Priposestvovanje nepremičnine

Kako lahko priposestvujem lastninsko pravico na nepremičnini?

Izpolnjeni morajo biti pogoji, ki so dejanska posest na nepremičnino, dobra vera posestnika in potek določene časovne priposestvovalne dobe. Posestnik mora dejansko izvrševati oblast nad nepremičnino na način, kot da je slednja njegova last. To pomeni, da nepremičnino dejansko uporablja tako, da v njej živi.

Kaj pomeni, da je posestnik v dobri veri oziroma kaj je dobrovernost posestnika?

Posestnik ni v dobri veri, kadar ve, da nepremičnina, ki jo ima v posesti, ni njegova. Kadar torej posestnik ve oziroma bi moral vedeti, da nepremičnina ni njegova, ne more pridobiti lastninske pravice na način, ki mu pravimo priposestvovanje. Pri tem lahko izpostavimo primer najemnika kot posestnika nepremičnine, za katero ve, da ni njegova.

Kako dolgo traja priposestvovalna doba?

Posestnik mora imeti nepremičnino v posesti deset let. Kot zanimivost lahko izpostavimo, da v dobo šteje tudi čas, ki so ga morebiti imeli posestnikovi predniki kot dobroverni posestniki. Šteje tisti dan, ko je prejel nepremičnino v lastniško posest kot dobroverni posestnik.

Priposestvovati se ne more nepremičnin, ki predstavljajo javno dobro in jih lahko uporablja vsakdo, prav tako pa tudi ne nepremičnin, ki so izven pravnega prometa in zato pri njih ne more obstajati lastninska pravica.

Že v začetku postopka za priposestvovanje nepremičnine je dobro imeti odvetnika, ki se spozna na stvarno pravo

Odvetnik vam lahko pri pravnem problemu priposestvovanja nepremičnine pomaga tudi s tožbo za priposestvovanje, ki se imenuje tožba za ugotovitev lastninske pravice s priposestvovanjem.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE