Pogodba o preužitku in pogodba o dosmrtnem preživljanju sta obliki pogodbe, ki sodita v obligacijsko pravo. Pri njima gre za pravni posel, ki je sklenjen med živimi akterji posla.

Kako je urejena pogodba o preužitku oz. preužitkarska pogodba?

Gre za pogodbo, na podlagi katere pogodbenik razpolaga s premoženjem, ki ga ima v lasti v trenutku sklenitve pogodbe, in ne ob svoji smrti. Zakon, ki je urejal pogodbo o preužitku, se je od leta 2001 dalje spremenil. Najprej pogodba o preužitku namreč sploh ni bila zakonsko urejena, od leta 2001 dalje pa jo ureja Obligacijski zakonik. Za pogodbo o preužitku velja, da je odplačne narave, kar pomeni, da bo preužitkar gotovo umrl, ni pa določeno, kdaj bo do njegove smrti prišlo. Pomembno je, da je preužitkarska pogodba sklenjena v pisni obliki in v obliki notarskega zapisa, saj je drugače nična. Stranka se v njej zaveže, da bo drugi stranki izročila premoženje v zameno za preživljanje do smrti.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Kdo sta stranki pogodbe o preužitku oz. preužitkarske pogodbe?

Stranki preužitkarske pogodbe sta preužitkar in prevzemnik. Preužitkar je oseba, ki na prevzemnika prepiše svoje premoženje, in sicer tako, da mu izroči vse pravice v takojšnjo last in posest. Na drugi strani je prevzemnik pogodbena stranka, ki ji je bilo premoženje izročeno. Po sklenitvi pogodbe o preužitku ima prevzemnik do preužitkarja tudi določene obveznosti, ki se nanašajo predvsem na skrb in nego preužitkarja do njegove smrti. Pogodbene stranke pogodbe o preužitku so lahko tako fizične kot tudi pravne osebe. Pogodba o preužitku se lahko sklene tudi v korist več preužitkarjev, možno pa jo je skleniti tudi v korist tretje osebe. To pomeni, da prevzemnik do smrti skrbi za tretjo osebo, ki mu ni pustila premoženja. Po smrti preužitkarja in vpisu preužitka v zemljiško knjigo se ustvari stvarno realno breme v korist preužitkarja. V kolikor se prevzemnik odloči, da bo premoženje (npr. nepremičnino) prodal, velja, da obveznost preživljanja preužitkarja preide na novega lastnika.

pogodba o preužitku
Pogodba o preužitku pomeni določeno razmerje pogodbenih strank med dajatvijo in protidajatvijo.

Kako mora biti sklenjena pogodba o preužitku oz. preužitkarska pogodba?

Kot že omenjeno, mora biti pogodba o preužitku sklenjena v obliki notarskega zapisa, saj je v nasprotnem primeru nična. Notarski zapis je definiran kot javna listina, ki je neposredno izvršljiva. Za veljavnost pogodbe je ključno, da notarski zapis vsebuje vse potrebne elemente, ki so določeni v zakonu. Notarski zapis ima namreč zaradi strogih zahtev, ki jih mora izpolnjevati za veljavo, tudi najvišjo stopnjo verodostojnosti. Pogodba je lahko sestavljena tudi s strani odvetnika, potrditi pa jo mora notar.

Kdaj je sklenitev pogodbe o preužitku smiselna?

Sklenitev tovrstne pogodbe je smiselna takrat, ko želi izročitelj razdeliti svoje premoženje med svoje potomce pred svojo smrtjo in na tak način preprečiti morebitne spore glede uveljavljanja nujnih deležev ter istočasno zagotoviti ustrezno skrb in poskrbeti za lastne usluge, potrebe in pravice.

Izpodbijanje pogodbe o preužitku oz. preužitkarske pogodbe

Stranke, ki so sklenile pogodbo o preužitku, se lahko po določenem času znajdejo v situaciji, ko želi ena od njiju ali obe pogodbo izpodbijati. Pogodbo o preužitku je mogoče preklicati iz različnih razlogov. Pravni razlogi, ki upravičujejo izpodbijanje, so različni.

Eden izmed razlogov, ki omogočajo izpodbijanje pogodbe o preužitku s strani prevzemnika, je prikrivanje informacij s strani preužitkarja, če je ta namenoma prikril določene informacije, ki bi imele težo pri vplivanju na odločitev druge pogodbene stranke.

Prisila, če je na primer katera od pogodbenih strank pogodbo sklenila pod grožnjo ali prisilo, je še en razlog, ki omogoča izpodbijanje veljavnosti pogodbe o preužitku. Dodaten razlog predstavlja prevara, tj. če je bil prevzemniku predstavljen napačen opis preužitkarjevega dejanskega premoženjskega stanja.

Tudi neizpolnjevanje obveznosti s strani prevzemnika je lahko razlog za izpodbijanje pogodbe. Prevzemnik namenoma več ne izpolnjuje svojih obveznosti do preužitkarja ali pa dejansko ni več sposoben izpolnjevati svojih obveznosti iz pogodbe o preužitku, na primer zaradi fizične ali duševne nesposobnosti.

Za izpodbijanje pogodbe o preužitku oz. preužitkarske pogodbe se priporoča pomoč našega odvetnika. V takšnih primerih je priporočljivo, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom, ki vam bo pravilno svetoval ter vam uredil preklic oziroma izpodbijanje pogodbe o preužitku.

Cena pogodbe o preužitku oz. preužitkarske pogodbe

Cena pogodbe o preužitku je odvisna od več dejavnikov in je običajno povezana z vrednostjo premoženja, ki je predmet pogodbe o preužitku. Preužitkar premoženje, ki je del pogodbe o preužitku, prenese na prevzemnika. Višja kot je vrednost takšnega premoženja, višja je tudi cena ureditve tovrstne pogodbe.

Na ceno pogodbe o preužitku vplivajo tudi očitni dejavniki tveganja. Če obstajajo določeni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbe o preužitku, kot na primer bolezen ali zdravstvene težave prevzemnika, je lahko cena nekoliko višja. V takem primeru je namreč treba zagotoviti zaščito preužitnika pogodbe o preužitku.

Kdaj je možno izpodbijanje pogodbe o preužitku oz. preužitkarske pogodbe?

Izpodbijanje pogodbe o preužitku je možno, kadarkoli obstaja sum in dokaz, da je bil zapustnik zlorabljen, v stanju nezavedanja ali kako drugače zaveden, kar je vplivalo na njegovo odločitev. Ravno tako se pogodba o preužitku lahko izpodbija takrat, kadar ta ni bila sklenjena v obliki notarskega zapisa. Primer izpodbijanja pogodbe o preužitku je tudi, ko se dokaže, da ni bil upoštevan pogoj aleatornosti, kar pomeni, da mora biti razmerje med dajatvijo upravičenca in dajatvijo zapustnika ob sklenitvi neznano (kadar se sklene pogodba v času, ko vemo, da bo zapustnik kmalu umrl, je treba skleniti darilno pogodbo).

Kakšni so pogosti razlogi za izpodbijanje pogodbe o preužitku oz. preužitkarske pogodbe?

Najpogostejši razlogi za izpodbijanje pogodbe o preužitku so naslednji:

  • omejena poslovna sposobnost odločanja zapustnika,
  • njegovo bolezensko stanje (demenca),
  • zlorabe zapustnika,
  • napaka volje,
  • prisilen podpis pogodbe,
  • ostalo

Kdo lahko izpodbija pogodbo o preužitku?

Pogodbo o preužitku lahko izpodbijajo dediči ali druga oseba, ki ima upravičen pravni ali osebni interes.

Kaj je pogodba o preužitku – zaključen povzetek

Gre za odplačni pravni posel in vrsto pogodbe o dosmrtnem preživljanju, s katero se premoženje zapustnika na upravičenca prenese takoj ob njeni sklenitvi in ni pogojena s smrtjo zapustnika.

Tovrstni pravni posel upravičencu omogoča takojšnjo pravico do premoženja, istočasno pa lahko zapustnik takoj uveljavlja svoje pogoje oziroma določene pravice, ki so sestavni del pogodbe, kot so npr. denarna podpora, namestitev oz. zagotovitev bivanja, osebne usluge, skrb za nego in oskrbo ter drugo. Ker je pogodba o preužitku formalen posel, mora biti po sestavi pogodbe overjen s strani notarja. Naša odvetniška pisarna vam sestavi pogodbo o preužitku, ki jo nato overi notar v naših pisarnah. Nudimo vam celovito pravno pomoč.

Ocena

POKLIČITE