Odvetnik za gradbeništvo svojim strankam poleg svetovanja nudi tudi vodenje postopkov, ki jih narekujejo pravne pogodbe med subjekti in vse transakcije, ki so povezane s posli. Poleg sestave pogodbe odvetnik za gradbeništvo stranki nudi tudi zaščito pri branjenju njenih interesov od faze priprave pogodbe pa vse do zaključka gradbenih del. Omogoča in nudi vodenje pravdnih in upravnih postopkov, ki so povezani z gradbenim pravom, in stranko spremlja skozi celoten proces.

ODVETNIK ZA GRADBENIŠTVO VAM BO POMAGAL PRI GRADBENIH POSLOV ALI POGODBAH

Dober odvetnik za gradbeništvo odlično pozna celotno zakonodajo in sodno prakso s področja gradbeništva in lahko iz tega naslova pomaga pri postopkih, ki se odvijajo v gradbeništvu.

Kaj je gradbeno pravo in znanje odvetnika za gradbeništvo?

Gradbeno pravo je pravo, ki zajema pravila, vezana na urejanje razmerij med subjekti, ki delujejo in poslujejo na področju gradbeništva. Subjekti, ki so vezani na področje gradbeništva, so navadno investitorji, podizvajalci in izvajalci gradbenih del, projektni vodje, nadzorniki, ki nadzorujejo gradbena dela, vzdrževalci in ostali. Ker gre v gradbeništvu za precej kompleksne odnose med omenjenimi subjekti, ki temeljijo na posebnih pogodbah, je smiselno, da se pred urejanjem odnosov subjekti posvetujejo z odvetniki za gradbeništvo, saj je to najboljši način, da se stranke izognejo kasnejšim morebitnim sporom zaradi neustrezne definiranosti vseh elementov v pogodbi.

Kakšna je vsebina gradbenega prava?

Od leta 2018 se je gradbena zakonodaja precej spremenila. Novela gradbenega zakona, ki je v veljavo stopila leta 2018, je v zakon vpeljala tako imenovani »gradbeni trojček«, ta pa vključuje gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora ter zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Med omenjenimi tremi zakoni največ sprememb prinaša ravno gradbeni zakon, ta pa je spremenil številne definicije znotraj področja gradbenega prava, ki so veljale pred letom 2018. Zakon je bil preoblikovan na način, da omogoča lažje razumevanje pojmov znotraj gradbeništva in jasneje definira pravila pri sodelovanju med subjekti.

Katere glavne novosti je še prinesel nov gradbeni zakon?

Ena izmed bistvenih novosti, ki je v veljavo stopila skupaj z novim gradbenim zakonom, se nanaša na možnost pridobitve predodločb. Ta novost pomeni, da mora investitor za gradnjo objekta, ki je zahtevne ali nezahtevne narave, pri pristojnem organu pred vložitvijo zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja najprej oddati zahtevek za izdajo predodločbe.

Druga pomembna novost se nanaša na pritožbe. Novi zakon namreč določa, da je pritožba definirana kot redno pravno sredstvo, medtem ko stari zakon tega ni predvidel. Na drugi strani pa novi zakon določa, da obnova postopka šteje kot izredno pravno sredstvo.

Na podlagi novega zakona se je poenostavilo kar nekaj postopkov. Ena izmed glavnih prednosti novele je poenostavitev postopka za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Nemalokrat se zgodi, da se proces pridobitve gradbenega dovoljenja precej podaljša in lahko oteži sam proces gradnje ter investitorju prinese skrbi. Da bi se izognili dolgemu in neučinkovitemu procesu, novela omogoča skrajšanje pridobitve gradbenega dovoljenja na 30 dni. Poleg krajšega roka za pridobivanje gradbenega dovoljenja pa se bo gradnja lahko začela tudi brez izkazanega lastništva. Na ta način se bo lahko postopek vodil vzporedno in ne eden pred drugim (iz tega naslova se bistveno skrajša tudi celotno obdobje pridobivanja gradbenega dovoljenja). Investitorji bodo lahko vzporedno pridobivali vsa potrebna dokazila, če ne bodo obstajali subjekti, ki bodo postopku nasprotovali. Novela novega zakona omogoča tudi, da se hitreje pridobi uporabno dovoljenje za enostanovanjske hiše. Za pridobitev dovoljenja bo zadostovalo že potrdilo nadzornika, da je gradnja skladna z načrti.

Zakaj je smiselno najeti odvetnika za gradbeništvo in katere so prednosti njegovega sodelovanja pri gradbenem procesu?

Kot že omenjeno, gre pri gradbeništvu za kompleksne posle in odnose med subjekti, ki jih je nujno treba ustrezno zavarovati. Da bi se izognili raznim sporom v prihodnosti, ki bi subjektom prinesli dodatne stroške, je smiselno najeti odvetnika za gradbeništvo, ki bo pomagal pri oblikovanju pogodb in spremljal celoten proces gradnje ter ugotavljal skladnost postopka z zakoni.

Bistveno je torej, da odvetnik za gradbeništvo nudi celovito podporo v gradbenem sektorju in omogoča, da proces s pravnega vidika poteka nemoteno in skladno z zakoni. Ker so gradbeni procesi povezani tudi z obilico dokumentacije, je odvetnik za gradbeništvo tisti, ki te dokumente po navadi tudi pripravi in vodi. Zakonsko urejena dokumentacija je bistvenega pomena za dobro izvedbo gradbenega posla.

Ali je odvetnik za gradbeništvo enak nepremičninskemu odvetniku?

Gradbeno in nepremičninsko pravo sta v določenih segmentih precej povezana, medtem ko se pri nekaterih področjih bistveno razlikujeta. Omenjenih pojmov pa ne gre enačiti, saj govorimo o popolnoma ločenih področjih prava.

Na eni strani je gradbeno pravo pravno področje, ki ureja razmerja med subjekti, ki se pojavljajo na področju gradnje. Nepremičninsko pravo pa se ukvarja predvsem s področjem prenosa lastninskih pravic nad nepremičninami ter nad drugimi stvarnimi in obligacijskimi pravicami pri nepremičninah in prenosu pravic iz naslova nepremičnin. Medtem ko odvetnik za gradbeništvo skrbi, da celoten proces gradnje nepremičnin in objektov poteka skladno z zakonodajo, se nepremičninski odvetnik v večini primerov ukvarja s prenosom lastninskih pravic nad nepremičninami.

Katere so torej glavne naloge odvetnika za gradbeništvo?

Naši odvetniki za gradbeništvo so strokovnjaki na vseh področjih gradbenega prava, ki zajema tako pripravo gradbenih pogodb kot tudi vodenje celotnega postopka (kot sta izvedba gradbene pogodbe in izvedba gradbenega posla). Med stranke štejemo vse subjekte, ki so vključeni v gradbene posle, od nadzornikov pa do naročnikov in gradbenih podjetij. S svojimi izkušnjami in znanjem strankam omogočamo celovito zaščito njihovih pravnih interesov in jih ščitimo v primeru spora.

V glavnem storitve naših odvetnikov za gradbeništvo zajemajo naslednja področja:

  • svetovanje in pomoč pri pridobivanju gradbenih dovoljenj;
  • pomoč pri pogajanju in varovanje pravnih interesov z drugimi subjekti, ki so vključeni v gradbeni projekt;
  • urejanje administrativnih zadev;
  • pomoč pri oblikovanju pogodbe med subjekti;
  • pregled pogodb med subjekti, če jih je pripravila nasprotna stran;
  • pravno izvedbo nepremičninskih projektov;
  • pomoč pri vodenju gradbenega dnevnika in vodenju ostalih dokumentov, ki so povezani s projektom.

Če želite celostno pravno pomoč pri vodenju gradbenega posla ali potrebujete samo nasvet, vezan na eno izmed zgoraj omenjenih področij, nas nemudoma kontaktirajte in z veseljem vam bomo priskočili na pomoč.

Ocena

ŠVICARSKI FRANKI

Švicarski franki – ali se vam splača imeti valuto CHF

Švicarski franki so tuja valuta, ki je veljala do leta 2008, za zelo stabilno. Švicarski franki so predstavljali nizko valutno tveganje .

gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je posebna listina oziroma odločba, na podlagi katere pristojni upravni organ podaja svojo odločitev glede izpolnjevanja bistvenih zahtev za namen gradnje.

bančno pravo

Bančno pravo

Bančno pravo je pravo, ki izhaja iz poslovanja s finančnimi in bančnimi trgi. Ureja ga Zakon o bančništvu. Glavni namen bančnega prava je, da definira in ureja dobre prakse v bančništvu ter služi kot pravni pripomoček za dobro vedenje dejavnosti bank in finančnih inštitucij.

GRADBENA POGODBA VZOREC

Vzorec za gradbeno pogodbo

Vzorec gradbene pogodbe se lahko razlikuje glede na specifične zahteve projekta. Spodaj je osnovna oblika gradbene pogodbe, ki jo lahko prilagodite svojim potrebam.

oporoka pri notarju

Notarska oporoka in cena oporoke pri notarju

Cena oporoke pri notarju se razlikuje glede na kompleksnost oporoke. Naš odvetnik vam bo pripravil oporoko, ki jo bo nato overil naš notar.

odpoved pogodbe

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in vzorec

Odpoved pogodbe mora biti pravilno urejena. Odpoved pogodbe se razlikuje glede na vrsto sklenjene pogodbe.

odsvojitev poslovnega deleža

Odsvojitev poslovnega deleža

Odsvojitev poslovnega deleža je postopek, v katerem družbenik svoj poslovni delež proda oziroma ga odsvoji na katerikoli drug način.

Prepis podjetja

Prepis podjetja

Prepis podjetja je postopek, v katerem se pravna oseba prepiše na drugega lastnika, ki je lahko družinski član ali pa tretja oseba.

DELITEV PODJETJA OB LOČITVI

Delitev podjetja ob ločitvi

Odvetnik za delitev podjetja ob ločitvi vam bo lahko pravno pomagal, da se bo premoženje, ki ga imata zakonca v podjetju, pravilno porazdelilo.

Odstop družbenika ali izstop družbenika

Odstop družbenika ali izstop družbenika, in pogoji za odstop so lahko vključeni v družbeno pogodbo. Če družbena pogodba tega ne ureja, se ob odstopu vključi sodišče.

Odpoved iz poslovnih razlogov

Odpoved iz poslovnih razlogov je odpoved, ki jo delodajalec da zaradi določenih sprememb v organizaciji, zaradi katerih delavec več ni potreben. Odpoved iz poslovnih razlogov narekuje, da se lahko pogodba o zaposlitvi odpove le v celoti in mora biti izražena v pisni obliki.

Pritožba zoper sklep v upravnem sporu

Kje se odvija pritožba zoper sklep v upravnem sporu? Pritožbo zoper sklep v upravnem sporu se vloži na okrajno sodišče. Po pritožbi sledi odločba s strani upravnega organa.

POKLIČITE