izredna odpoved

Izredna odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov

Ena izmed razlogov izredne odpovedi delovnega razmerja je tudi krivdni razlog in je zakonsko opredeljen kot kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Da se pogodba o zaposlitvi odpove na tak način, se mora zgoditi huda kršitev pogodbenih obveznostih in ni možnost nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka, kot v  primeru redne odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

Za odpoved iz krivdnih razlogov veljajo določila, ki se nanašajo na redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, navedenih v  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1 od 89.do 108. člena). Upoštevati pa je potrebno tudi splošne določbe, ki se nanašajo na odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jih ZDR-1 navaja v členih od 82.do 88.

Katere so možni ukrepi delodajalca pred izredno odpovedjo delovnega razmerja iz krivdnih razlogov?

Ko delodajalec ugotovi resne kršitve delavca, je na voljo več ukrepov in sicer:

  • Delavcu najprej poda pisno opozorilo,
  • uvede disciplinski postopek,
  • uveljavlja odškodninsko odgovornost delavca,
  • začne s postopkom redne odpovedi pogodbe iz krivdnih razlogov,
  • začne z postopkom izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Obvezno predhodno opozorilo delavca

Pred izredno odpovedjo delovnega razmerja iz krivdnih razlogov je delodajalec dolžan delavca opozoriti na izpolnjevanje delovnih obveznosti, na njegove kršitve ter o možnosti odpovedi v primeru ponovne kršitve. Šele v primeru ponovne kršitve, ki ni nujno da je istovrstna, se lahko prične postopek redne odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

Zagovor delavca

Delavcu, ki grozi izredna odpoved iz krivdnih razlogov se mora omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni. Postopek odpovedi brez zagovora je možen le v primeru, če se delavec vabilu na zagovor ne odzove ali zagovor izrecno odkloni.

V primeru, da ima krivdni razlog vse znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec v času trajanja postopka delavcu prepove opravljati delo (v tem času ima delavec pravico do nadomestila plače v višini polovice njegove plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi)

Obvestilo sindikatu

V primeru, da je delavec član sindikata, lahko na njegovo željo in pobudo v postopek vključi tudi sindikat, vendar ga mora delodajalec o tem nujno obvestiti. Sindikat lahko poda svoje mnenje v osmih dneh in sicer lahko odpovedi nasprotuje s pisnim in obrazloženim mnenjem, če meni, da za odpoved ne obstajajo utemeljeni razlogi ali da postopek ni bil izveden skladno z določbami zakona. Prenehanje odpovedi takrat ni mogoče in sicer do preteka roka za sodno oziroma arbitražno varstvo.

Na kakšen način poteka vročanje odpovedi delavcu:

  • Delavec, ki se mu odpoved o zaposlitvi vroča osebno v prostorih delodajalca, je dolžen prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi (v primeru, da je delavec odklonil vročitev, se smatra da je bila vročitev opravljena)
  • S priporočeno pošiljko s povratnico, kjer je delavec ravno tako dolžan prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi (šteje se da je storitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta, oziroma če ta ni prevzeta v roku za sprejem),
  • Z objavo na oglasni deski delodajalca, ki je na vidnem in dostopnem mestu za delavca (pride v poštev predvsem takrat kadar delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma delavec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan).

Delavec, ki mu je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov nima pravice do odpravnine.

Izredna odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov je skrajni ukrep, ki se mu zagotovo želi vsak delodajalec izogniti, a včasih preprosto ne gre drugače. Gre za izjemno kompleksen, neprijeten in stresen dogodek, ki zahteva podporo, znanje in strokovnost. Zato se ga ne lotite sami, temveč se pred tem povežite z izkušeno strokovno osebo, specializirano na področju civilnega prava, ki vam bo tekom postopka nudila vso podporo, varnost in strokovnost. Naša odvetniška pisarna je zagotovo vaša prava odločitev.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE