oporoka

Oporoka je namenjena jasni opredelitvi poteka dedovanja.

Spori med dediči po smrti zapustnika so najpogosteje posledica neurejenega pravnega nasledstva. Da bi se izognili morebitnim sporom, je najbolje, da po smrti obstaja zapisana oporoka, na podlagi katere dediči dedujejo zapuščino.

Pomembno je, da oporoka sledi zakonskim pravilom in določbam, ki jih je dobro poznati, preden se lotite pisanja oporoke. V nasprotnem primeru se lahko namreč zgodi, da oporoka ni veljavna.

Oporoka je volja oporočitelja, s katero se ta izreče in opredeli, kako in komu želi predati ter razdeliti svoje premoženje po svoji smrti.

Poleg oporočnega načina dedovanja je v naši državi na voljo tudi sodna, zakonsko določena oblika dedovanja, ki se zgodi takrat, kadar oporoka ne obstaja ali je ta neveljavna. Oporoka je namreč veljavna takrat, kadar je ta napisana, sestavljena ali izrečena pod določenimi zakonsko določenimi pogoji.

oporoka
Vse o oporoki in oporočnem dedovanju.

Kaj mora vsebovati pravno veljavna oporoka in kakšno naj bo besedilo oporoke?

V nadaljevanju je predstavljeno kdaj je oporoka veljavna, kakšno je besedilo oporoke in vzorec oporoke.

Kdaj je oporoka veljavna?

Oporoka je veljavna pod določenimi pogoji, in sicer, če je bila njena oblika veljavna po kraju prava, v katerem je bila sestavljena. Oporoka je veljavna tudi, če je njena oblika veljavna po pravu države državljanstva oporočitelja v trenutku oporočnega razpolaganja ali smrti oporočitelja.

Po svoji obliki je veljavna prav tako na podlagi prava oporočiteljevega stalnega prebivališča ob oporočiteljevi smrti ali njegovega oporočnega razpolaganja.

Oporoka je veljavna, kadar je njena oblika veljavna po pravu oporočiteljevega začasnega prebivališča, bodisi ob oporočiteljevi smrti bodisi njegovem oporočnem razpolaganju. Veljavna je tudi, če je bila po pravu RS ali glede na nepremičnine veljavna po pravu kraja, v katerem se nepremičnina nahaja.

Oporoka je izredno pomemben dokument, na podlagi katerega zapustnik izrazi svojo poslednjo voljo glede delitve svojega premoženja. Če zapustnik želi, da je oporoka veljavna, mora biti ta zapisana in oblikovana skladno z zakonodajo.

Kakšno mora biti besedilo oporoke?

Naš odvetnik vam bo napisal pravno pravilno obliko in vsebino besedila oporoke, ki mora biti prilagojena potrebam in zahtevam stranke. V nasprotnem primeru se lahko ta na zapuščinski razpravi razveljavi, nakar sledi dedovanje na podlagi zakona, ki pa je lahko v neskladju z zapustnikovimi preferencami in željami.

vzorec-oporoke
Kako se oporoka pravilno napiše in njen vzorec.

Vzorec oporoke:

Jaz, [vaše ime in priimek], rojen/-a [datum rojstva], državljan/-ka [država državljanstva], s stalnim prebivališčem na [naslov stalnega prebivališča], v polnem zdravju in jasnem umu izjavljam to za svojo oporoko:

Namen oporoke:

Ta oporoka je izdelana z namenom določiti razdelitev mojega premoženja po moji smrti, v skladu z mojimi željami.

Dedovanje in razdelitev premoženja:

 1. Imenujem [ime in priimek dediča 1] za glavnega dediča mojega premoženja. Vsem ostalim sorodnikom in tretjim osebam ne puščam nobenih deležev svojega premoženja.
 2. Dodeljujem nepremičnino na naslovu [naslov nepremičnine] svojemu dediču [ime in priimek dediča].
 3. Bančne račune, vključno s številko računa [številka računa], ki so v mojem imenu, dodeljujem [ime in priimek dediča].

Izvajanje oporoke:

Imenujem [ime in priimek izvršitelja oporoke], ki ima naslov [naslov izvršitelja], za izvršitelja te oporoke. Njegova/njena odgovornost bo zagotoviti izvedbo mojih želja, kot so navedene v tej oporoki.

Razno:

 1. Če moj dedič [ime in priimek dediča] umre pred mano, želim, da se moje premoženje prenese na moje vnuke/vnukinje [Imena vnukinj/vnukov] v enakih deležih.
 2. Želim, da se moje osebne stvari, kot so nakit, umetniška dela in osebni dokumenti, prenesejo v last [ime in priimek osebe, ki naj jih prejme].

Overitev:

Svojo voljo potrjujem s svojim lastnoročnim podpisom v prisotnosti naslednjih prič:

 1. [Ime in priimek priče 1], naslov: [naslov priče 1] b. [Ime in priimek priče 2], naslov: [naslov priče 2]

S to oporoko zaključujem in potrjujem svojo voljo glede razdelitve svojega premoženja po svoji smrti.

Podpisano na dan [datum] v [kraj].

[Podpis]

Zakaj mora biti besedilo oporoke napisano pravilno?

Pravilno besedilo oporoke je ključnega pomena iz več razlogov:

 • Če oporoka ni pravno veljavna, se ne bo upoštevala, vaše želje glede razdelitve premoženja po smrti pa posledično ne bodo izpolnjene. Pravilno pripravljena oporoka mora izpolnjevati lokalne zakone in predpise, zato je pomembno, da se pri pripravi posvetujete s strokovnjakom, kot je pravnik ali notar.
 • Oporoka omogoča, da določite, kako naj se razdeli vaše premoženje in kako naj se uresničijo vaše želje po smrti. Pravilna oporoka zagotavlja, da se te želje upoštevajo, in preprečuje konflikte med dediči ali drugimi vpletenimi osebami.
 • Jasna in pravilna oporoka lahko zmanjša tveganje za spor med dediči in drugimi družinskimi člani ali osebami, ki bi lahko imele interes za vaše premoženje. Pravilna oporoka določa vaše namene in pričakovanja, kar lahko prepreči nesoglasja in sodne postopke.

Kaj je oporoka?

Oporoka je posebna izjava, na podlagi katere zapustnik izrazi svojo poslednjo voljo glede dedovanja svojega premoženja. Gre za zaupen dokument, ki je osebne narave, kar pomeni, da lahko vsebino oporoke določi le imetnik premoženja. Oporoka je veljavna, če je oporočitelj star vsaj 15 let in je razsoden, ta lastnost pa se ugotavlja za vsak primer posebej.

Dedovanje na podlagi oporoke zapustniku omogoča izraz volje glede razdelitve svojega premoženja v primeru smrti. Zapustnik ima pri določanju, kako bo razpolagal s svojim premoženjem po svoji smrti, skoraj popolno svobodo. Vendar pa je treba upoštevati omejitve, ki jih predstavlja nujni delež. Nujni delež je določen z zakonom in omejuje pravico zapustnika do razpolaganja s premoženjem v določeni vrednosti, ki je namenjena določenim dedičem

Oporočno dedovanje se nanaša na dedovanje na podlagi oporoke. Oporočno dedovanje omogoča, da zapustnik svobodno razpolaga s svojim premoženjem po lastni volji. Edina izjema je pravica do nujnega deleža, ki omejuje svobodo razpolaganja s premoženjem do določene vrednosti. Dediči lahko soglasno zaobidejo oporočno dedovanje s sklenitvijo dednega dogovora. Oporočno dedovanje se lahko ureja z različnimi vrstami oporok. Veljavno urejanje oporočnega dedovanja je mogoče le za duševno zdravo osebo, ki se zaveda pravnih posledic oporoke.

Kako se oporoka razlikuje od zakonite dediščine?

Oporoka je pravni dokument, ki ga oseba pripravi za razdelitev svojega premoženja po smrti. V oporoki lahko določi, komu želi zapustiti svoje premoženje in kako naj se to premoženje razdeli. Nasprotno pa zakonita dediščina določa, kako se premoženje razdeli po zakonu, če ni veljavne oporoke. Oporoka posamezniku omogoča večji nadzor nad tem, kako se njegovo premoženje deduje.

Kateri so ključni elementi veljavne oporoke?

Ključni elementi veljavne oporoke vključujejo izjavo o njenem avtorstvu, jasno določene dediče ali prejemnike premoženja in podpis avtorja oporoke. Poleg tega mora biti oporoka izdelana v skladu s pravili in predpisi, ki veljajo za pisanje oporok v določeni jurisdikciji.

Kako je oporoka izvedena po smrti osebe?

Po smrti osebe se oporoka predloži sodišču, ki nato preveri njeno veljavnost. Če je oporoka veljavna, izvršitelj, imenovan v oporoki, prevzame nadzor nad njenim izvajanjem. To vključuje prodajo premoženja, poravnavo dolgov in razdelitev preostanka premoženja med dediče, kot je določeno v oporoki.

Kdo lahko overi oporoko?

Oporoko običajno overi notar, ki je pravno pooblaščen za tovrstno delo. Overitev potrjuje, da je oporoka res pristna ter je bila pripravljena s soglasjem in vedenjem osebe, ki jo je napisala.

Kaj so najpogostejše napake pri pisanju oporok?

Najpogostejše napake pri pisanju oporok vključujejo nezadostno natančnost, nezmožnost izvršitve oporoke, pomanjkanje prič, ki bi potrdile njeno izdelavo, ter neupoštevanje lokalnih zakonov in predpisov.

Kako se lahko izognem neveljavni oporoki?

Za zagotovitev veljavnosti vaše oporoke je smotrno poiskati strokovno pomoč odvetnika, specializiranega za dedno pravo, ki vam bo pomagal upoštevati vse lokalne zakonodajne zahteve, natančno opredeliti premoženje in dediče ter poskrbeti za pravilno podpisovanje in overitev oporoke.

Kakšne so pravne posledice, če ni napisane oporoke?

Če posameznik umre brez zapustitve veljavne oporoke, se njegovo premoženje razdeli po pravilih zakonitega dedovanja. To pomeni, da bo razporeditev premoženja potekala v skladu z zakonskimi določili, kar lahko vpliva na krog dedičev in način razdelitve dediščine.

Ali je mogoče spremeniti že napisano oporoko?

Da, oporoko je mogoče spremeniti. Običajno se to stori z dodatkom (t. i. kodilom) ali novo oporoko, ki prekliče prejšnjo. Pomembno je, da se pri spremembi oporoke upoštevajo pravila in predpisi za veljavno pisanje oporok.

Kako poteka postopek dedovanja, če obstaja oporoka?

Če obstaja veljavna oporoka, se postopek dedovanja izvaja v skladu s pogoji in željami, navedenimi v oporoki. Izvršitelj oporoke prevzame odgovornost za izvajanje teh želja in porazdelitev premoženja dedičem.

Kdaj je najboljši čas za pisanje oporoke in zakaj?

Najboljši čas za pisanje oporoke je, ko ste tega psihično in fizično sposobni. Nikoli ni prezgodaj za pripravo oporoke, saj nikoli ne vemo, kdaj se lahko zgodi nepredvidljivo. Oporoka je način, da poskrbite za svoje premoženje in ljubljene, ko vas morda ne bo več med nami.

Ali ima oporočno dedovanje prednost pred ostalimi načini dedovanje?

Oporočno dedovanje ima prednost pred zakonitim dedovanjem, saj se zakonodaja pri dedovanju opira na voljo zapustnika. Izjema od te prednosti je možna le v primeru dednega dogovora, pri čemer vsi dediči sporazumno podpišejo pogodbo, ki predstavlja skupno soglasje glede delitve zapuščine.

Poznamo več oblik oporočnega dedovanja, in sicer:

 • lastnoročna oporoka,
 • oporoka, pisana pred pričami,
 • sodna oporoka,
 • oporoka v obliki notarskega zapisa,
 • mednarodna oporoka,
 • oporoka, sestavljena v tujini,
 • oporoka, sestavljena na slovenski ladji,
 • oporoka, sestavljena med izrednim in vojnim stanjem.

Kateri so pogoji za veljavnost oporoke?

Oporoka je veljavna, če je sestavljena v eni izmed zakonsko določenih oblik in pod pogoji, ki jih ureja zakon. To pomeni, da zapustnik oporoke ne more sestaviti na poljuben način, saj mora ob tem upoštevati določene pogoje in pravila.

Po pravu katere države se presoja oporočna sposobnost?

Oporočna sposobnost se presoja po pravu tiste države, katere državljanstvo je imel oporočitelj ob sestavi oporoke.

Kakšna je vsebina poroke?

Oporoka mora nujno vsebovati navedbe zapustnika o tem, kaj in v kolikšnem deležu bo posamezen dedič podedoval. Pomembno se je zavedati, da oporoka nima učinka v času, ko zapustnik še vedno živi. Njena veljavnost je možna takrat, ko zapustnik oziroma oporočitelj umre. V času svojega življenja lahko oporočitelj še vedno prosto razpolaga s svojim premoženjem.

Kdo vse lahko deduje?

Deduje lahko popolnoma vsaka oseba, ki je še živeča. Poleg tega lahko deduje tudi nerojen otrok, ampak se seveda mora roditi živ.

Ali si lahko oporočitelj po napisani oporoki tudi premisli?

Za čas življenja si lahko oporočitelj kadarkoli premisli in spremeni svojo oporoko. Poleg sprememb jo lahko tudi prekliče v celoti ali pa deloma, jo dopolni ali pa zavestno uniči. Oporoka se prekliče na podlagi izjave, ki je lahko zapisana v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napiše oporoka. Oporoka se lahko izniči tudi na način, da zapustnik sestavi novo oporoko, s katero prekliče staro.

Kaj je treba upoštevati pri pisanju oporoke?

Pomembno je, da zapustnik v oporoki natančno opiše svoje premoženje, da ne pride do nesporazumov ob izvršitvi oporoke. Natančen opis pomeni, da zapustnik, če namerava zapustiti nepremičnino, natančno in dosledno opiše lokacijo nepremičnine, kvadraturo ter vse podatke iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana. Enako velja tudi tedaj, ko v zapuščino sodijo vozila, saj mora zapustnik napisati, za katero znamko vozila, letnik, registracijo ipd. gre. Pri dedičih mora zapustnik nujno navesti njihovo ime in priimek, datum rojstva ter naslov. V oporoko je smiselno navesti tudi ime upravičencev do izplačila zavarovalne vsote, številke zavarovalnih polic in imena zavarovalnic, pri katerih so police sklenjene.

Na kakšen način se spremeni ali prekliče oporoka?

Kot že omenjeno, lahko oporočitelj kadarkoli v času življenja spremeni ali prekliče svojo oporoko. Za lažje dokazovanje sprememb oziroma preklica pa je izrednega pomena, da na vsako oporoko zapiše tudi datum, ko je bila oporoka napisana, kar pa ni pogoj za veljavnost oporoke. Pisno oporoko lahko oporočitelj prekliče tako, da jo uniči.

 

oporoka
Kako oporoka vpliva na dedovanje in razdelitev dednih deležev?

Ali se oporoka lahko tudi izpodbija?

Na podlagi zakona lahko dediči oporoko izpodbijajo. Čeprav zakon narekuje, da ima dedič pravico uveljaviti svojo poslednjo voljo glede dedovanja svojega premoženja, pa zakon do določene točke varuje tudi dediče. Namen tega je preprečevanje, da bi bil kateri izmed dedičev spregledan oziroma na slabšem kot ostali.

Institut izpodbijanja oporoke dedičem omogoča, da oporoko izpodbijajo, če precenijo, da so v slabšem položaju. To lahko storijo, če se z napisano oporoko ne strinjajo, sam proces izpodbijanja pa se vodi v sodnem postopku. Izpodbijanje oporoke je možno zaradi različnih razlogov. Eden izmed možnih razlogov se nanaša na napake v oporoki. Ob tem je treba omeniti, da se oporoka lahko izpodbija v roku enega leta, če je bil zapustnik ob pisanju oporoke nerazsoden ali pa še ni bil star petnajst let. Enak rok za izpodbijanje velja tudi v primeru, ko je bila oporoka napisana na podlagi grožnje ali zvijače.

Kako je definiran nujni delež pri oporoki?

Druga oblika zavarovanja interesov dedičev so nujni deleži pri dedovanju. Gre za poseben institut, na podlagi katerega lahko najbližji potomci dedujejo premoženje zapustnika, kljub temu da jih je ta izključil iz oporoke. Nujni dediči so otroci in posvojenci zapustnika, vnuki zapustnika, njegovi starši ter zakonec ali zunajzakonski partner.

Koliko znaša nujni delež pri oporoki?

Nujni delež pri oporoki je delež, ki bi ga moral dedič podedovati po zakonu. V praksi znaša polovico zakonskega deleža za otroke, posvojence, vnuke in zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, za dedke, babice, brate in sestre pa eno tretjino zakonskega deleža. Seveda pa se lahko dediči svoji dediščini tudi odpovejo. Odpoved dediščini v korist tretjim osebam ali pa iz drugih razlogov je možna na podlagi izjave o odpovedi dediščine. Ob tem pa je treba omeniti, da takšne odpovedi več ni možno preklicati. Ko je enkrat podana, velja do konca. Poleg tega takšna izjava ni več možna, če je dedič s svojo dediščino že razpolagal.

Kako pa poteka dedovanje, če ni oporoke?

Oporoka navadno precej olajša postopek dedovanja. Če je ni, se dedovanje izpelje na podlagi zakona o dedovanju. Zakon o dedovanju definira, da se deduje na podlagi določenih dednih redov. Zakonsko dedovanje najbolj ščiti prvi dedni red, torej tiste dediče, ki so sorodstveno najtesneje povezani z zapustnikom. Dediči prvega dednega reda imajo tako prednost pred ostalimi dediči, torej tistimi, ki so v drugem in tretjem dednem redu. Slovenska zakonodaja definira samo tri dedne rede.

Ali so pravni nasveti pred pisanjem oporoke zaželeni?

Oporoka je specifičen dokument, ki ima po zapustnikovi smrti veliko težo. Dedovanje brez oporoke je pogosto jabolko spora med dediči po zapustnikovi smrti. Da bi zapustnik preprečil nepotrebne spore, je najbolje, da se pred pisanjem za pomoč obrne na odvetnika. Obdobje po smrti zapustnika je namreč precej boleče, čustva ob izgubi pa nemalokrat dodatno poslabšajo situacijo in spore, ki so povezani z dedovanjem premoženja. Če se dediči sami ne morejo dogovoriti o načinu dedovanja, je najbolje, da najamejo odvetnika, še preden pride do pravnega spora na sodišču.

Velikokrat se tudi zgodi, da dedič podeduje nekaj, česar si ne želi. Lahko pa deduje tisto, do česar meni, da je neupravičen. Ko dediči menijo, da bi se moralo premoženje deliti drugače, pride do izpodbijanja oporoke.

Na kakšen način se rešujejo spori med dediči?

Spori med dediči se rešujejo s postopkom mediacije. Gre za miren postopek reševanja sporov, pri katerem dobijo stranke priložnost, da se na miren način pogovorijo o svojih občutkih in interesih. V takšnem postopku sodeluje mediator, z njegovo pomočjo pa stranke najdejo hitro in učinkovito rešitev brez nepotrebnega spora.

Če oporoka ne obstaja, sodišče določi delež, ki ga prejme vsak dedič. Po tem je treba urejati tudi razmerja z delitvijo premoženja in izplačili, ta proces pa lahko traja tudi do več let. Na podlagi mediacije lahko dediči pred izdajo sklepa o dedovanju določijo, na kakšen način se bo delilo premoženje zapustnika, da bo dedovanje smiselno in mirno. Odvetnik za oporoko je v tem procesu zelo zaželen, saj stranke podpira v težkem obdobju ter jim pravno svetuje.

Katere vrste oporoke poznamo?

Poznamo kar nekaj zakonsko definiranih vrst oporoke. Ena izmed možnih oblik je lastnoročna oporoka, za katero velja, da je napisana z lastno roko in jo oporočitelj tudi sam podpiše. Druga oblika oporoke je oporoka pred pričami, pri kateri je pomembno, da oporočitelj sam podpiše oporoko, ki jo je sestavil nekdo drug, in da to stori v navzočnosti dveh prič. Poleg podpisa je bistveno, da izjavi, da je to njegova oporoka in da se podpišeta tudi priči. Za takšno vrsto oporoke ni pomembno, kdo jo sestavi in kako je napisana.

Naslednja vrsta oporoke je sodna oporoka, ki se naredi skupaj z okrajnim sodiščem. Gre za oporoko, pri kateri zapustnik sam izjavi voljo pred sodiščem, na podlagi izjave pa sodišče naredi zapisnik. Posebna oblika oporoke je notarska oporoka. Ta se sestavi v sodelovanju z notarjem na dva načina, in sicer tako, da jo zapiše notar na podlagi izjave oporočitelja (na podoben način kot sodno oporoko) ali pa jo sestavi oporočitelj sam ter jo nato preda notarju v podpis in preverbo. Omenjene štiri vrste so najpogostejše, poleg njih pa poznamo še vojaško oporoko, ustno oporoko in druge.

Obstaja več vrst oporok, in sicer:

 • lastnoročna oporoka,
 • oporoka, pisana pred pričami,
 • sodna oporoka,
 • oporoka v obliki notarskega zapisa,
 • mednarodna oporoka,
 • oporoka, sestavljena v tujini,
 • oporoka, sestavljena na slovenski ladji,
 • oporoka, sestavljena med izrednim in vojnim stanjem.

Ustna oporoka

Za ustno oporoko velja pravilo, da se ta lahko sestavi oziroma izjavi samo v času izrednih razmer, ki onemogočajo izvedbo pisne ali katere druge oblike oporoke.

Na kakšen način se izvede ustna oporoka?

Zapustnik oziroma oporočitelj svojo voljo izjavi pred dvema pričama, ki morata biti obe hkrati prisotni. Prisotni priči morata voljo oporočitelja, podano v ustni obliki, čim prej oziroma takoj, ko je to mogoče, zapisati in jo izročiti sodišču ali jo pred sodiščem ustno ponoviti. Istočasno je sodišču treba navesti in povedati, kdaj, kje in v kakšnih okoliščinah je oporočitelj izjavil svojo poslednjo voljo.

Če priče volje oporočitelja sodišču ne prenesejo pravočasno, je sicer ta še vedno veljavna, vendar se zna zgoditi, da priče pozabijo njeno vsebino ali da sodišče zaradi nevedenja za obstoj ustne oporoke razsodi v skladu z zakonom o dedovanju.

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se izvrši ustna oporoka?

Ustna oporoka se sme izvesti izključno v izrednih razmerah, med katere prištevamo nesreče (prometne, delovne ali katere druge nesreče) in naravne katastrofe, kot so npr. poplave, potresi, požari in podobno.

Koliko časa je veljavna ustna oporoka?

Ustna oporoka preneha veljati po preteku 30 dni od prenehanja izrednih razmer, ki so bile razlog sestave oporoke.

Kdo so lahko priče pri ustni oporoki?

Pri ustni oporoki velja isto pravilo za priče kot pri pisni oporoki, s to razliko, da priči ni treba znati brati ali pisati.

V primeru, da imate kakršna koli vprašanja, vezana na ustno oporoko ali dedovanje, vas vsekakor vabimo, da se oglasite v naši odvetniški pisarni, kjer vam z veseljem prisluhnemo in pomagamo do vaših odgovorov.

Predvsem v izogib kasnejšim pravnim posledicam in nevšečnostim glede ničnosti ali izpodbojnosti oporoke vam priporočamo, da najamete našo odvetniško pisarno, ki vam bo uredila pravilno pravno podlago pri sestavi oporoke.

Ustna oporoka
Za ustno oporoko velja pravilo, da se ta lahko sestavi oziroma izjavi samo v času izrednih razmer.

Pisna oporoka

Če imate premoženje, se boste gotovo enkrat vprašali, na kakšen način ga lahko podedujejo vaši dediči. V Sloveniji poznamo dve obliki dedovanja, in sicer dedovanje na podlagi oporoke ter dedovanje na podlagi zakona. Če zapustnik ni napisal oporoke, velja zakonska oblika dedovanja, pri kateri dediči dedujejo skladno z dednim redom. Pisna oporoka pa je oblika dedovanja, s katerim zapustnik izrazi svojo poslednjo voljo o tem, na kakšen način naj se njegovo premoženje deduje po smrti.

Kakšne oblike oporočnega dedovanja poznamo?

Poznamo različne oblike oporok. Ena izmed njih je lastnoročna oporoka, ki si jo bomo podrobneje pogledali v nadaljevanju. Poleg omenjene pa obstajajo tudi oporoka, ki je pisana pred pričami, sodna oporoka, mednarodna oporoka, oporoka v obliki notarskega zapisa in druge. Vsak zapustnik se mora pred pisanjem oporoke seznaniti z vsemi posledicami, ki jih ta prinaša. Poleg tega mora biti seznanjen s pravili pisne oporoke in vedeti, kako jo oblikovati, da bo ta veljavna.

Pisna oporoka pred pričami

Dedovanje na podlagi oporoke je v primerjavi z zakonskim načinom dedovanja edini način, s katerim lahko zapustnik uveljavi svojo voljo.

Pisna oporoka pred pričami pride v poštev takrat, ko je zapustnik zmožen ustno uveljaviti svojo voljo, ampak ne želi sam zapisati oporoke. V tem primeru se odloči, da bodo ustni izjavi prisostvovale priče, ki bodo njegovo voljo potrdile.

Če želite, da je pisna oporoka pred pričami veljavna, je bistveno, da se sledi pravilom delovnopravne zakonodaje. Pomembno je, da je oporočitelj pri pisni oporoki pred pričami oporočno sposoben, kar pomeni, da je zmožen sam presojati o svoji volji. Drugi pogoj za veljavnost pisne oporoke pred pričami je, da zapustnik razume in pozna jezik, v katerem je oporoka napisana, tretji pogoj pa se nanaša na to, da je zapustnik star vsaj 15 let.

Pisna oporoka pred pričami mora imeti vsebino, ki je moralno oziroma zakonsko nesporna. Pomembno je tudi, da je volja oporočitelja pri pisni oporoki pred pričami resnična in ustrezno izjavljena. Ni bistvenega pomena, kdo napiše oporoko in na kakšen način je napisana, pomembno je le, da je lastnoročno podpisana in da sta pri izjavi volje udeleženi dve priči, ki voljo potrdita.

Kdo sestavi pisno oporoko pred pričami?

Pisna oporoka pred pričami je sestavljena s strani sorodnika zapustnika (ki ne sme biti bližji sorodnik) ali pa odvetnika za dedno pravo. Zapustnik izjavi svojo voljo, ki jo nato druga oseba zapiše na papir. Obe priči se nato na oporoko tudi podpišeta. Pisna oporoka pred pričami pa se lahko sestavi tudi na sodišču. Ta oblika oporoke je smiselna, ko zapustnik ni sposoben sam lastnoročno zapisati oporoke ali ko gre za kompleksnejšo obliko premoženja in delitve.

Priče pri pisni oporoki pred pričami so lahko tretje osebe, ki pa ne smejo biti ožji sorodniki (potomci, zakonci, starši …). Pomembno je, da je priča pismena in da razume jezik, v katerem bo oporoka zapisana, hkrati pa mora biti tudi poslovno sposobna.

Lastnoročna oporoka in kaj pomeni?

V nadaljevanju vam želimo predstaviti in pojasniti osnovne zakonitosti oporočnega dedovanja s poudarkom na tem, kako napisati lastnoročno oporoko.

V primeru, da se želite izogniti dedovanju, ki ga določa zakon, ter bi želeli sami določiti, kako in komu naj po vaši smrti pripada vaše premoženje, boste morali sestaviti testament oziroma oporoko.

Da je tovrstna lastnoročna oporoka veljavna, mora biti napisana skladno z zakonom, vsebovati mora nujno potrebne podatke ter nujni delež dedičev. Le tako se izognete dedovanju na podlagi zakona.

Morate pa tudi vedeti, da se za veljavnost lastnoročne oporoke ne zahteva nobenega soglasja, saj gre za enostranski pravni posel. Ravno tako pa je predmet dedovanja zgolj premoženje, ne pa tudi dolgovi ter določena dejanja ali ravnanja.

Zakaj se odločiti za lastnoročno oporoko?

Dedovanje na podlagi lastnoročne oporoke mnogo prednosti v primerjavi z dedovanjem po zakonu, saj ima oporočitelj precejšnjo svobodo pri razpolaganju s svojim premoženjem, oporoka se bistveno hitreje izvrši ter terja manj zapletov in nesporazumov s strani dedičev. Oporoka pride v veljavo šele s smrtjo oporočitelja.

Kako pravilno napisati lastnoročno oporoko?

Najprej velja opozorilo, da je veljavna le pravilno napisana lastnoročna oporoka, v nasprotnem primeru se izvrši dedovanje na podlagi zakona o dedovanju.

Besedilo mora biti napisano lastnoročno (ne sme biti napisano s strani tretje osebe ali natipkano), oporočitelj pa ga mora obvezno podpisati.

Ali je na lastnoročni oporoki nujno navesti datum oporoke?

Lastnoročna oporoka je sicer veljavna, četudi datuma na lastnoročni oporoki ni navedenega, vendar je praksa pokazala smiselnost dodajanja datuma. Mnogokrat se namreč zgodi, da je napisanih več oporok, datum pa je dobrodošel v izogib izpodbijanju ali nepotrebnim nevšečnostim ob ugibanju o tem, katera je bila napisana prej.

Katere podatke naj lastnoročna oporoka vsebuje?

 • Osebne podatke zapustnika, kot so ime in priimek, točen naslov,
 • imena, priimke in naslove oseb, ki so prejemniki zapustnikovega premoženja, ter njihov delež,
 • datum oporoke,
 • lastnoročni podpis.

Svetuje se tudi, naj bo o predmetu lastnoročne oporoke (premoženje, ki ga želimo zapustiti) čim več podatkov, kot so npr. naslov nepremičnine, katastrska občina, pripadajoči deli premoženja (parkirišče, kletni prostor …). Ob vsakem premoženju naj bo napisano, komu je namenjeno ter v kolikšnem deležu.

Ponovno poudarjamo, da sta oporoka, napisana na računalniku, ter nepodpisana lastnoročna oporoka neveljavni!

Velikokrat se zgodi, da ima oporočitelj nemirne roke ali ne more več pisati, zato se v takih primerih svetuje razmislek o uporabi preostalih oblik oporoke.

Zaradi gotovosti, varnosti in osebnega zadoščenja se vsekakor priporoča pogovor z odvetnikom za dedovanje ali dedno pravo.

V naši odvetniški pisarni vam rade volje prisluhnemo in pomagamo ter vam z veseljem na razumljiv način pojasnimo in podamo vse potrebne informacije in podatke o tem, kako napisati lastnoročno oporoko, da bo ta veljavna in bo vaša volja uslišana in upoštevana.

Vljudno vabljeni v našo odvetniško pisarno, kjer vam bo dober odvetnik za dedovanje ali dedno pravo pravno pomagal. Tu smo za vas.

Lastnoročna oporoka je oblika oporoke, pri kateri zapustnik sam napiše in podpiše svojo oporoko ter tako izrazi svoje poslednje želje glede dedovanja svojega premoženja. Za veljavnost lastnoročne oporoke je pomembno, da je ta napisana skladno z zakonom ter da vsebuje vse potrebne podatke o dedičih. Lastnoročna oporoka je veljavna brez soglasja, saj gre za enostranski pravni posel.

Velikokrat se poraja vprašanje, ali je bolje napisati oporoko ali pustiti, da dediči dedujejo na podlagi zakona. Lastnoročna oporoka ima pred zakonskim dedovanjem številne prednosti, ki se nanašajo predvsem na svobodo oporočitelja, da vanjo zapiše, karkoli si želi. Poleg tega se dedovanje v primeru oporoke odvije hitreje, saj v praksi ni zapletov in konfliktov med dediči, ki izhajajo iz nestrinjanja glede dedovanja.

Lastnoročna oporoka mora biti nujno pravilno zapisana, saj v nasprotnem primeru sledi dedovanje na podlagi zakona. Za veljavnost je obvezno, da jo oporočitelj napiše sam na roko in da se tudi lastnoročno podpiše.

Smiselno je, da zapustnik na oporoko zapiše tudi datum, čeprav ta ni nujen. Praksa je pokazala, da je datum lastnoročne oporoke smiselno dodati, saj se tako izognete izpodbijanju in drugim nevšečnostim.

Lastnoročna oporoka mora nujno vsebovati osebne podatke zapustnika in podatke ter naslove oseb, ki oporoko dedujejo. Omenjeni morajo biti tudi deleži na premoženju, ki jih bo podedoval posamezni dedič. Poleg omenjenega svetujemo, da se napiše tudi datum zapisa oporoke. Dodajo naj se tudi čim podrobnejši podatki o premoženju ter tem, komu je premoženje namenjeno.

Če ima zapustnik nemirne roke ali je njegova sposobnost pisanja omejena, svetujemo, da se oblikuje oporoka pred pričami. Če se v takšnem primeru zgodi, da oporočitelj napiše lastnoročno oporoko, lahko kakšen del oporoke ostane nečitljiv ali nerazumljiv, kar pomeni, da nastopi dedovanje na podlagi zakona.

Da bi si zagotovili varnost in gotovost, se pred pisanjem oporoke posvetujte s pravnim strokovnjakom, ki vam bo na podlagi vaših okoliščin znal najbolje svetovati, katero obliko oporoke izbrati, ter vam jo pomagal pripraviti.

Pisna oporoka
Če zapustnik ni napisal oporoke, velja zakonska oblika dedovanja, pri kateri dediči dedujejo skladno z dednim redom.

V katerih primerih je oporoka dementne osebe neveljavna?

Oporoka dementne osebe se šteje za neveljavno, če oporočitelj ni bil sposoben za razsojanje. Oseba se šteje za dementno šele z izdanim upravnim aktom. Za ugotovitev dementnosti je treba vložiti vlogo pri Centru za socialno delo. Po opravljenih preiskavah in preverjanjih isti upravni organ nato pošlje predlog za postavitev skrbnika na sodišče in izda odločbo. Oseba, ki pravno velja za dementno, ne more veljavno napisati oporoke.

Kaj se zgodi, če demenca oporočitelja ni uradno potrjena, čeprav gre za blago demenco?

V pravu poznamo star rek “in favorem testamenti”, kar pomeni, da se, kadar je le mogoče, izjava volje oporočitelja ohrani v veljavi. To pomeni, da se poskuša oporoka v kar največji meri ohraniti veljavna. Oporoka, ki jo je sestavila dementna oseba, seveda lahko izzove izpodbijanje in razveljavitev. V tem primeru se deduje v skladu z zakonom. Oporoka se razglasi za neveljavno, če so ugotovljene oporočiteljeve nezmožnosti za razsojanje.

Kaj lahko storim, če je dementna oseba sestavila oporoko in je storjena krivica?

Oporoko je mogoče izpodbijati s tožbo na sodišču. Če sodišče ugotovi, da je bil oporočitelj ob času sestave oporoke dementen ali mentalno nesposoben, bo takšno oporoko razveljavilo. V takih primerih velja, da oporočitelj ni bil sposoben razumeti pravnih posledic svoje oporoke v času, ko ni bil mentalno sposoben.

Včasih se zgodi, da želi nekdo oporoko izpodbijati, ker meni, da je bil oporočitelj ob času sestave oporoke oporočno nesposoben. Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga pri uveljavljanju razveljavitve morebitne neveljavne oporoke. Prav tako vam lahko pomagamo, če želite, da se oporoka ohrani v veljavi, saj jo nekdo drug izpodbija. Veljavno oporoko lahko sestavi samo mentalno zdrava oseba. Mejo mentalno zdrave osebe, ki sestavlja oporoko, lahko ugotovi le pristojni uradni organ z izdajo upravnega akta – odločbe. V obeh primerih vam lahko pomagamo – če torej želi nekdo izpodbijati oporoko, v kateri ste bili upravičeni do določenega premoženja ali drugih pravic, ali pa če menite, da ste bili sami prevarani zaradi oporoke in verjamete, da je oporoka neveljavna.

kje shranim oporoko
Predlagamo, da vam v naši odvetniški pisarni pomagamo pri sestavi oporoke in nato poskrbimo za ustrezno shranjevanje.

Kje shranim oporoko?

Oporoko lahko shranimo na več načinov. Bistveno je, da oporoko dediči po smrti zapustnika tudi najdejo. Iz tega razloga je najbolj smiselno, da zapustnik dedičem vnaprej zaupa, da je oporoka napisana in kje je shranjena. Poleg tega se lahko oporoka hrani tudi v sefu ali pa pri notarju – v tem primeru je oporoka zapisana tudi v Centralni register oporok.

Predlagamo, da oporoko shranite pri odvetniku, notarju ali sodišču, saj te institucije glede varnosti oporoke veljajo za najzanesljivejše. Če se oporoko odločite shraniti na sodišču, je to priporočljivo storiti na pristojnem sodišču. Če pa se oporoko odločite shraniti pri odvetniku ali notarju, bosta oba podala predlog ali zahtevo za vpis oporoke v Centralni register oporok. To pomeni, da bo v primeru smrti oporočitelja zapuščinsko sodišče, ki vodi postopek, lahko dostopalo do oporoke na podlagi Centralnega registra oporok.

Obvestitev odvetnika ali notarja ob smrti oporočitelja je pomembna, saj bo olajšala in pospešila dedovanje na podlagi oporoke. Če je oporoka shranjena pri notarju ali odvetniku, bo zapuščinsko sodišče na podlagi Centralnega registra oporok izvedelo, kje je oporoka shranjena. Nato bo notar ali odvetnik oporoko poslal sodišču, kjer se vodi postopek zapuščine.

Oporoka se na takšne načine shranjevanja ne more uničiti ali izgubiti. Gre za popolno varnost shranjevanja oporoke.

Ali lahko oporoko shranim doma?

Hramba oporoke doma je tvegana, saj obstaja možnost, da bo nezadovoljna oseba oporoko uničila ali skrila. V takem primeru bo sledilo dedovanje po zakonu, ne več glede na oporoko.

Predlagamo, da vam v naši odvetniški pisarni pomagamo pri sestavi oporoke in nato poskrbimo za ustrezno shranjevanje, da boste zagotovo varni glede svoje izjave volje v oporoki. Skupaj bomo poskrbeli, da bo oporoka pravilno oblikovana in shranjena na zanesljiv način, ki bo zagotavljal njeno veljavnost in varnost.

Opozorila, da je lahko oporoka ponarejena oz. fiktivna

Včasih se lahko pojavi primer ponarejene oporoke. Običajno se ponaredi podpis oporočitelja, vendar pa lahko gre tudi za lažno vsebino oporoke. Ta predstavlja premoženje oporočitelja, vendar pa oporočitelj vsebine oporoke ni napisal sam. Oporočitelj je zgolj podpisal prazen list papirja, ker je dobronamerno verjel, da bo vsebina v skladu z njegovimi željami kasneje natisnjena na isti papir. To se zgodi, ker oporočitelj morda nima dostopa do računalnika ali pa je v naglici in želi le podpisati oporoko, pri čemer je bil zaveden, da je njegov podpis nujno potreben in da kasneje morda ne bo imel možnosti za ponoven obisk in fizični podpis. Prav tako se lahko pojavi papirološko ponarejena oporoka, pri kateri je originalni podpis oporočitelja združen z nalepljeno vsebino. V današnji dobi moderne računalniške tehnologije se lahko pojavlja veliko število fiktivnih pogodb in seveda tudi oporok.

Kaj narediti, če gre za ponarejeno oporoko?

Če je oporoka sporna zaradi ponareditve, velja pravilo, da oporoka sploh ni bila veljavno sestavljena in nikoli ni bila veljavna. Oseba, ki se počuti oškodovano, lahko kot tožnik sproži tožbo za ugotovitev nepristnosti oporoke.

Če je osebi dokazano, da je storila ponareditev oporoke, lahko oškodovana oseba vloži zasebno tožbo zaradi kaznivega dejanja goljufije. Sodišče lahko odvzame premoženjsko korist, ki jo je oseba morda pridobila na podlagi ponarejene oporoke.

Sodna praksa navaja, da se tožba v primeru ponarejene oporoke nanaša na ugotovitev, da določena oporoka ni pristna ali da je nična. To pomeni, da tožba, s katero se izpodbija ponarejena oporoka, ne sme zahtevati razveljavitve oporoke.

Priporočamo, da se za pomoč pri sporni oporoki obrnete na našo odvetniško pisarno. Če menite, da je oporoka ponarejena, vam lahko nudimo ustrezno svetovanje in pomoč. Prav tako smo vam na voljo, če vam kdo očita, da ste vi ponaredili oporoko.

Kaj je pogojna oporoka?

Pogojna oporoka je dokument, ki ga je zapustnik sestavil ob sodelovanju z dedičem. Vsebina tega dokumenta vsebuje naloge, ki jih je zapustnik dal dediču in ki jih je treba opraviti med zapustnikovim življenjem. Samo dokument, ki izpolnjuje vse zahteve glede oblike in prave volje zapustnika, se šteje kot oporoka. Dedič je dolžan izpolnjevati naloge, ki mu jih nalaga takšen dokument, ki ga imenujemo pogojna oporoka. Vendar pa dejstvo, da določen dokument ali zapis na prvi pogled izgleda kot oporoka, še ne pomeni, da tudi dejansko velja za oporoko.

Kdaj določena listina velja za pogojno oporoko?

Pomembno je, da je volja zapustnika jasno izražena in da so izpolnjene vse obličnosti, ki veljajo za oporoko. Čeprav je neobičajno, da dedič izpolnjuje določena dejanja med življenjem zapustnika, pa obstaja poseben primer, imenovan pogojna oporoka. Pogojna oporoka je izjema od običajnih oporok, saj vključuje sodelovanje dediča pri sestavi. Gre za oporoko, ki vsebuje pogoj, da se za zapustnika opravijo določene storitve s strani dediča med življenjem zapustnika.

Dediščina in oporoka

Oporoka je torej izraz zapustnikove volje, da se dediščina prenese v prave roke. Dediščina na podlagi oporoke uresničuje željo zapustnika, da se premoženje prenese na določene osebe, namesto da bi prešlo na dediče po zakonu brez sestave oporoke. Oporočitelj sam določi prihodnje dediče, ki jih mora natančno in jasno opredeliti v oporoki. V Sloveniji se velik del dediščine porazdeli ravno z oporoko, saj je ta priljubljena metoda za razdelitev zapustnikovega premoženja.

Cena za oporoko – koliko stane?

Cena sestavljanja oporoke se lahko razlikuje glede na kompleksnost in vsebino oporoke. Pri preprosti sestavi in vsebini oporoke je strošek storitve običajno nižji. Pomembno je poudariti, da ima veliko strank, ki se odločajo za sestavo oporoke pri nas, številna vprašanja glede najprimernejše vsebine oporoke za svoj primer.

Med sestavljanjem oporoke se pojavljajo različne zahteve in želje oporočitelja, ki jih je treba ustrezno pravno urediti. Za bolj zapletene oporoke je lahko cena nekoliko višja. V naši odvetniški pisarni si prizadevamo sestaviti oporoko za vas kot stranko po cenovno ugodnih pogojih, ob hkratni zagotovitvi najvišje pravne strokovnosti.

 

Odvetnik za oporoko
Zakaj je naš odvetnik za oporoko zagotovo prava izbira?

Zakaj priporočamo, da vam sestavi oporoko naša odvetniška pisarna?

Priporočamo, da oporoko za vas sestavi odvetniška pisarna, in sicer iz več razlogov:

 • Odvetniška pisarna ima strokovno znanje in izkušnje na področju prava, vključno s poznavanjem pravil dedovanja in oporok. To zagotavlja, da bo vaša oporoka pravno veljavna in ustrezno oblikovana.
 • Odvetniška pisarna vam bo pomagala pri oblikovanju oporoke, ki bo popolnoma prilagojena vašim specifičnim željam, potrebam in družinskim razmeram.
 • Pri pripravi oporoke je ključno, da so vsi pravno zahtevani elementi pravilno izpolnjeni. Odvetniška pisarna lahko prepreči napake, ki bi lahko v prihodnosti povzročile težave ali spore.
 • Jasnost in natančnost izražanja vaših želja v oporoki je bistvenega pomena za preprečevanje nesporazumov med dediči. Odvetniška pisarna vam bo pomagala oblikovati jasno in nedvoumno besedilo.
 • Nepravilno oblikovane ali nepravno veljavne oporoke lahko povzročijo izzive s strani dedičev. S pomočjo odvetniške pisarne lahko zmanjšate tveganje za tovrstne neljube situacije.
 • Zakonodaja in pravila glede dedovanja se lahko spreminjajo. Odvetniška pisarna bo zagotovila, da bo vaša oporoka skladna z aktualno zakonodajo.
 • Uporaba odvetniške pisarne zagotavlja pravno varnost in zaščito vaših pravic in interesov ter zmanjšuje tveganje za morebitne pravne zaplete.
 • Odvetniške pisarne imajo zaposlene izkušene strokovnjake, ki vam lahko ponudijo prilagojeno in individualno svetovanje glede možnosti pri razdelitvi premoženja, davčnih posledic in drugih pravnih vidikov dedovanja.
 • Odvetniška pisarna vam bo nudila strokovno svetovanje skozi celoten proces priprave oporoke, kar vam bo omogočilo boljše razumevanje pravnih vidikov in posledic vaših odločitev.
 • Uporaba naše odvetniške pisarne za sestavo oporoke bo zagotovila, da bo celoten postopek dedovanja potekal zanesljivo, pravno korektno in v skladu z vašimi željami.

Zakaj je oporoka pogosta oblika dedovanja?

Oporoka je pogosta oblika dedovanja iz več razlogov:

 • Oporoka posameznikom omogoča, da izrazijo svoje osebne želje glede tega, kako naj se njihova premoženja in premoženjske pravice razporedijo po njihovi smrti. To lahko vključuje posebne zahteve glede distribucije premoženja ali dedičev.
 • Z oporoko lahko oseba natančno določi, komu in kako se bo njeno premoženje razdelilo. To omogoča večji nadzor nad tem, kako se bodo njena sredstva uporabila po smrti.
 • V primerih, ko obstajajo zapletene družinske razmere, kot so razveze, ponovni zakoni, posvojitve ali nepriznani otroci, lahko oporoka pomaga pojasniti in urediti pravice dedičev.
 • Oporoka omogoča jasno dokumentiranje želja in razporeditve premoženja, kar lahko prispeva k pravni varnosti. To lahko zmanjša tveganje za zaplete in nesporazume med dediči.
 • Oporoka posameznikom omogoča, da se odločijo za dediče in razdelitev premoženja, ne da bi bili omejeni s standardnimi pravili dedovanja, ki jih določa zakon. To omogoča večjo prilagodljivost.
 • Z oporoko se lahko oseba izogne dednemu postopku, ki je lahko dolgotrajen in kompleksen. To lahko olajša postopek razdelitve premoženja med dediči.

Pomembno je opozoriti, da mora biti oporoka pravno veljavna ter izpolnjevati določene zahteve glede oblike in prič. V mnogih primerih je priporočljivo, da se za pripravo oporoke posvetujete s pravnim strokovnjakom, saj boste tako poskrbeli za njeno pravno veljavnost in uresničitev svojih želja.

 

Pomembno je, da je oporoka pravno veljavna.
Pomembno je, da je oporoka pravno veljavna.

 

Kakšne so lahko posledice, če besedilo oporoke ni pravilno napisano?

Če besedilo oporoke ni pravilno napisano ali če ne izpolnjuje določenih zakonskih zahtev, lahko to privede do različnih težav in posledic, kot so:

Neveljavnost oporoke: Oporoka, ki ne izpolnjuje zakonskih zahtev, morda ne bo pravno veljavna. To pomeni, da se vaše želje ne bodo upoštevale, kot ste jih izrazili v oporoki.

Dedovanje po zakonu: Če nimate veljavne oporoke, bo sodišče vaše premoženje razdelilo v skladu z zakoni o dedovanju, ki veljajo v vaši jurisdikciji. To pomeni, da bodo vaše premoženje in sredstva prejeli dediči v določenem sorodstvenem vrstnem redu, ne glede na vaše želje.

Konflikti med dediči: Nejasna ali pomanjkljiva oporoka lahko povzroči nesoglasja in konflikte med dediči, saj morda ne bodo razumeli vaših želja ali pa se z njimi ne bodo strinjali. To lahko vodi do pravnih sporov in dolgotrajnih sodnih postopkov.

Dodatni stroški in zamude: Pravni postopki za razsojanje neveljavne oporoke lahko povzročijo dodatne stroške, vključno s pravniškimi honorarji in sodnimi pristojbinami, ter zamude pri razdelitvi premoženja.

Nepooblaščen dostop do premoženja: Brez veljavne oporoke lahko pride do težav pri upravljanju vašega premoženja po vaši smrti. Osebe, ki jih niste želeli vključiti v dedovanje, lahko poskušajo dostopati do vašega premoženja.

Neizpolnitev posebnih želja: Če imate posebne želje glede skrbi za hišne ljubljenčke, dobrodelnih prispevkov ali drugih posebnih vprašanj, ki niso pravilno navedena v oporoki, se te želje morda ne bodo izpolnile.

Odziv na izjave o veljavni oporoki: Če dediči ali druge zainteresirane osebe menijo, da je oporoka neveljavna, lahko to sproži pravne postopke in povzroči dodatne težave.

Zato je ključnega pomena, da se pri pripravi oporoke posvetujete s pravnikom ali notarjem, saj le tako zagotovite, da bo oporoka pravilno napisana, pravno veljavna in izpolnila vaše želje po smrti. Pravnik ali notar vam lahko pomaga tudi pri izpolnjevanju vseh zakonskih zahtev, ki veljajo v vaši jurisdikciji.

Ali je besedilo oporoke mogoče spremeniti?

Da, besedilo oporoke lahko spremenite, če imate za to veljavne razloge. Spremembe oporoke so običajno potrebne, ko se spremenijo vaše okoliščine ali želje glede razdelitve premoženja po smrti. Če želite spremeniti besedilo oporoke, lahko sledite tem korakom: Najprej se posvetujte s pravnikom, ki vam bo pomagal pripraviti ustrezne spremembe in zagotoviti, da bodo pravno veljavne.

Skupaj z našo odvetniško pisarno preglejte obstoječo oporoko in določite, katere dele želite spremeniti. Lahko se odločite, da želite spremeniti določbe o dedičih, dodelitev premoženja, izvajalca oporoke ali druge vidike oporoke. Naš pravnik bo pripravil dodatek k obstoječi oporoki ali novo oporoko, ki bo vsebovala spremembe. Dodatek k oporoki se imenuje “kodil” ali “aneks” in ga je treba priložiti k originalni oporoki. Nova oporoka bo nadomestila obstoječo oporoko, če tako želite.

Spremembe oporoke morajo biti overjene, tako kot originalna oporoka. Pravnik ali notar bo zagotovil, da so izpolnjene vse potrebne formalnosti. Prav tako je priporočljivo, da starejšo verzijo oporoke označite kot neveljavno. Če imate obstoječo oporoko in dodatek k njej ali novo oporoko, je pomembno, da svoje zaupnike obvestite o teh spremembah, da bodo vedeli, katero verzijo oporoke je treba upoštevati. Spremembe oporoke so običajno potrebne, ko pride do pomembnih življenjskih dogodkov, kot so poroka, ločitev, rojstva ali smrti, ali ko se vaše premoženje bistveno spremeni. Pravnik vam bo pomagal v tem postopku in zagotovil, da bodo spremembe ustrezno izvedene.

Naš odvetnik za oporoko vam lahko torej pomaga na več načinov:

Odvetnik vam bo nudil strokovne nasvete glede priprave in izdelave oporoke. Pomagal vam bo razumeti pravne vidike oporoke in vam svetoval glede najboljšega pristopa k pripravi dokumenta. Naš odvetniška pisarna bo poskrbela, da bo oporoka ustrezno oblikovana, veljavna in uresničljiva ter bo vsebovala potrebne elemente.

Naš odvetnik bo prisluhnil vašim željam in vam pomagal oblikovati oporoko, ki bo natančno izražala vaše želje v zvezi z razdelitvijo premoženja po vaši smrti. Pomagal vam bo razmisliti o vseh možnostih in vam svetoval glede najboljše strategije za doseganje vaših ciljev.

S pravilno pripravljeno oporoko bo odvetnik zagotovil, da bodo vaše želje v zvezi z razdelitvijo premoženja jasno opredeljene in pravno zavezujoče. To bo zmanjšalo možnosti za morebitne spore in nesoglasja med dediči v prihodnosti. Odvetnik bo poskrbel, da bo oporoka skladna z veljavno zakonodajo in da bo ustrezno oblikovana, s čimer bo zagotovljeno izpolnjevanje vaših želja.

Če imate posebne zahteve glede razdelitve premoženja ali če želite določiti posebne pogoje za dediče, bo odvetnik zagotovil, da bodo te zahteve ustrezno vključene v oporoko. Pomembno je, da izberete izkušenega odvetnika, ki se dobro spozna na dedno zakonodajo ter ima izkušnje na področju priprave oporok. S tem vam bo omogočil strokovno pomoč pri oblikovanju pravno veljavne oporoke, ki bo ustrezala vašim željam in omogočila mirno razdelitev premoženja po vaši smrti.

Če iščete strokovne in izkušene odvetnike, pokličite nas! Naša odvetniška pisarna je dom izjemnih strokovnjakov za sestave različnih oblik oporok, ki so pripravljeni pomagati pri iskanju najboljše rešitve za vaše potrebe. Naše odvetnike odlikujejo hitrost, zanesljivost in učinkovitost, saj se zavzemamo za intenzivno in hitro iskanje rešitev, ki zadovoljijo naše stranke. Zaupajte nam in skupaj bomo našli pravno rešitev, ki vam bo ustrezala.

oporoka pogosta vprašanja
V tem poglavju so zbrana pogosta vprašanja in odgovori glede oporoke.

Oporoka – pogosta vprašanja in odgovori

Oporoka je pravni dokument, ki osebi omogoča, da določi, kako želi svojo lastnino razporediti po smrti. Spodaj najdete pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z oporoko, ki vam bodo pomagali bolje razumeti ta pomemben pravni dokument.

Kaj je oporoka?

Oporoka je pisna izjava, ki določa, kako želi oseba svojo lastnino razporediti po smrti. To vključuje premoženje, denar, nepremičnine, dragocenosti itd.

Ali moram imeti oporoko?

Ne, oporoka ni obvezna. V primeru, da ne napišete oporoke, bo zakon določil, kako se bo vaša lastnina razdelila med dediče.

Kdo lahko napiše oporoko?

Oporoko lahko napiše vsaka oseba, ki je polnoletna in sposobna razumeti svoja dejanja. To vključuje duševno sposobne osebe.

Kako se oporoka pripravi?

Oporoka mora biti pisno oblikovana in podpisana pred pričami ali odvetnikom oziroma notarjem. Vsebuje podatke o oporočitelju, dedičih in razdelitvi premoženja.

Ali lahko oporoko naknadno spremenim?

Da, oporoko lahko kadar koli spremenite ali prekličete, če ste duševno sposobni. Nova oporoka bo nadomestila prejšnjo.

Kaj se zgodi, če oporoka ne obstaja?

Če ni oporoke, bo vaša lastnina razdeljena v skladu z zakonom, kar se imenuje zakonito dedovanje oziroma dedovanje po zakonu.

Kdo lahko postane dedič?

Dediči so lahko zakoniti potomci, zakonec, starši, bratje, sestre in drugi družinski člani. Lahko pa tudi določite dediče po svoji izbiri.

Ali moram plačati davek na dediščino?

Da, davek na dediščino je obvezen.

Ali je treba oporoko notarsko overiti?

Notarska overitev oporoke ni vedno obvezna, vendar pa jo lahko naredi bolj zavezujočo.

Kdo ima po smrti dostop do oporoke?

Oporoka običajno postane dostopna po smrti oporočitelja. Pristojni organi ali notar bodo o njeni vsebini obvestili dediče.

Kaj se zgodi, če je oporoka izpodbijana?

Oporoko je mogoče izpodbijati iz različnih razlogov, vključno s sumom na prisilo, duševno nezmožnost oporočitelja ali prikrivanje dokazov.

Kako dolgo velja oporoka?

Oporoka velja, dokler je ne prekličete ali spremenite. Po smrti se začne postopek izvršbe oporoke.

Ali lahko v oporoki določim skrbnika za svoje otroke?

Da, v oporoki lahko določite skrbnika za svoje mladoletne otroke.

Ali je mogoče oporoko urediti samostojno?

Da, oporoko lahko napišete sami, vendar je priporočljivo, da se pred postopkom posvetujete s pravnikom ali notarjem. Tako namreč zagotovite skladnost z zakoni in preprečite morebitne težave v prihodnosti.

Kako dolgo traja postopek izvršbe oporoke?

Trajanje postopka izvršbe oporoke je odvisno od zapletenosti zadeve, vendar lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let.

Ocena

dedovanje skupnega premoženja

Dedovanje skupnega premoženja zakoncev

Dedovanje skupnega premoženja zakoncev se običajno uredi v primeru smrti enega od zakoncev. Dedovanje skupnega premoženja zakoncev – kako poteka in kaj pomeni?

DEDIŠČINSKA TOŽBA

Dediščinska tožba

Dediščinska tožba je pravno sredstvo, ki se uporablja za reševanje sporov in vprašanj v zvezi z dedovanjem premoženja po smrti osebe.

dediščinski-postopek

Dediščinski postopek

Dediščinski postopek je pravna in sodna procedura, ki ureja prenos premoženja, dolgov in pravic pokojne osebe na njene dediče ali zakonite naslednike.

kje shranim oporoko

Kje shranim oporoko in hramba oporok

“Kje shranim oporoko” je pogosto vprašanja, ki si ga zastavi veliko ljudi, ko sestavijo lastno oporoko.

kdo deduje, če ni potomcev

Kdo deduje, če ni potomcev

“Kdo deduje, če ni potomcev” urejajo Zakoniti dedni redi, ki zagotavljajo pravno urejen način razdelitve premoženja po smrti osebe.

KDAJ DOBIM SKLEP O DEDOVANJU

Sklep o dedovanju in kdaj dobim sklep

Sklep o dedovanju je uradni dokument, ki ga izda sodišče ali notar in potrjuje, kako se bo premoženje po smrti osebe razdelilo med dediče.

oporoka med zakoncema

Oporoka med zakoncema

Oporoka med zakoncema je pravni dokument, v katerem zakonca izražata svoje želje glede razdelitve premoženja.

IZROČILNA POGODBA MED ZAKONCEMA

Izročilna pogodba med zakoncema

Izročilna pogodba med zakoncema mora vključiti tudi potomce izročitelja. Izročitelj premoženja z izročilno pogodbo ne more izročiti le zakoncu.

dedni dogovor

Dedni dogovor

Dedni dogovor spada pod pogodbe civilnega prava in zato zanj veljajo pravila pogodbenega prava. Dedni dogovor pomeni, da dediči na zapuščinski obravnavi skupaj in sporazumno predložijo načrt ali sporazum o delitvi premoženja zapustnika.

stečaj zapuščine

Stečaj zapuščine

Stečaj zapuščine omogoča upnikom, da se poplačajo iz zapuščine dolžnika. Po smrti katerekoli fizične osebe je možno izvesti postopek stečaja zapuščine.

dedni red in prvi dedni red

Dedni red in davek na prvi dedni red

Dedni red se začne s prvim dednim redom. Poznamo prvi dedni red, drugi dedni red in tretji dedni red, ki je tudi zadnji dedni red. S tretjim dednim redom se zakonito dedovanje zaključi.

oporoka

Oporoka brez prič

Oporoka brez prič je v praksi najpogostejša oblika oporoke. Pogoj za njeno veljavnost je, da je napisana lastnoročno in da je podpisana.

POKLIČITE