Družina za večino predstavlja osnovni temelj obstoja in je hkrati najranljivejša in najmočnejša celica življenja. Družina je dar, privilegij, kraj sprejemanja, spoštovanja, ljubezni, svobode in naj bi predstavljala varen in ljubeč prostor za bivanje, rast in razvoj njenih družinskih članov, a žal temu ni vedno tako.

NASILJE V DRUŽINI JE RESNA PRAVNA PROBLEMATIKA

Stopnja družinskega nasilja v Sloveniji je izjemno visoka, podatki namreč že leta kažejo, da se v vsaki peti družini odvija ena izmed oblik nasilja.

Nasilje v družini

KAJ JE NASILJE V DRUŽINI?

 • Družinsko nasilje je vsakršno destruktivno vedenje, kjer ena oseba z nasilnim dejanjem poskuša nadvladati ali nadzorovati drugo in mu s tem povzroča škodo, ki ima lahko resne in dolgotrajne posledice za žrtev nasilja in njene očividce.
 • Je dejanje, s katerim je družinskemu članu povzročena bolečina, strah, ponižanje, občutek nesprejetosti, nezaščite, manjvrednosti, ogroženosti in druge oblike duševne stiske.
 • Je zanemarjanje, opuščanje ali neizvajanje potrebne skrbi oziroma pomoči družinskem članu, ki potrebuje pomoč zaradi svojega zdravstvenega stanja, starosti, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.
 • Je dejanje, ki je nedopustno in je kaznivo.

Vsakršno nasilje v družini ima ničelno toleranco in je zakonsko prepovedano. Zakon o preprečevanju nasilja v družini, nasilje opredeljuje kot vsako uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana nad drugim oziroma zanemarjanje družinskega člana, zalezovanje žrtve in telesno kaznovanje otrok.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

NEKATERE OSNOVNE ZNAČILNOSTI NASILJA V DRUŽINI

 • Je pogosto skrito javnosti, velikokrat tudi sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem.
 • Vedno pusti posledice na fizični, psihični, duševni ravni, predvsem pri otrocih.
 • Je naučeno vedenje, kjer lahko otroci velikokrat ponavljajo družinske vzorce.
 • Se malokrat konča samo od sebe.
 • Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča.
 • Traja daljše časovno obdobje.
 • Žrtev pogosto čuti lastno krivdo, sram, strah, negotovost, nesprejemanje, nespoštovanje, lastno manjvrednost in ostale stiske.
 • Je oblika nasilja, ki je razširjena v vseh starostnih, socialnih, izobrazbenih in poklicnih slojih.
 • Najbolj ogroža otroke, ženske in starejše.

KAKŠNE OBLIKE DRUŽINSKEGA NASILJA POZNAMO?

 • Fizično nasilje – je vsakršna uporaba fizične sile ali grožnja za uporabo fizične sile (med drugim klofute, udarci z roko ali predmeti, brcanje, odrivanje ali porivanje, zvijanje rok, polivanje s tekočino, davljenje, odrekanje ali siljenje s hrano in napadi z orožjem), prisiljevanje v delo, opustitev dela ter omejevanje gibanja in komuniciranja žrtve.
 • Spolno nasilje – so vsa tista dejanja, ki so povezana s spolnostjo in jih napadena oseba čuti kot prisilo ali samo kot grožnja, ki napeljuje na tovrstna dejanja ter objavljanje spolnih vsebin o žrtvi.
 • Psihično nasilje – se povečini odvija na verbalni ravni, kjer povzročitelj nasilja žrtev prestraši, poniža, zmerja, razvrednoti, prestraši, razširja informacij o žrtvi.
 • Ekonomsko nasilje – so vse oblike nadzorovanja ali omejevanja žrtve pri razpolaganju z dohodki in odrekanja pravic do razpolaganja z svojim zaslužkom ali skupnim zaslužkom. Tovrstna nasilja so omejevanje zaposlitve žrtve, onemogočanje razpolaganja z denarjem, siljenje v jemanja posojil, neplačevanje preživnine, zahteva po pokorščini, ker so sredstva žrtve nižja ter prelaganje obveznosti na družinskega člana brez njegove vrednosti ali privolitve.
 • Zanemarjanje – predstavlja opuščanje ali zanemarjanje skrbi nad osebo, za katero je povzročitelj dolžan poskrbeti, ko jo ta potrebuje zaradi bolezni, posebnih razvojnih potreb, starosti ali drugih okoliščin.
 • Zalezovanje – je opredeljeno kot naklepno ponavljajoče se neželeno vzpostavljanja stika, opazovanja ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve.
 • Telesno kaznovanje otrok – udarci po riti, klofute in podobno, kot vzgojne ali druge metode.

OTROCI KOT ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI

Vse zgoraj opisane oblike nasilja se lahko izvajajo tudi nad otroki, ki so najbolj ranljivi družinski člani in občutljiva populacija nasploh, zato so v primeru, ko so otroci žrtve nasilja v družini potrebne posebne obravnave, pristopi in ukrepi.

Nasilje nad otroki ima lahko izjemne razsežnosti in ga je treba obravnavati prednostno, celostno in strokovno, kajti vpliva na celoten psihofizični razvoj otroka. Otroci, ki so žrtev nasilja so ponavadi prestrašeni, jezni, imajo težave v šoli ali na drugih področjih, se slabo vključujejo v družbo, imajo težave s spanjem, se počutijo izolirane, kar pogosto vodi do agresivnega vedenja ali nasprotno do pretirane ponižnosti in zadržanosti. V mnogih primerih kažejo znake depresij, tesnobe, nezaupanja vase in v svet tudi v odrasli dobi. Če je otrok priča nasilju v družini, se smatra, da je tudi sam žrtev.

NASILJE V DRUŽINI IN NJENO KAZNOVANJE

Kazenski zakonik je tisti, ki določa ali je bilo storjeno kaznivo dejanje ali ne in je tisti, ki predpisuje kazni.

KAM PO POMOČ ZARADI NASILJA V DRUŽINI?

Institucije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z nasiljem v družini so:

 • policija – v primeru nasilja v družini se lahko poda prijavo na policijo, ki prične s preiskovanjem (o vsaki takšni prijavi policija obvesti center za socialno delo, ki žrtvam nasilja ponudi pomoč) in po potrebi izda ukrep prepovedi približevanja določeni osebi ali kraju;
 • državno tožilstvo – vodi kazenski postopek ne glede na željo in sodelovanje žrtve;
 • sodišče – izvaja vlogo sojenja in podaljšanja ukrepa prepovedi približevanje;
 • odvetniška pisarna – kamor se lahko žrtve nasilja obrnejo po pravne informacije in se seznanijo s svojimi pravicami in nadaljnjimi ukrepi;
 • nevladne organizacije – predvsem nudijo psihosocialno pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Te so: Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo Ženska svetovalnica, Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, Zavod Emma, Združenje proti spolnemu zlorabljanju in druge;
 • centri za socialno delo – imajo osrednjo vlogo pri obravnavanju nasilja v družini in nudijo različne oblike pomoči;
 • varne hiše, zatočišča in materinski domovi – žrtvam nudijo varen prostor, kamor se lahko začasno umaknejo, ter potrebno strokovno pomoč in podporo pri nadaljnjih odločitvah in korakih.

Vsak človek ima pravico, da se počuti varnega in svobodnega. Nasilje v družini je kršenje človekovih pravic in človekovih osebnih mej. Vsakršno nasilje je nedopustno, ima ničelno toleranco saj so lahko posledice izjemnih razsežnosti, zato je nasilje v družini treba prepoznati, se ga zavedati in ga nemudoma ustaviti. Odločitev, da za vedno rečemo nasilju STOP je torej prvi in izjemno pomemben korak vsake žrtve nasilja v družini.

V naši odvetniški pisarni bomo storili vse kar je v naši moči, da vam podamo potrebne pravne informacije, vas seznanimo z vašimi pravicami in možnostmi njihovega doseganja.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE