vprašanja, ki se morajo urediti, kadar pride do razveze zakonske zveze. O tem se starši lahko sporazumejo in predlagajo sklenitev sodne poravnave. V kolikor pa glede zadeve ne dosežejo sporazuma ali sodišče ugotovi neskladnost z otrokovo koristjo, se predlog za sporazum zavrne. V postopku razveze zakonske zveze glede pravic otrok pomaga tudi CSD.

Posledica razveze zakonske zveze je lahko tudi obveznost plačevanja preživnine za nepreskrbljenega zakonca. Tisti zakonec, ki se po razvezi zakonske zveze ni zmožen sam preživljati in skrbeti za svoje osnovne pogoje bivanja, lahko zahteva, da ga drugi zakonec preživlja. Pogoj za preživljanje zakonca je, da se je do preživnine upravičeni zakonec v situaciji znašel zaradi razlogov, ki niso nastali po njegovi lastni krivdi.

Katere zakone in pravo uporabljamo pri razvezi zakonske zveze zakoncev, ki imata različno državljanstvo ali ne prebivata v Sloveniji?

V postopkih razveze zakonske zveze zakoncev, ki imata različno državljanstvo ali ne prebivata v naši državi, uporabljamo določila Uredbe ES št 2201/2003, pod pogojem, da gre za rezidente ali državljane držav članic EU. V kolikor sta zakonca v času razveze zakonske zveze državljana različnih držav, se uporabi naša zakonodaja, kumulativno pa tudi pravo držav, katerih državljana sta oba zakonca.

Če se zakonca ne moreta razvezati na podlagi prava svojih držav, se za razvezo zakonske zveze uporabi naše pravo, pod pogojem, da je imel en zakonec ob vložitvi tožbe za razvezo zakonske zveze stalno prebivališče v RS. Naše pravo se za ločitev ali ločitveni postopek uporabi tudi takrat, kadar je en zakonec državljan RS, vendar ima stalno prebivališče v drugi državi EU, pod pogojem, da se zakoncev ne more razvezati po tujem pravu.

Ali obstaja kakšen obrazec za predlog oz. tožbo glede razveze zakonske zveze?

Obrazci za razvezo zakonske zveze formalno ne obstajajo. Priprava vlog, tožb in predlogov za razvezo zakonske zveze se ureja samostojno ali s pomočjo odvetnikov, ki so specializirani za razvezo zakonske zveze.

Naša odvetniška pisarna za razvezo zakonske zveze vam uredi vse, kar smo omenili v članku. Imamo bogate izkušnje in znanje s področja razveze zakonskih zvez ter vprašanj, povezanih z njenim postopkom.

Priporočamo, da si odvetnika za razvezo zakonske zveze priskrbite že na začetku postopka oziroma ga vključite najkasneje med samim postopkom. Delitev premoženja se namreč začne po končanem postopku razveze zakonske zveze, lahko pa se uredi s sporazumom med postopkom razveze zakonske zveze in nedvomno je priporočljivo, da je pri tem prisoten usposobljen odvetnik, ki bo zaščitil vaše interese.

Zapisi na blogu iz kategorije ločitev

Ločitev s tujcem ali razveza zakonske zveze od tujca

Ločitev s tujcem oziroma razveza zakonske zveze od tujca vam lahko povzroči številne nevšečnosti. Odvetnik za ločitev od tujca vam bo pomagal.

Kako izseliti partnerja ali najemnika

Kako izseliti partnerja ali najemnika? Če ste se znašli v situaciji, ko želite izseliti partnerja ali najemnika, je naš odvetnik pravi za vas.

Kako se ločiti

Kako se ločiti, če je ločitev sporazumna? Kako se ločite, če ločitev ni sporazumna? Naš odvetnik vam pomaga pri obeh načinih ločitve.

Call Now ButtonPOKLIČITE