Zahteva za sodno varstvo

Kakšen je časovni rok za vložitev zahteve za sodno varstvo?

Zahtevo za sodno varstvo je treba vložiti v osmih dneh od dneva, ko je bila vročena odločba prekrškovnega organa. Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo začne teči prvi dan od dneva vročitve odločbe. V primeru, da je zadnji dan roka za vložitev zahteve za sodno varstvo recimo nedelja ali dela prost dan v RS ali kakšen drug prost dan, se rok izteče šele s pretekom prvega naslednjega delovnega dne.

Poznamo več zahtev za sodno varstvo, ki so pogosto vložene zoper plačilne naloge ali zoper odločbe.

Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo prekrškovnega organa ima enake pogoje kot zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog.

Kdo odloča o zahtevi za sodno varstvo?

O zahtevi za sodno varstvo storilca, ki se mu očita z upravno odločbo določen prekršek, odloča okrajno sodišče. Sodišče postopka ne začne po uradni poti, torej brez predloga, ampak le s predlogom storilca določenega prekrška.

Na kateri organ se vloži zahtevek za sodno varstvo?

Zahtevek za sodno varstvo se vloži na organ, ki je izdal odločbo o prekršku ali plačilni nalog.

Kako poteka postopek zahtevka za sodno varstvo zoper odločbo organa in kako pri tem sodeluje sodišče?

Po prejemu zahtevka za sodno varstvo lahko prekrškovni organ spremeni svojo odločbo. V kolikor pa oceni, da ni utemeljena, jo odstopi sodišču skupaj z dokumentacijo.

Sodišče lahko v postopku z zahtevo za sodno varstvo sprejema različne presoje:

  • preoblikuje odločbo prekrškovnega organa,
  • preoblikuje prvotno odločbo in ustavi postopek,
  • zavrže zahtevo za sodno varstvo in vam naprti stroške postopka,
  • zavrne odločitev in jo vrne prekrškovnemu organu,
  • zavrne zahtevo za sodno varstvo.

Sodišče v postopku z zahtevo za sodno varstvo ne sme odločiti v škodo vlagatelja, kar pomeni, da ne sme na primer dosoditi višje denarne globe od prvotne.

Po končanem postopku sodišče celoten vrne spis prekrškovnemu organu, ki vam bo odločbo sodišča vročil ter jo tudi izvršil.

Zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo praviloma ni pritožbe. Zakon določa nekaj izjem.

Naš odvetnik vam lahko pomaga pri sestavi zahtevka za sodno varstvo zaradi prekrška, ki vam je očitan.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE