Ločitev ali ločitveni postopek je v Sloveniji realnost vsake tretje družine in predstavlja eno najbolj stresnih dogodkov v življenju posameznika.

Ločitev oziroma ločitveni postopek predstavlja velik stres in obremenitev tako za oba zakonca oz. zunajzakonska partnerja kot za morebitne otroke.

Ločitev oziroma ločitveni postopek se lahko začne na podlagi sporazuma kot sporazumna ločitev ali kot nesporazumna ločitev oz. ločitev s tožbo.

Sporazumna ločitev in kako poteka ločitveni postopek?

Sporazumna ločitev pomeni, da sta se oba zakonca sporazumela o razdelitvi premoženja, preživnini, skrbništvu za otroke itd. Prednost sporazumne ločitve je, da je cenovno ugodnejša, enostavnejša in časovno hitrejša. V kolikor imata zakonca skupne otroke, se postopek uredi na sodišču na glavni obravnavi, s katero se razreši vprašanja glede varstva, preživljanja in vzgoje otrok. Če zakonca nimata otrok, pa sporazumno ločitev rešita pri notarju. Zakonca sporazumno ločitev opravita s predlogom za sporazumno razvezo zakonske zveze, ki ga posredujeta okrožnemu sodišču. K predlogu za sporazumno ločitev priložita še izpisek iz poročne matične knjige in rojstne matične knjige za skupne otroke ter notarsko overjen sporazum o delitvi premoženja.

Nesporazumna ločitev in kako poteka ločitveni postopek?

Pri nesporazumni ločitvi oz. ločitvi s tožbo pa se morata zakonca v primeru, da imata skupne otroke, predhodno posvetovati pri CSD, kjer se izda zapisnik. Omenjeni zapisnik se nato doda k predlogu za razvezo zakonske zveze. Sledi vložitev tožbe za ločitev, ki mora zajemati obrazložitev razlog za ločitev, ki je pripeljal do nevzdržnosti zakonske zveze. Predlog mora vsebovati še izpisek iz poročne knjige, izpisek iz matične knjige ter predlog o urejanju razmerij med starši in otroki. Predlog za ločitev se vloži na pristojno sodišče, kjer biva nasprotni udeleženec, ali na okrožno sodišče, kjer sta zakonca nazadnje prebivala. V kolikor imata zakonca skupne otroke, sodišče pošlje predlog na CSD, ki ponudi možnost mediacije. Na mediaciji se zaslišijo priče, zakonca, otroke ter izvedenca. Sodišče glede stikov, varstva, preživljanja in vzgoje odloči v prid in korist otrok. Nato sprejme sklep in zakonsko zvezo uradno razveže. Obe stranki imata možnost za pritožbo zoper sklep sodišča v roku 30 dni. Po tem roku postane sklep o razvezi zakonske zveze pravnomočen.

Kdaj se načeloma vloži tožba za ločitev? Tožba za ločitev oziroma ločitveni postopek se vloži, ko:

 • želi ločitev le eden od zakoncev,
 • ni mogoče skleniti dogovora glede delitve premoženja,
 • ni mogoče urediti sporazuma glede skrbništva in varstva otrok,
 • ni mogoče skleniti dogovora o višini preživnine,
 • zakonca nimata otrok in sta oba sporazumna glede ločitve, vendar želita ločitev opraviti na sodišču, in ne pri notarju.

Pri istospolnih partnerjih običajno pride do ločitve s tožbo, ko:

 • se partnerja ne moreta dogovoriti o delitvi skupnega premoženja,
 • ni mogoče skleniti dogovora, kdo od partnerjev se bo odselil,
 • nastane nesoglasje o morebitnem preživljanju enega od partnerjev,
 • želi ločitev le eden od partnerjev,
 • in ostalo

Tožba za ločitev mora vsebovati naslednje elemente:

 • izpisek iz poročne matične knjige,
 • izpisek iz rojstne matične knjige v primeru skupnih otrok,
 • zapisnik oz. predlog, ki govori o ureditvi razmerij med starši in otroki.

Kako poteka ločitev oziroma ločitveni postopek?

Ločitev ali ločitveni postopek se začne na predlog enega od zakoncev, ki vloži predlog za ločitev zakonske zveze na pristojno okrožno sodišče, kjer biva nasprotna stranka. Možno ga je vložiti tudi na območju, kjer sta zakonca nazadnje prebivala skupaj.

Udeleženci v ločitvenem postopku so:

 • zakonca (predlagatelja), pri čemer je vsaj eden od zakoncev tudi predlagatelj ločitvenega postopka,
 • nasprotna stranka, tj. zakonec, proti kateremu se vloži tožba za ločitev,
 • skupni otroci, pri čemer se ločitveni postopek vodi v njihovo korist,
 • pooblaščena oseba strank, ki je običajno odvetnik za ločitve
 • ter ostale morebitne priče ali izvedenci po potrebi.

Vloga za ločitev mora imeti naslednje sestavine:

 • podatke o sodišču,
 • podatke o udeležencih, ki so stranke,
 • podatke o zakonitih zastopnikih, če so vključeni mladoletni otroci,
 • podatke o predmetu spora
 • ter ostale zakonsko zahtevane elemente.

Vloga za ločitev se mora oddati na vložišče pri pristojnem sodišču. Vloga mora vsebovati lastnoročni podpis ter biti izdana v treh izvodih, od katerih je en izvod namenjen sodišču, ostala dva pa strankama v postopku.

V tožbi za ločitev morata biti zapisana razlog za ločitev in kratka obrazložitev, ki je privedla do nevzdržnosti obstoja nadaljnje zakonske zveze.

Zakonca, ki se ločujeta, morata pred vložitvijo predloga za ločitev zakonske zveze opraviti posvet na Centru za socialno delo. Po tem se s strani enega od zakoncev vloži predlog za razvezo zakonske zveze, ki mu je treba priložiti zapisnik opravljenega pogovora na CSD.

Predlog za ločitev mora biti vložen na ustrezno pristojno okrožno sodišče. Ločitvena zadeva se dodeli določenemu okrožnemu sodniku, ki nato odloča v ločitvenem postopku. Sodnik preveri, ali je predlog oz. vloga za ločitev pravno pravilna ter ali so plačane sodne takse. Sodišče zakoncema sprva ponudi možnost mediacije. V kolikor se zakonca strinjata z mediacijo, ju sodnik napoti na tovrstno reševanje sporov. Če se zakonca ne strinjata z mediacijo oziroma je ta neuspešna, pa sodnik razpiše narok za obravnavo ločitvene zadeve. Na narok sta povabljeni obe stranki, nato pa se na glavni obravnavi predložijo dokazi, kot so vse listine, zaslišanje strank, prič, morebitnih izvedencev, itd. Z otroki se lahko na njihovo željo pogovori tudi strokovni delavec CSD. Nato se pripravi mnenje, ki se pošlje sodišču.

Ločitveni postopek oziroma ločitev je zaključena s sklepom, s katerim se:

 • razveže zakonsko zvezo,
 • uredijo stiki med otroki in starši v korist otrok,
 • uredita varstvo in vzgoja otrok,
 • uredi preživljanje skupnih otrok
 • in ostalo.

Sklep o razvezi zakonske zveze zakonca prejmeta po pošti. Če se z njim ne strinjata, imata možnost pritožbe zoper sklep, in sicer je časovni rok za pritožbo 30 dni. Po poteku roka za pritožbo postane sklep o razvezi zakonske zveze pravnomočen.

Kaj se zgodi, če pride po končanem ločitvenem postopku do spremenjenih okoliščin, ki bistveno vplivajo na življenje otrok?

Včasih se zgodi, da se po ločitvenem postopku spremenijo razne okoliščine, ki so povezane z razmerji med starši in otroki ali finančnim stanjem, ter drugi neprijetni dejavniki, ki so nastali na novo. V teh primerih je možno predlagati, da se sklene nov sporazum ali pa se vloži nov predlog.

Okoliščine, ki lahko nastanejo po končanem sklepu v ločitvenem postopku in vplivajo na razvoj otroka, so:

 • izguba zaposlitve staršev,
 • bolezen staršev ali otrok,
 • poslabšanje bivalnih razmer,
 • fizično ali psihično nasilje,
 • alkoholizem
 • in ostalo

Kako dolgo traja ločitev oziroma ločitveni postopek?

Ločitveni postopek lahko traja različno dolgo, saj se obravnava vsaka ločitev zase, ker gre za specifične zadeve. Načeloma ločitveni postopki trajajo od 4 do 7 mesecev. V kolikor so v ločitveni postopek vključeni še otroci, pa se lahko postopek še podaljša.

Kakšni so dogovori in možne kombinacije glede varstva in vzgoje skupnih otrok?

V ločitvenem postopku se zakonca dogovorita o skrbništvu in vzgoji otrok ter njihovem preživljanju.

Zakonca se lahko o otrocih sporazumeta izvensodno oz. s pomočjo CSD. V kolikor se ob pomoči omenjenega organa ne moreta sporazumeti, se o zadevi odloči prek sodišča. Sodišče o tem odloči v ločitvenem postopku tako, da oba starša obdržita varstvo in vzgojo otrok, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem zakoncu ali pa so eni otroci pri enem in drugi pri drugem zakoncu.

Kateri otroci lahko samostojno sodelujejo v ločitvenem postopku?

V ločitvenem postopku lahko samostojno nastopajo otroci, ki so dopolnili 15 let. Pri tem jih zastopajo starši kot zakoniti zastopniki, vendar lahko otroci izražajo svojo voljo in sami nastopajo na obravnavi. V kolikor ni skupnih interesov med mladoletnim otrokom in starši, sodišče predlaga posebnega zastopnika, ki je sorodnik, odvetnik ali strokovni delavec CSD.

Kadar pa gre za polnoletne otroke, velja, da lahko samostojno nastopajo pred sodiščem, in sicer brez prisotnosti zakonitih zastopnikov. Sodišče lahko pri polnoletnih otrocih v ločitvenem postopku odloča le o pravici do preživnine in višine preživnine. Sodišče v teh primerih ne odloča o varstvu, vzgoji, stikih ipd.

Ali je ločitveni postopek oziroma ločitev na sodišču lahko javna?

Ne, ločitveni postopek  ni javne narave, saj gre za zaprto obravnavo.

Kako poteka razdelitev premoženja ob ločitvi?

Delitev premoženja ob ločitvi oz. delitev skupnega premoženja je lahko sporazumna ali pa tudi ne. Ob ločitvi, torej ko preneha zakonska zveza, je treba urediti še skupno premoženje. Včasih se bivša zakonca sama dogovorita, kako se bo razdelilo njuno skupno premoženje. V večini primerov se bivša partnerja ne moreta sporazumeti o delitvi premoženja ob ločitvi. V kolikor kateri od zakoncev pridobi v roke napisan sporazum drugega zakonca, ne priporočamo, da podpiše takšen sporazum. Vsekakor tudi v primeru sporazuma priporočamo, da se o delitvi posvetujete z odvetnikom za delitev premoženja in ločitev. Postopek lahko namreč vključuje veliko raznih »pasti« s strani drugega zakonca. Za vsak papir in dokument je dobro, da ga dodatno preveri odvetnik, ki je specializiran za delitev premoženja ob ločitvi.

Zakon izhaja iz tega, da je delež skupnega premoženja obeh zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev polovičen. Nato se presoja, koliko je kdo od zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev prispeval k skupnemu premoženju. Pri tem se upoštevajo številni dejavniki, kot so vzgoja in skrb za skupne otroke, ustvarjanje prihodkov, gospodinjska opravila, višina plače, finančni prispevki k določeni nepremičnini ali premičnini itd.

V skupno premoženje zakoncev spadajo:

 • finančna sredstva iz naslova najetega kredita,
 • plače, ki izhajajo iz pridobitne dejavnosti,
 • dobiček, ki se ustvari s podjetjem,
 • vse premičnine (avto, slike, kolesa, itd.),
 • prihranki, ki so ustvarjeni v času obstoja zakonske oz. zunajzakonske zveze,
 • vsa vložena finančna sredstva in dejanja, ki povečajo vrednost nepremičnine ali premičnine,
 • vse stvari, ki so bile kupljene od obstoja zakonske zveze oz. zunajzakonske skupnosti,
 • vse nepremičnine in premičnine, ki so bile kupljene od nastanka zakonske zveze oz. zunajzakonske skupnosti,
 • vsa ostala sredstva, ki prinašajo finančne koristi.

Iz skupnega premoženja so izločena darila in dediščine, ki jih je pridobil kateri od zakoncev oz. partnerjev.

Naš odvetnik za ločitve vam lahko v ločitvenem postopku glede delitve premoženja pomaga, če:

 • se s partnerjem ne moreta dogovoriti o delitvi skupnega premoženja,
 • bi eden od zakoncev želel imeti vse premoženje,
 • se ne strinjate s predlaganim sporazumom o delitvi premoženja,
 • želite imeti polno skrbništvo nad otroki,
 • se ne strinjate z deljenim skrbništvom nad otroki,
 • želite iz skupnega premoženja izločiti posebno premoženje, ki sta ga prejeli v dar ali kot dediščino,
 • želite po ločitvi izseliti partnerja,
 • bi radi, da vas partner po ločitvi pravično izplača,
 • ne veste kako bi se lotili načina delitve premoženja v naravni obliki,
 • vas je strah, da boste pri delitvi premoženja finančno oškodovani,
 • vam ločitveni postopek oz. ločitev prinaša stres in negotovost,
 • niste pravnik, ki bi bil specializiran za ločitve in delitev premoženja,
 • se ne strinjate z višino preživnine, ki jo predlaga drug partner oz. zakonec,
 • želite ureditev, da vas partner preživlja zaradi slabih življenjskih oz. bivalnih pogojev, v katerih ste se znašli brez lastne krivde,
 • ne želite preživljati drugega zakonca oz. partnerja,
 • ne želite, da se višina preživnine zviša oz. zniža,
 • želite, da je ločitveni postopek enostaven in kratek,
 • želite pritožbo zoper sklep sodišča glede razveze zakonske zveze,
 • je imel vaš zakonec dolgove,
 • ste morda imeli skupno podjetje in morate glede tega urediti določene zadeve,
 • je zakonec oz. partner v času ločitvenega postopka oz. ločitve oz. že pred tem določeno premoženje prepisal na nekoga drugega
 • In ostale pravne zadeve.

 

Odvetnica Nina Šibila je vrhunska pravna strokovnjakinja za ločitveni postopek.

POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE LOČITVE:

Ne izgubljajte časa in energije po nepotrebnem, le en klic je namreč tisti, ki vas loči do odgovorov na vsa vaša vprašanja, vam omogoči tisto pravo pomoč in podporo, ki jo potrebujete in si jo zaslužite v primeru razveze vaše zakonske zveze. V naši odvetniški pisarni smo tu za vas! Več na strani »odvetnik za ločitev«

Kakšni so načini ločitve?

Ločitev zakoncev je zagotovo ena najbolj neprijetnih izkušenj v življenju posameznika, a je za marsikoga realnost. Četudi bi se ji najraje izognili, je ločitev pogosto edina prava odločitev, ki zakoncema ponuja nove priložnosti, a sprva tudi nešteto nejasnosti in vprašanj, kot so: kakšni so načini in postopki ločitve, kako urediti skupno premoženje, na kakšen način urediti sporazum o vzgoji in varstvu otrok, kako najti pravo podporo in strokovno pomoč in podobno. Zakonsko zvezo je možno prekiniti na dva načina, in sicer:
– sporazumna ločitev na sodišču ali pri notarju;
– ločitev s tožbo zakonske zveze enega izmed zakoncev.

Kakšen je postopek za ločitev in vloga za ločitev?

Postopek ločitve začnemo tako, da na pristojno okrožno sodišče pošljete obrazec za ločitev oz. vlogo »Predlog za razvezo zakonske zveze« v primeru, da je ločitev sporazumna ali »Tožbo za razvezo zakonske zveze«, če se o ločitvi zakonca ne moreta sporazumeti. Če zakonca nimata skupnih mladoletnih otrok, lahko postopek ločitve opravita v obliki sporazuma pri notarju. Več na strani »postopek ločitve«.

Sporazumna ločitev – kdaj jo izbrati in kako poteka?

Sporazumna ločitev se opravi takrat, kadar se oba z ločitvijo strinjata in sta se dogovorila o varstvu ter vzgoji otrok, njihovem preživljanju in stikih ter o delitvi premoženja. Obstajata dve možnosti sporazumne razveze oziroma ločitve, in sicer:
– zakonca skupaj vložita Predlog za razvezo na pristojno okrožno sodišče;
– razveza zakonske zveze pri notarju.

Postopek sporazumne ločitve pri notarju je možen takrat kadar zakonca nimata skupnih otrok. Ravno tako se lahko zakonca z notarskim zapisom sporazumeta tudi o delitvi skupnega premoženja, o tem kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, v katerem živita in o morebitnem preživljanju zakonca, ki nima sredstev za preživljanje in brez svoje krivde ni zaposlen. Zakonska zveza je razvezana z dnem podpisa notarskega zapisa o razvezi.

V primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata predlog za sporazumno ločitev zakonske zveze predložiti pristojnemu okrožnemu sodišču, kjer je treba določiti komu bodo pripadali otroci po ločitvi, kako in kdaj bodo potekali stiki otrok z drugim zakoncem, ter določiti preživnino, ki jo bo ta zakonec plačeval. Tak sporazum je treba predložiti Predlogu o sporazumni ločitvi in ga lahko zakonca sestavita sama.

Kadar gre torej za sporazumno razvezo, bo sodišče odločalo tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih mladoletnih otrok ter o njihovih stikih s starši, ne pa tudi o skupnem premoženju zakoncev. Več na strani »sporazumna ločitev«

Ločitev s tožbo – kdaj jo izbrati in kako poteka?

Če se zakonca o bistvenih vprašanjih ločitvenega postopka ne moreta sporazumeti sama, oziroma soglasja ni možno doseči (če si razvezo želi le eden od zakoncev, ali se zakonca ne moreta sporazumeti glede delitve skupnega premoženja ali vzgoje in varstva skupnih otrok), se zakonska zveza lahko razveže na podlagi tožbe enega izmed zakoncev. Tožba za razvezo se vloži na pristojno sodišče. Največkrat je pristojno sodišče glede na kraj bivanja toženega zakonca. V tožbi mora zakonec navesti razlog razveze, ki pa je po zakonu samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Tožba mora vsebovati tudi podatke o zakonski zvezi (izpisek iz poročne matične knjige), podatke o mladoletnih otrocih (izpisek iz rojstne matične knjige) ter predlog za ureditev razmerij med starši in otroki. Več na podstrani »ločitev s tožbo«

Kakšna je vloga Centra za socialno delo (CSD) pri razvezi zakonske zveze?

Če imata zakonca skupne otroke, sodišče v postopek razveze zakonske zveze vključi CSD, in sicer v obliki posvetovalnega razgovora, v katerega se morata zakonca vključiti pred vložitvijo predloga ali tožbe na sodišču. Zakon določa, da se pri razvezi zakonske zveze zakonca morata udeležiti svetovalnega razgovora, razen v naslednjih primerih, če:
– zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb,
– je eden od zakoncev nerazsoden,
– ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan,
– en ali oba zakonca živita v tujini.

Če na razgovor ne pride tožeča stranka, se šteje, da je predlog za razvezo umaknjen. V primeru razveze zakonske zveze se zakonca morata udeležiti posvetovalnega svetovanja na CSD osebno, brez pooblaščencev.

CSD v 14 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje stranke povabi na svetovanje, ki se opravi najpozneje v 60 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje.

Kako je z delitvijo skupnega premoženja?

Po novem družinskem zakoniku imata zakonca možnost, da sama opredelita, kako se bo delilo skupno premoženje, ki sta ga ustvarila v času njune skupne zveze. To lahko opredelita pred sklenitvijo zveze ali pa v času, ko zakonska zveza že obstaja. Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je torej pogodba, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. Del pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je lahko tudi sporazum o medsebojnem preživljanju in sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze.

Skupno premoženje je pravni izraz, ki označuje premoženje, ki je v skupni lasti večih oseb, pri čemer njihovi deleži niso vnaprej določeni in znani. V skupno premoženje zakoncev sodijo vse premoženjske pravice, ki so bile v času trajanja življenjske skupnosti pridobljene z delom ali odplačno, kar pomeni da v skupno premoženje sodijo plačila za delo in stvari, ki so s tem denarjem kupljene.

Zakonca lahko torej s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij določita vsebino premoženjskega režima, ki velja zanju. V primeru, da zakonca pogodbe ne skleneta, ali je pogodba neveljavna oziroma je v svojih določbah nejasna, tako da ni možno ugotoviti vsebine premoženjskega režima, zanju velja zakoniti premoženjski režim.
V primeru, da je treba skupno premoženje deliti, se najprej ugotovijo deleži posameznega lastnika, nato sledi delitev premoženja v skladu s določenimi deleži. Delitev se lahko opravi v naravi ali civilno, torej tako, da se stvar ali premoženje proda in razdeli kupnina. Več na strani »delitev premoženja«.

Kakšna je oblika pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij?

Pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerji mora sestaviti notar, in sicer v obliki notarskega zapisa. Podatke o pogodbi mora notar vpisati v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Pogodba se shrani pri notarju, njena vsebina pa je dostopna zakoncema oz. njunima zastopnikoma ali osebam, ki imajo njuno dovoljenje in izkažejo pravni interes. Vpogled v pogodbo ima tudi sodišče, v primeru, ko je njena vsebina pomembna za postopek, o katerem odloča. Pod istimi pogoji lahko pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij skleneta tudi zunajzakonska partnerja.

V primeru, da pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij ni vpisana v registru pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, se v razmerju do tretjih oseb domneva, da velja za premoženjska razmerja med zakoncema zakoniti premoženjski režim. Zakonca sta dolžna drug drugega pred sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij seznaniti s svojim premoženjskim stanjem, sicer je pogodba izpodbojna.

Skrbništvo – kako je z otroki pri ločitvi?

Če starši ne bodo več živeli skupaj, se morajo pred razvezo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih mladoletnih otrok, v skladu z njihovi koristmi.
V primeru sporazumne razveze zakonske zveze so lahko ti sporazumi v pisni obliki in ni treba, da so zapisani v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Vsebovati pa morajo določila o vzgoji in varstvu skupnih otrok, o preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši. Starša se lahko sporazumeta o skupnem varstvu in vzgoji otrok, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pa pri drugem od njiju.

Kadar se zakonca ne moreta sporazumeti sama, jima pri tem lahko pomaga CSD. Če sporazum med zakoncema ni v skladu s koristjo otrok, ga lahko sodišče zavrne.

CSD priskoči na pomoč tistima zakoncema, ki se odločita za razvezo pred sodiščem in imata skupne mladoletne otroke. V tem primeru se morata zakonca udeležiti svetovalnega razgovora na CSD. Če na razgovor ne pride tožeča stranka, se šteje, da je predlog za razvezo umaknjen. V primeru, da želi otrok izraziti svoje mnenje, ga lahko poda CSD, ta nato izdela svoje mnenje in ga poda sodišču. Kadar sporazuma tudi s pomočjo CSD ni moč doseči, sodišče zakoncema ponudi možnost mediacije. Če tudi ta ni uspešna, sodišče razpiše narok za obravnavanje razveze, kjer pregleda listine, zasliši stranke ter po potrebi izvedence. Na koncu sodišče s sodbo odloči glede skrbništva, vzgoje in preživljanja skupnih otrok ter o stikih med otroki in staršema. Več na strani »skrbništvo nad otroki«.

Kako je s preživljanjem otrok in kako visoka mora biti preživnina v primeru ločitve?

V primerih, ko starši ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok ter o določitvi stikov in preživnine. Če se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga CSD ali mediatorji.

Zakonska obveznost preživljanja med starši in otroki je urejena v Družinskem zakoniku, ki določa, da morajo starši preživljati svoje otroke vse do polnoletnosti, oziroma do zaključka študija, a najpozneje do starosti 26 let.

Korist otroka je glavno vodilo v primeru določitve preživnine, ta pa se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca (starš, ki je dolžan plačevati preživnino). Če se starši sporazumejo o otrokovi preživnini, predlagajo sklenitev sodne poravnave in v primeru, če sodišče ugotovi, da ta ni v skladu z otrokovo koristjo, ga lahko zavrne. V primeru, da se starši oziroma upravičenec in zavezanec ne sporazumejo o preživljanju, o tem odloči sodišče. Preživnina otrok se določi v mesečnem znesku, zahteva pa se lahko od dneva vložitve tožbe ali predloga za določitev preživnine.

V večini primerov se znesek preživnine giblje med 150 in 300 evri.

Kako izterjati preživnino in kaj storiti če je izvršba neuspešna?

V primeru, da starš, ki je dolžan plačevati preživnino tega ne izvaja, lahko drug starš ali otrok sam (če je polnoleten) na podlagi sklepa o določitvi preživnine, vloži predlog za izvršbo in tako preživnino izterja po sodni poti. Izterjava ima po 4. odstavku 110. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) prednost pred ostalimi terjatvami (v primeru, da ima dolžnik še druge upnike, ki so vložili izvršbo).

Če upnik predvideva, da dolžnik oziroma zavezanec za plačilo, preživnine tudi v bodoče ne bo plačeval , lahko po sodni poti izda predhodno odredbo, kar pomeni, da poleg že zapadlih obrokov preživnine, zavarujejo tudi obroke preživnine, ki bodo zapadli v naslednjem letu.

Če je izvršba na preživnino neuspešna, se lahko upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik obrneta na Jamstveni in preživninski sklad RS, ki je bil ustanovljen izključno za otroke, ki jim pripada preživnina in so kljub pravnomočni sodbi, začasni odredbi ali dogovoru pri CSD zaradi neplačevanja zavezanca brez nje. Sklad upravičencem izplača nadomestilo preživnine ter terja zavezanca, ki bi moral preživnino plačevati. Višina nadomestila v Sloveniji trenutno znaša:
– za otroka do 6. leta starosti – 76,07 evra;
– za otroka od 6. do 14. leta starosti – 83,66 evra;
– za otroka nad 14. letom – 98,88 evra.

Kaj je ženitna pogodba oziroma pogodbeni premoženjski režim in kako ter kdaj jo je primerno skleniti?

Ženitna pogodba je dogovor med zakoncema o razporeditvi skupnega premoženja in dolgov, ki ga na novo uvaja Družinski zakonik. Tovrstna pogodba omogoča zakoncema, da na sporazumen način razdelita oziroma razporedita svoje pravno premoženjske zadeve, tako premoženje, kot dolgove ter po njuni lastni želji ločita poslovne in osebne dohodke.
Ženitno pogodbo lahko skleneta zakonca, bodoča zakonca, zunajzakonska ali istospolna partnerja. Pogodba se sestavi v obliki notarskega zapisa in se vpiše v register pogodb o ureditvi premoženjskih razmerij, ki jih vodi Notarska zbornica Slovenije. Zakonca jo lahko skleneta kadarkoli, tako pred sklenitvijo zakonske zveze, kot med njo.

Zagotovo je za sklenitev ženitne pogodbe smiselno poiskati pomoč ustreznega odvetnika, ki zakoncema nudi strokoven, celosten ter individualen pristop vse od zasnove ženitne pogodbe do podpisa pri notarju. Naloga notarja je, da vas poduči o pravnih načelih ter posledicah sklenitve ženitne pogodbe ter vam pomaga pri njeni sestavi. Zakonca se tako izrečeta in izkažeta svoje premoženjsko stanje ter dolgove in se dogovorita o naslednjem:
– ali bo v času trajanja zakonske zveze nastajalo skupno premoženje;
– kolikšen delež vsakemu od zakoncev pripada na skupnem premoženju;
– kdo bo odgovarjal za dolgove, ki bodo nastali v času trajanja zakonske zveze;
– ter na kakšen način se bo delilo premoženje.

Nov družinski zakonik omogoča tudi, da se zakonca dogovorita o medsebojnem preživljanju. Več na strani »predporočna pogodba«

Kaj je zakoniti premoženjski režim?

V primerih, da zakonca pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij ne skleneta, če je ta neveljavna, ali če je ta v določbah nejasna, tako da ni mogoče ugotoviti vsebine premoženjskega režima, o katerem sta se zakonca želela dogovoriti oziroma pravila po katerem sta želela obravnavati medsebojna premoženjska razmerja, velja zakoniti premoženjski režim.

Zakoniti premoženjski režim med zakoncema je režim premoženjske skupnosti za skupno premoženje zakoncev in režim ločenega premoženja za posebno premoženje vsakega od zakoncev.

Zakon določa, da skupno premoženje zakoncev, pripada zakoncema skupaj ter da na skupnem premoženju zakoncev deleži vsakega od njiju niso določeni, kar pomeni, da zakonca ne moreta razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju s spravnimi posli med živimi, predvsem pa ga ne morejo odsvojiti ali obremeniti. Na stvareh iz skupnega premoženja imata zakonca skupno lastnino. Zakonca upravljata in razpolagata s skupnim premoženjem skupno in sporazumno in v primeru, da eden od zakoncev razpolaga s premičnino, ki je manjše vrednosti ali če opravlja pravne posle rednega upravljanja skupnega premoženja, se šteje da ima soglasje drugega zakonca.

Kako se deli skupno premoženje ob razpadu zunajzakonske skupnosti?

Ob razpadu zunajzakonske skupnosti, se premoženje razdeli na pol, razen če kateri izmed partnerjev dokaže, da je bil njegov prispevek v času trajanja njune zveze večji. Zunajzakonska partnerja se lahko sporazumeta o delitvi skupnega premoženja med samim trajanjem njune zveze, lahko pa tudi skleneta pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. S pogodba se tako partnerja sporazumeta in dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V primeru, da se partnerja ne uspeta dogovoriti o delitvi skupnega premoženja in ostalih premoženjskopravnih vprašanjih, lahko eden od njiju vloži predlog za razdelitev premoženja na pristojno okrožno sodišče. Če do sporazuma ni možno priti niti tedaj, lahko eden od partnerjev vloži tožbo na ugotovitev obstoja in obsega skupnega premoženja, ki je nato osnova za delitev.

Kdaj govorimo o zunajzakonski zvezi in kako poteka njena razveza?

Zunajzakonska skupnost je v Sloveniji izjemno pogosta oblika skupnega življenja. Predstavlja dalj časa trajajočo skupnost moškega in ženske, ki se nista odločila za sklenitev zakonske zveze. Tako glede preživljanja otrok, kot tudi delitve skupnega premoženja sta izven zakonska skupnost in zakonska skupnost popolnoma izenačeni, torej ima zunajzakonska skupnost enake pravne posledice, kot sklenjena zakonska zveza.

Obstoj zunaj zakonske skupnosti se v prvi vrsti dokazuje s stalnim prebivališčem, a mora biti ta tudi dejansko, ne zgolj formalno (oseba je prijavljena na istem naslovu kot partner, vendar živi drugje). Uradnega postopka za razvezo izven zakonske skupnosti ni, saj ta ni registrirana. Ravno tako kot pri zakonski zvezi, se tudi v zunaj zakonski skupnosti vse premoženje, ki ga partnerja ustvarita z delom v času trajanja njune skupnosti, šteje v skupno premoženje, kamor ne sodi premoženje posameznika, ki ga je dobil neodplačno kot darilo ali dediščino.

Kaj je partnerska zveza in kako se lahko sklene?

Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki imata v Republiki Sloveniji po novem Družinskem zakoniku na vseh pravnih področjih (razen tistih, ki jih določa Zakon o partnerski zvezi) enake pravne pravice, kot jih ima zakonska zveza. Pogoj za sklenitev partnerske zveze je, da sta osebi istega spola ter da je njena prej sklenjena zakonska zveza razveljavljena. Osebi, ki želita skleniti partnersko zvezo, se morata prijaviti na pristojni matični urad, sam postopek sklenitve partnerske zveze pa je isti kot pri sklenitvi zakonske zveze. Postopek sklenitve partnerske zveze se sklene pred načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo ob navzočnosti matičarja ter dveh prič, javno in slovesno, v posebej določenih uradnih prostorih ali na drugem mestu na željo partnerjev, ki morata za to navesti ustrezne razloge.

Dokumenti, ki jih potrebujete v postopku ločitve

Če gre za sporazumno ločitev, je na sodišče treba vložiti predlog za razvezo zakonske zveze ter priložiti naslednje dokumente: izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, osebni dokument ter rojstne liste skupnih mladoletnih otrok ali starih do 26 let, ki se šolajo. V primeru, da se odločite za razvezo zakonske zveze pred sodiščem, je treba izpolniti obrazec oziroma vlogo za ločitev s tožbo pred sodiščem ter ravno tako priložiti osebni dokument, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ter rojstne liste skupnih mladoletnih otrok oziroma otrok starih do 26 let, ki se še šolajo.

Kakšni so stroški in trajanje razveze zakonske zveze?

V primeru ločitve s sporazumom je treba ob vlogi za sporazumno ločitev plačati sodno takso, ki je določena v Zakonu o sodnih taksah, dodatni strošek pa je tudi strošek notarskih storitev. Kadar je ločitev brez sporazuma, torej z vložitvijo tožbe na sodišču, je ravno tako treba poravnati sodno takso, katero praviloma plača tisti, ki predlaga postopek tožbe. Vsaka stranka pa vnaprej krije svoje stroške, kot recimo stroške odvetnika, stroške postavitve izvedenca in drugo. Postopek razveze zakonske zveze v povprečju traja 4 mesece in je odvisen predvsem od vrste ločitve, zapletenosti primera ter ravnanja in sodelovanja strank v postopku. Kadar so v postopek ločitve vpleteni tudi otroci, postopek traja približno 7 mesecev.

Kakšen je dober odvetnik za ločitev?

Podpora in pomoč vseh vpletenih v ločitev izjemnega pomena, tako čustvena kot strokovna. Ravno zato v obdobju ločitve dober odvetnik igra izjemno pomembno, mnogokrat celo ključno vlogo, saj svoje stranke pouči o vseh pomembnih informacijah, jih seznani z ustrezno zakonodajo, njihovimi pravicami in obveznostmi, jih vodi skozi celoten postopek ločitve, pomaga pri zbiranju potrebne dokumentacije in poskrbi, da je željam in pravicam zakonca zadoščeno. Svetujemo vam, da se takoj ko je ločitev vaša končna odločitev povežete z odvetnikom, ki je strokoven, izkušen, priznan in vreden zaupanja ter tako poskrbite za vaš najboljši možen razplet ločitve.

Najpogostejša vprašanja, ki jih imajo ljudje pri izbiri odvetnika za ločitev so predvsem:

– kakšen je dober odvetnik za ločitev,
– kako najti dobrega odvetnika za ločitev,
– kakšne so cene odvetnika za ločitev,
– ali mora biti odvetnik za ločitev prisoten na sodišču, pri notarju ali CSD,
– katere dokumente potrebujem za ločitev,
– in drugo.

Zastopanje v ločitvenem postopku s pomočjo odvetnika za ločitev

V ločitvenem postopku vas lahko zastopa odvetnik za ločitve, ki ga mora stranka pooblastiti. Stranka lahko pooblaščenega odvetnika, ki mu je podpisala pooblastilo za ločitveni postopek, angažira pred začetkom postopka ali tudi med sodnim postopkom. V kolikor kdo od zakoncev vloži izredno pravno sredstvo, pa mora stranka imeti odvetnika na podlagi zakona.

Otroke zastopajo zakoniti zastopniki, ki so običajno starši, starše pa morebitni odvetnik, ki so mu podpisali pooblastila za zastopanje v ločitvenem postopku. Odvetnik posledično prek zastopanja zakonitih zastopnikov otrok zastopa tudi otroke. V primeru, da so koristi zakonitega zastopnika otrok v nasprotju z njihovo koristjo, sodišče izjemoma določi posebnega zastopnika, ki je lahko sorodnik otroka, strokovni delavec CSD ali tudi odvetnik.

Naš odvetnik za ločitev oziroma ločitveni postopek vam bo pomagal pri vseh problemih in vprašanjih, ki se pojavljajo pri ločitvi. V naši odvetniški pisarni se zavzemamo, da ločitveni postopek uredimo in izpeljemo na zelo učinkovit način, zato boste lahko to življenjsko izkušnjo kmalu pustili za sabo.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE