POGODBA O PREUŽITKU

Pogodba o preužitku in pogodba o dosmrtnem preživljanju sta obliki pogodbe, ki sodita v obligacijsko pravo. Pri njima gre za pravni posel, ki je sklenjen med živimi akterji posla.

Kako je urejena pogodba o preužitku?

Gre za pogodbo, na podlagi katere pogodbenik razpolaga s premoženjem, ki ga ima v lasti v trenutku sklenitve pogodbe, in ne ob svoji smrti. Zakon, ki je urejal pogodbo o preužitku, se je od leta 2001 dalje spremenil. Najprej pogodba o preužitku namreč sploh ni bila zakonsko urejena, od leta 2001 dalje pa jo ureja Obligacijski zakonik. Za pogodbo o preužitku velja, da je odplačne narave, kar pomeni, da bo preužitkar gotovo umrl, ni pa določeno, kdaj bo do njegove smrti prišlo. Pomembno je, da je pogodba o preužitku sklenjena v pisni obliki in v obliki notarskega zapisa, saj je drugače nična. Stranka se v njej zaveže, da bo drugi stranki izročila premoženje v zameno za preživljanje do smrti.

Kakšna je razlika med pogodbo o preužitku in pogodbo o dosmrtnem preživljanju?

Zgoraj omenjene značilnosti pogodbe o preužitku veljajo tudi za pogodbo o preživljanju. Kljub skupnim značilnostim pa se pogodbi v nekaterih segmentih tudi razlikujeta. Pomembna razlika se kaže v trenutku prenosa lastninske pravice na prevzemnika. Pogodba o preužitku narekuje, da prevzemnik postane lastnik premoženja ob trenutku podpisa pogodbe, medtem ko pogodba o preživljanju narekuje, da se lastninske pravice na prevzemnika prenesejo šele ob smrti preživljanca. Za veljavnost obeh pogodb je ključno, da sta obe stranki ob podpisu pogodbe prisebni in je pogodba sklenjena soglasno. Ker soglasje dedičev za podpis ni potrebno, se pogosto dogaja, da slednji pogodbo izpodbijajo, saj so prikrajšani za nujne deleže.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Kdo sta stranki pogodbe o preužitku?

Stranki pogodbe sta preužitkar in prevzemnik. Preužitkar je oseba, ki na prevzemnika prepiše svoje premoženje, in sicer tako, da mu izroči vse pravice v takojšnjo last in posest. Na drugi strani je prevzemnik pogodbena stranka, ki ji je bilo premoženje izročeno. Po sklenitvi pogodbe ima prevzemnik do preužitkarja tudi določene obveznosti, ki se nanašajo predvsem na skrb in nego preužitkarja do njegove smrti. Pogodbene stranke pogodbe o preužitku so lahko tako fizične kot tudi pravne osebe. Pogodba se lahko sklene tudi v korist več preužitkarjev, možno pa jo je skleniti tudi v korist tretje osebe. To pomeni, da prevzemnik do smrti skrbi za tretjo osebo, ki mu ni pustila premoženja. Po smrti preužitkarja in vpisu preužitka v zemljiško knjigo se ustvari stvarno realno breme v korist preužitkarja. V kolikor se prevzemnik odloči, da bo premoženje (npr. nepremičnino) prodal, velja, da obveznost preživljanja preužitkarja preide na novega lastnika.

Kako mora biti sklenjena pogodba o preužitku?

Kot že omenjeno, mora biti pogodba o preužitku sklenjena v obliki notarskega zapisa, saj je v nasprotnem primeru nična. Notarski zapis je definiran kot javna listina, ki je neposredno izvršljiva. Za veljavnost pogodbe je ključno, da notarski zapis vsebuje vse potrebne elemente, ki so določeni v zakonu. Notarski zapis ima namreč zaradi strogih zahtev, ki jih mora izpolnjevati za veljavo, tudi najvišjo stopnjo verodostojnosti. Pogodba je lahko sestavljena tudi s strani odvetnika, potrditi pa jo mora notar.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE