Predpogodba za nakup nepremičnine
Predpogodba za nakup nepremičnine je pogodba, s katero se prevzame obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba (33. člen OZ).

V nadaljevanju taisti zakon določa tudi naslednje:

  • Predpisi v obliki glavne pogodbe veljajo tudi za predpogodbo, če je predpisana oblika pogoj za veljavnost pogodbe.
  • Predpogodba veže, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe.
  • Na zahtevo zainteresirane stranke naloži sodišče drugi stranki, ki noče skleniti glavne pogodbe, naj to stori v roku, katerega ji določi.
  • Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva v šestih mesecih od izteka roka določenega za njeno sklenitev, če ta rok ni določen, pa od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščinah pogodba morala biti sklenjena.
  • Predpogodba ne veže, če so s okoliščine od njene sklenitve tako spremenile, da niti ne bi bila sklenjena, če bi bile okoliščine takrat takšne.

Predpogodba za nakup nepremičnine se najpogosteje uporablja, ko stranki želita z aro utrditi obligacijsko razmerje, vendar niso izpolnjeni pogoji za podpis glavne pogodbe (niso pridobljena potrdila o namenski rabi zemljišča, o služnosti, parcelaciji zemljišč ali drugi zemljiškoknjižni potrebni dokumenti za prodajo in drugo).

POGOJI ZA VELJAVNOST PREDPOGODBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE

Predpogodba mora poleg splošnih predpostavk za veljavnost pogodbe vsebovati tudi vse bistvene elemente glavne pogodbe (predvsem predmet prodaje in znesek kupnine). Če je za sklenitev glavne pogodbe predpisana posebna oblika, mora biti predpogodba sklenjena v enaki obliki. Ob sklenitvi predpogodbe za nakup nepremičnine, stranki določita rok za sklenitev glavne pogodbe. Rok za sklenitev glavne pogodbe je šest mesecev od kar je bila določena sklenitev glavne pogodbe v predpogodbi, sicer ta zastara.

PLAČILO ARE

Namen are, ki je določena v predpogodbi za nakup nepremičnine je, da stranki utrjujeta obveznosti, da od dogovora, ki sta ga sklenila, ne bosta odstopila. Ara se praviloma šteje v kupnino, kar pomeni, da ima plačilo are tudi učinek plačila prvega obroka kupnine.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

IZPOLNITEV PREDPOGODBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE IN SKLENITEV GLAVNE POGODBE

Stranka  pravnega posla ne more neposredno zahtevati izpolnitev obveznosti iz glavne pogodbe, temveč mora najprej zahtevati sklenitev glavne pogodbe. Kadar do sklenitve glavne pogodbe ne pride, lahko zainteresirana stranka uveljavlja sklenitev glavne pogodbe s tožbenim zahtevkom, ki od sodišča zahteva, naj drugi stranki naloži, da izjavi poslovno voljo potrebno za sklenitev pogodbe. Obligacijski zakon med drugim določa, da v kolikor je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je dala aro, sme pogodbi zvesta stranka zahtevati vračilo zneska v višini dvojne are. Pravica, odstopati od pogodbe, mora biti s pogodbo izrecno dogovorjena.

ODSTOP OD PREDPOGODBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE

Obligacijski zakon omogoča odstop od predpogodbe v primeru, da so se okoliščine po sklenitvi predpogodbe spremenile do te mere, da sklenitev glavne pogodbe ni več sprejemljiva. V takšnih primerih, lahko stranka zavrne sklenitev glavne pogodbe in tako doseže razvezo predpogodbe, vendar izključno pod pogojem, da se okoliščine spremenijo znotraj roka, določenega za sklenitev glavne pogodbe.

V primeru, da kupujete nepremičnino, je sklenitev  predpogodbe za nakup nepremičnine zagotovo modra odločitev. Svetujemo vam, da se obrnete na nekoga, ki mu je nepremičninsko pravo domače in vam je pripravljen pri tem pomagati. Naša odvetniška pisarna je v tem primeru zagotovo vaša prava odločitev!

Ocena

Zapisi na blogu iz kategorije nempremičninskega prava

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba odtujitve

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve so pravni izrazi, ki so povezani s sodnim postopkom in upravnim delovanjem.

Prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije poteka prek upravne enote, in sicer mora lastnik za prodajo ponudbo predložiti na upravno enoto tistega območja, na katerem kmetija leži.

Davek na premoženje

Davek na premoženje je davek, ki ga plačujejo fizične osebe glede na svoje premoženje, če imajo v lasti več kot eno nepremičnino, ne glede na njeno velikost. Davek na premoženje se ne plača v primeru, ko lastnik in družinski člani stalno prebivajo v nepremičnini in ta ni večja od 160 m2.

POKLIČITE