Preklic oporoke

PREKLIC OPOROKE

Preklic oporoke s strani oporočitelja je možen kadarkoli. Možen je delni preklic oporoke ali preklic v celoti.

V kakšnih oblikah je možen preklic oporoke?

 Izjava o preklicu oporoke je lahko dana v katerikoli zakonsko določeni obliki, in sicer:

  • pisno pred pričami,
  • lastnoročno,
  • sodno,
  • ustno,
  • kot notarski zapis.

Pisno oporoko lahko oporočitelj prekliče tako, da jo uniči, torej jo zavrže oziroma odstrani.

V primeru, da gre za preklic sodne oblike oporoke, sodišče na tovrstni oporoki zaznamuje preklic.

Ena izmed možnosti preklica oporoke je tudi sestava nove oporoke.

Kdo vse je udeležen v procesu dedovanja?

V dedovanju je udeležen zapustnik, ki je umrla oseba in ki svoje premoženje prepušča ostalim. Dediči so osebe, ki jih je zapustnik imenoval v svoji oporoki ali pa jih določa zakon na podlagi dednega reda. Dediči, ki dedujejo premoženje zapustnika, so hkrati odgovorni tudi za poplačilo njegovih dolgov, če jih je ob smrti imel. Oporočni dediči so definirani kot dediči, ki jih je zapustnik omenil v svoji oporoki, gre pa za tiste dediče, ki navadno dedujejo različno določene deleže, kot jih definira zakon. Na drugi strani so nujni dediči tiste osebe, ki jih zakon varuje in jih zapustnik ne more izključiti iz dedovanja, če za to ne obstajajo utemeljeni razlogi. Nujni dediči lahko zahtevajo svoj nujni delež tudi, če jih zapustnik ni vključil v oporoko. Navadno gre za sorodnike, ki so z zapustnikom v prvem dednem redu.

Kako je definirana oporoka?

Oporoka je dokument, ki ga zapustnik sestavi pred svojo smrtjo in na podlagi katerega določi osebe, ki bodo dedovale njegovo premoženje po smrti. Ločimo različne vrste oporok. Glavna značilnost oporoke je ta, da se vse, kar je v njej zapisano, izvede šele po smrti zapustnika. V času življenja zapustnika torej oporoka nima nobenega učinka. Poleg tega zapustnik v svoji oporoki ne sme določati, kaj bodo dediči s premoženjem po njegovi smrti storili. Če na primer zapustnik svojemu otroku zapusti hišo in v oporoki zapiše, da se hiša po njegovi smrti ne sme prodati, to ni pravno zavezujoče. Dediči lahko po smrti s premoženjem razpolagajo, kot sami želijo. Poleg omenjenega je oporoka enostranska izjava volje, kar pomeni, da ni nujno, da se z njo kdorkoli strinja. Zapustnik si lahko v vmesnem času tudi premisli in sestavi novo oporoko, ki izrine prejšnjo. Za oporoko velja, da je osebno dejanje, kar pomeni, da jo lahko sestavi in podpiše samo zapustnik. Za njeno veljavnost je bistveno, da je narejena v eni izmed zakonsko predpisanih oblik. Zapustnik svoje oporoke ne more sestaviti s pomočjo zakonitega zastopnika ali je zaupati svojemu pooblaščencu, saj gre za osebno dejanje.

Kdo lahko sestavi svojo oporoko in na kakšen način?

Oporoko lahko sestavi vsaka razsodna oseba, ki je starejša od 15 let. Če omenjenima pogojema ni zadoščeno, oporoka ni veljavna. Omeniti pa je treba, da tudi v primeru, če zapustnik kasneje izgubi razsodnost, veljavnost oporoke, ki jo je napisal v prištevnem stanju, ostaja. Kot že omenjeno, je ključno, da je oporoka sestavljena v eni izmed zakonsko določenih oblik, saj drugače ni veljavna. Vsebina in pogoji za sestavo oporoke so jasno definirani v zakonu.

Katere vrste oporok poznamo?

Poznamo lastnoročno oporoko, pri kateri gre za izjavo volje zapustnika, ki jo je zapisal in podpisal sam. Za njeno veljavnost mora zapustnik znati sam brati in pisati, pomembno pa je, da vanjo napiše tudi datum sestave. Vsak zapustnik jo lahko sestavi in prekliče, kadarkoli želi. Za lastnoročno oporoko ne obstaja poseben obrazec, dovolj je le, da zapustnik na list papirja napiše svoje osebne podatke ter vsebino o dedovanju premoženja s podatki dedičev in deleže dedovanja. Druga oblika oporoke je pisna oporoka pred pričami. Za njeno veljavnost mora zapustnik znati brati in pisati ter ob prisotnosti dveh prič oporoko lastnoročno podpisati in s tem potrditi, da je zapisano njegova poslednja volja. Poleg tega mora pred pričami izjaviti, da je to njegova oporoka. Na oporoko se morata podpisati tudi obe priči.

Za njeno veljavnost je bistveno, da obstaja pisna listina, ki jo oporočitelj lastnoročno podpiše. Priča ne sme biti oseba, ki ni polnoletna in ne zna brati ali pisati. Poleg tega ne sme biti v sorodstveni povezavi z zapustnikom.

Tretja vrsta oporoke je sodna oporoka. Gre za oporoko, ki jo zapustnik sestavi na sodišču na način, da sodniku ustno pove, kakšna je njegova poslednja volja. Sodnik najprej preveri osebni dokument zapustnika, da se resnično prepriča, da gre za pravo osebo, in nato na podlagi povedanega sestavi zapisnik, ki služi kot oporoka po smrti zapustnika. Oblikovan zapis mora nato zapustnik tudi podpisati in na ta način izraziti, da je zapisano resnično njegova poslednja volja. Seveda sodnik in priče na sodišču ne smejo biti v sorodstveni povezavi z zapustnikom. Na oporoko se morata podpisati tudi prisotni priči.

Poznamo tudi ustno obliko oporoke. Ta vrsta oporoke je smiselna samo v izrednih razmerah, če obstajajo kakršnekoli ovire za pisno obliko oporoke. Tudi ta vrsta oporoke nima predpisane posebne oblike, saj gre za ustno izjavo poslednje volje zapustnika pred pričama, ki morata izpolnjevati vse že omenjene pogoje. Ko izredne razmere ne veljajo več, tudi oporoka preneha veljati v roku 30 dni od prenehanja izrednih razmer. Priče morajo biti polnoletne, ni pa nujno, da znajo brati in pisati.

Poznamo tudi mednarodno oporoko. Gre za obliko oporoke, ki jo priznava večina tujih držav. Pogoj za veljavnost mednarodne oporoke je, da je oporoka sestavljena v pisni obliki. Zapustnik jo lahko napiše v kateremkoli jeziku, lastnoročno, na računalnik ali pisalni stroj. Oporoko lahko sestavi tudi sodnik na sodišču ali diplomatski predstavnik, ki je hkrati pooblaščena oseba. Pri sestavi oporoke morajo biti prisotne tudi priče, podpis na oporoki pa mora biti nujno zapustnikov, saj oporoka drugače ni veljavna.

Ali je možno narediti preklic oporoke?

Preklic oporoke s strani zapustnika (v času njegovega življenja) je možen kadarkoli. Možen je preklic oporoke v celoti ali pa delni preklic oporoke.

Na kakšen način je možen preklic oporoke?

Bistveno je, da je preklic oporoke narejen v zakonsko predpisani obliki. Možni načini so pisno pred pričami, lastnoročno, na sodišču, ustno ali pa v obliki notarskega zapisa. Pisno oporoko lahko zapustnik prekliče tako, da jo uniči. Zapustnik pa lahko oporoko prekliče tudi tako, da sodišču da navodila za odstranitev oporoke. Po preklicu oporoke lahko zapustnik sestavi novo oporoko. Preklic oporoke lahko opravi le zapustnik sam in mora biti to resnično njegova volja.

Kaj je treba vedeti pred preklicem oporoke?

V prvi vrsti je ob preklicu oporoke pomembno, da je odločitev resnično naša in da za tem stojimo z vsemi pravicami in posledicami oz. obveznostmi.

Vsekakor je priporočljiv tudi obisk odvetnika za dedovanje, ki vam bo prisluhnil, odgovoril na vsa vaša vprašanja in vam pomagal pri izvedbi preklica oporoke.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE