Tožba zaradi motenja posesti

Posest pomeni dejanski položaj oziroma posredno ali neposredno dejansko oblast nad stvarjo, ki jo varuje pravo, natančneje Stvarnopravni zakonik, in ni pravica. Glavni namen posestnega varstva je, da vzdržuje družbeni red, saj se na ta način skušamo izogniti samovolji in nasilju.

Motenje posesti je torej z zakonom prepovedano.

Treba je poudariti, da motenje posesti ni povezano z lastništvom posesti oziroma ni vezano na postopek glede varovanja lastninske pravice. Ravno tako pa je treba vedeti, da v primeru motenja posesti za reševanje primera in samega dogodka ni pristojna policija, razen v primeru, kadar so kršeni drugi predpisi.

Varstvo posesti je urejeno na dva načina, in sicer kot:

  • sodno varstvo ali
  • samopomoč.

Primeri samopomoči so izjemno redki, saj temeljno izhodišče ureditve varstva posesti zagovarja in spodbuja uporabo uzakonjenega pravnega reda in ne samovoljnega ravnanja, glede na to, da je primarna oblika posestnega varstva sodno varstvo posesti.

Pri motenju posesti torej ni pomembno, ali je posestnik upravičen do posesti (v primeru, če je lastnik) ali če posest izvaja v dobri veri, temveč je pomembno le, da oseba posest ima in izvaja oblast nad stvarjo ter dejstvom, da samo posest nekdo moti, četudi je to sam lastnik (primer motenja posesti najemnikov).

Kdaj in kdo lahko vloži tožbo zaradi motenja posesti?

Tožba zaradi motenja posesti se vloži, kadar pride do motenja ali odvzema posesti, ne glede na lastninsko pravico, do varstva posesti je namreč upravičen tudi tisti, ki nima pravice do posesti.

Stvarnopravni zakonik določa, da lahko posestnik, ki ima neposredno dejansko oblast nad stvarjo (neposredni posestnik), in posestnik, ki dejansko oblast nad stvarjo izvršuje prek koga drugega, ki ima stvar v neposredni posesti na podlagi kakršnegakoli pravnega naslova (posredni posestnik), zahteva sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti.

Kaj pomeni motenje posesti?

Motenje posesti predstavlja vsakršen poseg, s katerim povzročitelj oziroma storilec posestniku prepreči ali onemogoči dejansko oblast nad stvarjo, kot so npr. odvzem stvari, nedovoljena uporaba tujih stvari, motnje in drugo.Primeri motenja posesti in upravičenost za tožbo zaradi motenja posesti so mnogi in se med seboj zelo razlikujejo, a naj izpostavimo le nekatere od njih: kurjenje in prisotnost nevarnih plinov, ki nastajajo ob izgorevanju, onemogočen dostop do garaže, neomogočena uporaba skupnih prostorov, hrup, zadrževanje in izvajanje raznih aktivnosti proti volji lastnika posesti, izklopi vodovodnega ali elektro omrežja in drugo.

Roki za tožbo zaradi motenja posesti so zelo kratki in jo je treba vložiti v 30 dneh od dneva, ko je posestnik izvedel za motenje posesti ter za storilca, oziroma najpozneje v 1 letu, ko je motenje posesti nastalo.

Kako poteka tožba zaradi motenja posesti in kaj vse potrebujemo za tožbo?

V primeru tožbe zaradi motenja posesti je pristojno okrajno sodišče, pri katerem dana posest oziroma nepremičnina leži. K tožbi, ki jo želimo vložiti, moramo priložiti tudi dokazno gradivo in vse listine, ki dokazujejo in utemeljujejo upravičenost tožbe. Nujna sta tudi opis stanja posesti pred motenjem oziroma odvzemom posesti in po tem, ter seveda podkrepitev z dokaznim materialom, predvsem s fotografijami ali drugim fizičnim dokazom, izjavami prič in drugo. Pomembno je, da se tožeča stranka opremi s čim podrobnejšimi podatki o motenju posesti, kot so: datum in ura, kraj nastalega dogodka, vse potankosti o samem dogodku, o storilcu oziroma kršitelju, imena in naslovi prič in drugo.

Zakaj je v tožbo zaradi motenja posesti smiselno vključiti odvetnika?

Kot pri vseh pravnih in pravdnih postopkih nas večina nima dovolj znanja in izkušenj, ki so nujno potrebni za ustrezno argumentacijo in zagovor naših pravic v primeru kratenja in motenja posesti. Ravno tako je zaradi izjemno kratkega roka tožbe v primeru motenja posesti priporočljivo, da takoj, ko do samega dejanja pride, poiščete pomoč odvetnika. Ta vam razloži situacijo, poda vse potrebne informacije in ponudi svetovanje glede motenja posesti, vam predstavi možne načine uveljavljanja pravnega varstva in potek sodnega postopka oziroma tožbe zaradi motenja posesti. Vzemite svoje pravice v svoje roke in nam dovolite, da vam pri tem pomagamo.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE