Odvetnik za gradbene zadeve in gradbeništvo

ODVETNIK ZA GRADBENIŠTVO

Kaj je gradbeno pravo?

Gradbeno pravo je pravo, ki zajema pravila, vezana na urejanje razmerij med subjekti, ki delujejo in poslujejo na področju gradbeništva. Subjekti, ki so vezani na področje gradbeništva, so navadno investitorji, podizvajalci in izvajalci gradbenih del, projektni vodje, nadzorniki, ki nadzorujejo gradbena dela, vzdrževalci in ostali. Ker gre v gradbeništvu za precej kompleksne odnose med omenjenimi subjekti, ki temeljijo na posebnih pogodbah, je smiselno, da se pred urejanjem odnosov subjekti posvetujejo z odvetniki za gradbeništvo, saj je to najboljši način, da se stranke izognejo kasnejšim morebitnim sporom zaradi neustrezne definiranosti vseh elementov v pogodbi.

Kakšna je vsebina gradbenega prava?

Od leta 2018 se je gradbena zakonodaja precej spremenila. Novela gradbenega zakona, ki je v veljavo stopila leta 2018, je v zakon vpeljala tako imenovani »gradbeni trojček«, ta pa vključuje gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora ter zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Med omenjenimi tremi zakoni največ sprememb prinaša ravno gradbeni zakon, ta pa je spremenil številne definicije znotraj področja gradbenega prava, ki so veljale pred letom 2018. Zakon je bil preoblikovan na način, da omogoča lažje razumevanje pojmov znotraj gradbeništva in jasneje definira pravila pri sodelovanju med subjekti.

Katere glavne novosti je še prinesel nov gradbeni zakon?

Ena izmed bistvenih novosti, ki je v veljavo stopila skupaj z novim gradbenim zakonom, se nanaša na možnost pridobitve predodločb. Ta novost pomeni, da mora investitor za gradnjo objekta, ki je zahtevne ali nezahtevne narave, pri pristojnem organu pred vložitvijo zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja najprej oddati zahtevek za izdajo predodločbe.

Druga pomembna novost se nanaša na pritožbe. Novi zakon namreč določa, da je pritožba definirana kot redno pravno sredstvo, medtem ko stari zakon tega ni predvidel. Na drugi strani pa novi zakon določa, da obnova postopka šteje kot izredno pravno sredstvo.

Na podlagi novega zakona se je poenostavilo kar nekaj postopkov. Ena izmed glavnih prednosti novele je poenostavitev postopka za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Nemalokrat se zgodi, da se proces pridobitve gradbenega dovoljenja precej podaljša in lahko oteži sam proces gradnje ter investitorju prinese skrbi. Da bi se izognili dolgemu in neučinkovitemu procesu, novela omogoča skrajšanje pridobitve gradbenega dovoljenja na 30 dni. Poleg krajšega roka za pridobivanje gradbenega dovoljenja pa se bo gradnja lahko začela tudi brez izkazanega lastništva. Na ta način se bo lahko postopek vodil vzporedno in ne eden pred drugim (iz tega naslova se bistveno skrajša tudi celotno obdobje pridobivanja gradbenega dovoljenja). Investitorji bodo lahko vzporedno pridobivali vsa potrebna dokazila, če ne bodo obstajali subjekti, ki bodo postopku nasprotovali. Novela novega zakona omogoča tudi, da se hitreje pridobi uporabno dovoljenje za enostanovanjske hiše. Za pridobitev dovoljenja bo zadostovalo že potrdilo nadzornika, da je gradnja skladna z načrti.

Zakaj je smiselno najeti odvetnika za gradbeništvo in katere so prednosti njegovega sodelovanja pri gradbenem procesu?

Kot že omenjeno, gre pri gradbeništvu za kompleksne posle in odnose med subjekti, ki jih je nujno treba ustrezno zavarovati. Da bi se izognili raznim sporom v prihodnosti, ki bi subjektom prinesli dodatne stroške, je smiselno najeti odvetnika za gradbeništvo, ki bo pomagal pri oblikovanju pogodb in spremljal celoten proces gradnje ter ugotavljal skladnost postopka z zakoni. Dober odvetnik za gradbeništvo odlično pozna celotno zakonodajo in sodno prakso s področja gradbeništva in lahko iz tega naslova pomaga pri postopkih, ki se odvijajo v gradbeništvu.

Odvetnik za gradbeništvo svojim strankam poleg svetovanja nudi tudi vodenje postopkov, ki jih narekujejo pravne pogodbe med subjekti in vse transakcije, ki so povezane s posli. Poleg sestave pogodbe odvetnik za gradbeništvo stranki nudi tudi zaščito pri branjenju njenih interesov od faze priprave pogodbe pa vse do zaključka gradbenih del. Omogoča in nudi vodenje pravdnih in upravnih postopkov, ki so povezani z gradbenim pravom, in stranko spremlja skozi celoten proces. Bistveno je torej, da odvetnik za gradbeništvo nudi celovito podporo v gradbenem sektorju in omogoča, da proces s pravnega vidika poteka nemoteno in skladno z zakoni. Ker so gradbeni procesi povezani tudi z obilico dokumentacije, je odvetnik za gradbeništvo tisti, ki te dokumente po navadi tudi pripravi in vodi. Zakonsko urejena dokumentacija je bistvenega pomena za dobro izvedbo gradbenega posla.

Ali je odvetnik za gradbeništvo enak nepremičninskemu odvetniku?

Gradbeno in nepremičninsko pravo sta v določenih segmentih precej povezana, medtem ko se pri nekaterih področjih bistveno razlikujeta. Omenjenih pojmov pa ne gre enačiti, saj govorimo o popolnoma ločenih področjih prava.

Na eni strani je gradbeno pravo pravno področje, ki ureja razmerja med subjekti, ki se pojavljajo na področju gradnje. Nepremičninsko pravo pa se ukvarja predvsem s področjem prenosa lastninskih pravic nad nepremičninami ter nad drugimi stvarnimi in obligacijskimi pravicami pri nepremičninah in prenosu pravic iz naslova nepremičnin. Medtem ko odvetnik za gradbeništvo skrbi, da celoten proces gradnje nepremičnin in objektov poteka skladno z zakonodajo, se nepremičninski odvetnik v večini primerov ukvarja s prenosom lastninskih pravic nad nepremičninami.

Katere so torej glavne naloge odvetnika za gradbeništvo?

Naši odvetniki za gradbeništvo so strokovnjaki na vseh področjih gradbenega prava, ki zajema tako pripravo gradbenih pogodb kot tudi vodenje celotnega postopka (kot sta izvedba gradbene pogodbe in izvedba gradbenega posla). Med stranke štejemo vse subjekte, ki so vključeni v gradbene posle, od nadzornikov pa do naročnikov in gradbenih podjetij. S svojimi izkušnjami in znanjem strankam omogočamo celovito zaščito njihovih pravnih interesov in jih ščitimo v primeru spora.

V glavnem storitve naših odvetnikov za gradbeništvo zajemajo naslednja področja:

  • svetovanje in pomoč pri pridobivanju gradbenih dovoljenj;
  • pomoč pri pogajanju in varovanje pravnih interesov z drugimi subjekti, ki so vključeni v gradbeni projekt;
  • urejanje administrativnih zadev;
  • pomoč pri oblikovanju pogodbe med subjekti;
  • pregled pogodb med subjekti, če jih je pripravila nasprotna stran;
  • pravno izvedbo nepremičninskih projektov;
  • pomoč pri vodenju gradbenega dnevnika in vodenju ostalih dokumentov, ki so povezani s projektom.

Če želite celostno pravno pomoč pri vodenju gradbenega posla ali potrebujete samo nasvet, vezan na eno izmed zgoraj omenjenih področij, nas nemudoma kontaktirajte in z veseljem vam bomo priskočili na pomoč.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE