Razveza zakonske zveze je izjemno neprijetna in stresna situacija za vsakogar. Razveza zakonske zveze je pravni postopek, ki omogoča zakoncem, da uradno končajo svoj zakon

Kako poteka razveza zakonske zveze?

V primeru, da se zakonca o razvezi sporazumeta, pride do sporazumne ločitve.

Če sporazuma ni mogoče doseči, lahko eden od zakoncev vloži tožbo za razvezo zakonske zveze. Takrat govorimo o razvezi zakonske zveze s tožbo.

Razveza zakonske zveze je torej možna v dveh oblikah in sicer;

  • sporazumna razveza zakonske zveze ter,
  • razveza zakonske zveze brez sporazuma ali tožba za razvezo zakonske zveze.

SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Zakonca ali zunajzakonska partnerja, ki sta se sporazumela in dosegla skupni dogovor o razvezi zakonske zveze imata dve možnosti in sicer: Skupaj  lahko vložita predlog za razvezo na pristojno okrožno sodišče ali zakonsko zvezo sporazumno razvežeta pri notarju.

Razveza zakonske zveze pri notarju pride v poštev za tiste zakonce, ki nimata skupnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb  (nimajo mladoletnih otrok, lahko pa imajo polnoletne). V notarskem zapisu se zakonca sporazumeta o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, v katerem živita, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Sporazumna razveza zakonske zveze pred sodiščem

Kadar imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata vložiti predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze na pristojno okrožno sodišče. Poleg predloga o ločitvi je potrebno predložiti tudi sporazum o preživljanju skupnih mladoletnih otrok, kjer določita: komu bodo otroci dodeljeni v varstvo in vzgojo, kako bodo potekali stiki z drugim zakoncem ter višino preživnine, ki jo mora ta zakonec plačevati. Sporazum o razvezi zakonske zveze lahko zakonca sestavita sama in ni potrebno, da je zapisan v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Ta mora biti zapisan le pri sporazumu o delitvi skupnega premoženja, o tem kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Sodišče pred izdajo sklepa o razvezi zakonske zveze vedno preveri, če je z sporazumom, ki sta ga dosegla zakonca v skladu s koristjo otrok. V primeru, da ni temu tako, sodišče predlog za razvezo zakonske zveze zavrne.

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE BREZ SPORAZUMA

V primeru, da si eden od zakoncev ne želi razveze zakonske zveze, ali se skupaj ne uspeta sporazumeti glede delitve skupnega premoženja, vzgoje in varstva skupnih otrok ali če eden od njiju živi v tujini, se zakonec lahko razveže tako, da vloži tožbo na razvezo na pristojno okrožno sodišče.  V tožbi za razvezo zakonske zveze je potrebno navesti utemeljen razvezni razlog in sicer nevzdržnost zakonske zveze ter podatki kot so; podatki o strankah, izpisek iz poročne matične knjige zakoncev, izpisek iz rojstne matične knjige otrok ter predlog za ureditev razmerij med starši in otroki. Sodišče v primeru razveze zakonske zveze s tožbo, vedno odloča tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih  mladoletnih otrok ter o njihovih stikih s starši. Delitev premoženja zakoncev  se opravi ločeno, saj gre ločen postopek.

Razveza zakonske zveze je zagotovo težka odločitev. Takrat ob sebi potrebujete nekoga, ki vas razume, na koga se lahko zanesete, nekoga, ki vam bo svetoval, vam pomagal skozi celoten postopek razveze in zastopal vaše želje, zahteve in pravice. Naša odvetniška pisarna je zagotovo vaša prava izbira za razvezo zakonske zveze.

Kaj je treba storiti v primeru razveze zakonske zveze s tožbo?

Eden od zakoncev mora na pristojno okrožno sodišče vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze.

Kaj vse je treba priložiti in navesti v tožbi za razvezo zakonske zveze?

Tožba za razvezo zakonske zveze mora vsebovati naslednje:

  • razlog za razvezo, ki pa je zgolj en, in sicer nevzdržnost zakonske zveze,
  • izpisek iz poročne matične knjige,
  • izpisek iz rojstne matične knjige skupnih mladoletnih otrok,
  • predlog o razmerju in preživljanju otrok,
  • izjava CSD, če imata zakonca skupne mladoletne otroke.

POGOSTA VPRAŠANJA VEZANA NA RAZVEZO ZAKONSKE ZVEZE

Kateri je prvi korak za razvezo zakonske zveze?

Prvi korak, ki vodi v razvezo zakonske zveze, je posvetovalni razgovor, ki ga zakonca opravita na Centru za socialno delo. V določenih primerih posvetovalni razgovor na CSD ni obvezen, in sicer, če zakonca nimata skupnih otrok in posledično ni razprave o skrbništvu nad otroki, če je eden izmed zakoncev nerazsoden, če je eden izmed zakoncev pogrešan oziroma ni znano, kje ima prijavljeno prebivališče, ali če zakonca živita v tujini. Pomembno je, da se razgovora udeležita zakonca osebno in nimata pooblaščenih oseb za zastopanje.

Na kakšen način se izpelje razveza zakonske zveze?

Zakonca lahko zakonsko zvezo razvežeta na podlagi sporazuma ali pa na podlagi tožbe. Če se odločita za razvezo zakonske zveze na podlagi sporazuma, ta način navadno predstavlja hitrejšo in stroškovno učinkovitejšo rešitev. Sporazumni predlog pa morata seveda prostovoljno podpisati oba zakonca. Če zakonca nimata skupnih otrok, lahko razvezo zakonske zveze uredita tudi pri notarju v obliki predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze. Zakonca lahko v primeru, ko želita imeti nizke stroške, razvezo dosežeta tudi na podlagi tožbe, pri čemer o razvezi zakonske zveze odloči sodišče.

Pomembno je, da zakonca pred razvezo zakonske zveze skleneta dogovore o preživljanju otrok in skupnem premoženju. Na podlagi sporazumov uredita vsa razmerja po razvezi zakonske zveze, sporazumi pa pripomorejo k dobrobiti tako otrok kot tudi zakoncev. Pomembno je, da so sporazumi oblikovani v obliki notarskega zapisa, ki mora nujno vsebovati sporazum o delitvi premoženja, sporazum o tem, kdo ostane najemnik v nepremičnini (če sta bila v najemu), ter sporazum o skrbništvu in preživljanju skupnih otrok.

Kaj mora vsebovati sporazum o razvezi zakonske zveze, ki se nanaša na varstvo in vzgojo skupnih otrok?

Pri sporazumu glede varstva in vzgoje otrok je zelo pomembno, da se starši dogovorijo predvsem z mislijo na dobro svojih otrok. Dogovorijo se lahko, da otroci živijo pri enem staršu ali pa deljeno pri obeh. Če se ob razvezi zakonske zveze zakonca ne moreta dogovoriti o varstvu in skrbi za otroke, o tem odloči sodišče na podlagi mnenja, ki ga napiše Center za socialno delo. Mnenji otroka in Centra za socialno delo sta torej zelo pomembni pri razreševanju vprašanja o skrbi za skupne otroke.

Tako sodišče kot tudi Center za socialno delo med postopkom razveze zakonske zveze upoštevata tudi otrokovo mnenje. Če otrok sam izrazi željo, pri katerem staršu bi raje živel, sodišče njegovo mnenje vključi v razsodbo. Pomembno pa je, da je otrok seveda sposoben razsodno razmišljati in razumeti pomen posledic odločitve.

Na kakšen način poteka razveza zakonske zveze s tožbo?

Razveza zakonske zveze s tožbo je daljši in kompleksnejši postopek kot sporazumna razveza. Razveza zakonske zveze s tožbo običajno poteka tako, da eden izmed zakoncev na sodišče, ki je pristojno za reševanje ločitvenega postopka, vloži tožbo proti drugemu zakoncu. Ta vrsta razveze zakonske zveze je smiselna, če se zakonca ne moreta dogovoriti o bistvenih vprašanjih, s katerimi se srečata ob razvezi (kot sta delitev skupnega premoženja in skrb za skupne otroke). Razveza zakonske zveze s tožbo je smiselna tudi, ko se želi ločiti le eden od zakoncev.

V določenih primerih razveza zakonske zveze s tožbo predstavlja tudi nižje stroške postopka, zato se veliko zakoncev zanjo odloči ravno zaradi omenjenega razloga. Razveza zakonske zveze s tožbo pride v poštev, ko sta zakonca sicer sporazumna glede ločitve, ampak ne želita skleniti notarskega sporazuma (ki pa je ključni za sporazumno razvezo zakonske zveze) ali pa nimata skupnih otrok in želita imeti z razvezo zakonske zveze čim nižje stroške. V primeru razveze zakonske zveze s tožbo sodišče ne ugotavlja krivde zakoncev za nastalo situacijo, ki je privedla do ločitve. Razveza zakonske zveze se zgodi na podlagi sodbe, ki jo izda sodišče po postopku. Med samim postopkom razveze zakonske zveze lahko pride tudi do sodne poravnave.

Kaj se zgodi s skupnim premoženjem po razvezi zakonske zveze?

Če zakonca v času skupnega življenja ustvarita tudi skupno premoženje, slednje po zakonu pripada obema. Deleži na skupnem premoženju niso določeni, kar pomeni, da jima po razvezi zakonske zveze pripada polovica. Po razvezi zakonske zveze zakonec ne more sam razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju, zlasti pa ga ne more prodati oziroma obremeniti. Za skupno premoženje velja, da sodi v skupno lastnino obeh zakoncev. Kadarkoli eden izmed zakoncev upravlja s skupnim premoženjem, se na podlagi zakona predpostavlja, da ima soglasje drugega zakonca za razpolaganje z njim.

Kako je definiran pogodbeni premoženjski režim pri razvezi zakonske zveze?

Na podlagi zakona se lahko zakonca tudi drugače dogovorita o upravljanju skupnega premoženja. Razveza zakonske zveze prinese delitev premoženja na pol, a kljub temu obstajajo določene izjeme. Zakonca se lahko dogovorita, da nekdo izmed njiju po razvezi zakonske zveze  prejme večji delež skupnega premoženja, seveda pa morajo obstajati utemeljeni razlogi za takšno delitev. Deleži zakonca na skupnem premoženju so odvisni predvsem od vložka, ki ga je posamezen zakonec imel pri skupnem premoženju. Omenjeno pa je treba tudi ustrezno dokazati. Ob tem je treba omeniti, da se tudi gospodinjsko delo ter skrb za otroke in družino štejeta kot enakovredno delo.

Kako je z delitvijo premoženja pri razvezi zakonske zveze s tožbo?

Sodišče pri razvezi zakonske zveze ravno tako odloči o delitvi skupnega premoženja, vendar gre za ločen postopek, ki ga mora predlagati eden od zakoncev.

Kako je z delitvijo premoženja, kadar gre za sporazumno razvezo zakonske zveze?

Če se zakonca na tej točki sporazumeta sama in skleneta dogovor o razvezi zakonske zveze, zadostuje, da razdelitev premoženja sistematično in natančno zapišeta in dokument overita pri notarju. V primeru, da gre za kompleksno situacijo ali večje premoženje, se svetuje predhodni pogovor z odvetnikom  za delitev premoženja pri razvezi zakonske zveze.

Kdaj postane razveza zakonske zveze veljavna?

Razveza zakonske zveze postane veljavna s podpisom sporazuma pri notarju.

Ali lahko zakonec po razvezi zakonske zveze zahteva preživljanje s strani drugega zakonca?

V primeru, ko razveza zakonske zveze pripelje do tega, da eden izmed zakoncev nima več zadostnih sredstev za preživetje (in krivda za nezaposlenost ni njegova), lahko od drugega zakonca zahteva plačilo preživnine. Ta zakonec lahko s pomočjo posebne tožbe (ki mora biti nujno vložena v roku enega leta od pravnomočnosti razveze zakonske zveze) zahteva plačilo preživnine. Sodišče pa lahko takšen predlog v postopku presoje seveda tudi zavrne. Zavrnitev je pogosta takrat, ko drugi zakonec zaradi plačila preživnine več ne bi bil finančno svoboden in sposoben poravnavati lastnih obveznosti. Zahtevek je zavrnjen tudi, če je zakonec v času zakona ali po razvezi storil kaznivo dejanje zoper drugega zakonca, njegove otroke ali starše.

Kako poteka postopek razveze zakonske zveze na sodišču?

Po prejemu zahtevka o ločitvenem postopku sodišče stranke (zakonca) obvešča sproti. Po pošti prejmeta vabila, dopise, zapisnike, sklepe in sodbo.

Obravnava na sodišču poteka tako, da sodnik po pregledu vseh listin (tudi mnenja CSD, mediatorja ter po potrebi izvedenca) zasliši oba zakonca, nakar sledita odločitev sodnika in sodba.

Sodišče torej s sklepom razveže zakonsko zvezo, odloči glede varstva, vzgoje in preživljanja skupnih mladoletnih otrok ter ločeno odloči o razdelitvi premoženja.

Ali je možna pritožba na sklep o razvezi zakonske zveze?

V primeru, da se zakonca s sklepom sodnika ne strinjata, lahko v roku 30 dni vložita pritožbo.

Kdaj postane sklep o razvezi zakonske zveze pravnomočen?

Sklep za razvezo zakonske zveze postane pravnomočen, ko poteče rok za pritožbo in če pritožba ni bila vložena.

Zakaj je pri razvezi zakonske zveze priporočljivo vključiti pomoč odvetnika za razvezo zakonske zveze?

Pri ločitvi ali ločitvenem postopku ne gre le za formalnost in razhod zakoncev, temveč za skupek in obilico neprijetnih občutkov, strahov, skrbi, dvomov in negotovosti, ki se mnogokrat okrepijo ali celo prvič pojavijo ob samem procesu ločitve.

Osnovno vodilo vsakega posameznika, ki se sooča z razvezo zakonske zveze mora biti varnost in zaščita lastnih interesov, interesov otrok in svojega premoženja. Izkušen odvetnik se je tekom svoje dolgoletne prakse soočil z različnimi primeri. In ravno zato vam lahko takšna osebo zagotovi vse potrebne informacije, vam svetuje, vas pripravi in vodi skozi celoten postopek ločitve ter poskrbi za varnost vas, vaših otrok in tudi vašega premoženja.

Razveza zakonske zveze je lahko precej kompleksen proces, zato vam svetujemo, da se najprej posvetujete z odvetnikom za razvezo zakonske zveze .

Ocena

ločitev s tujcem

Ločitev s tujcem ali razveza zakonske zveze od tujca

Ločitev s tujcem oziroma razveza zakonske zveze od tujca vam lahko povzroči številne nevšečnosti. Odvetnik za ločitev od tujca vam bo pomagal.

IZROČILNA POGODBA MED ZAKONCEMA

Izročilna pogodba med zakoncema

Izročilna pogodba med zakoncema mora vključiti tudi potomce izročitelja. Izročitelj premoženja z izročilno pogodbo ne more izročiti le zakoncu.

kako izseliti partnerja ali najemnika

Kako izseliti partnerja ali najemnika

Kako izseliti partnerja ali najemnika? Če ste se znašli v situaciji, ko želite izseliti partnerja ali najemnika, je naš odvetnik pravi za vas.

KAKO SE LOČITI

Kako se ločiti

Kako se ločiti, če je ločitev sporazumna? Kako se ločite, če ločitev ni sporazumna? Naš odvetnik vam pomaga pri obeh načinih ločitve.

DELITEV PODJETJA OB LOČITVI

Delitev podjetja ob ločitvi

Odvetnik za delitev podjetja ob ločitvi vam bo lahko pravno pomagal, da se bo premoženje, ki ga imata zakonca v podjetju, pravilno porazdelilo.

HITRA LOČITEV OZ. HITRA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Hitra ločitev oziroma hitra razveza zakonske zveze

Pojem hitra ločitev oziroma hitra razveza zakonske zveze se pogosto pojavlja ob vprašanjih, kot so »ali se lahko hitro ločim«, »kako se lahko najhitreje ločim«, »koliko časa bo trajala ločitev

VLOGA ZA LOČITEV

Vloga za ločitev

Vloga za ločitev je lahko sporazumna ali brez sporazuma. Postopek ločitve oziroma razveze zakonske zveze je lahko sporazumen ali pa se izvede brez sporazuma.

SPORAZUM O DELITVI SKUPNEGA PREMOŽENJA

Sporazum o delitvi skupnega premoženja

S sporazumom o delitvi skupnega premoženja se zakonca sporazumeta glede vprašanj, ki predstavljajo razdelitev skupnega premoženja.

Delitev skupnega premoženja zakoncev

Delitev skupnega premoženja zakoncev je lahko enostaven in hiter ali pa zahteven in dolgotrajen proces. Vse je odvisno od tega, v kakšnih odnosih se partnerja ločujeta in ali se lahko o delitvi skupnega premoženja sporazumno dogovorita.

Izselitev najemnika ali partnerja

Izselitev najemnika ali partnerja se v praksi žal mnogokrat zaplete in primeri, ko se obe strani brez problema in nemudoma dogovorita o vseh podrobnostih, so zelo redki. Pravna sredstvo je opomin ali tožba za izselitev najemnika ali partnerja,

Kaj je ločitev oziroma ločitveni postopek

Ločitev ali ločitveni postopek se lahko začne na podlagi sporazuma kot sporazumna ločitev ali kot nesporazumna ločitev oz. ločitev s tožbo.

Delitev premoženja

Delitev premoženja ob ločitvi ali razvezi zakonske zveze urejata Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Obligacijski zakonik. Pri delitvi premoženja ob ločitvi se upošteva, kakšen delež je prispeval vsak zakonec. “Ločitev delitev premoženja” sovpadata. Delitev premoženja ob ločitvi zahteva rešitev skupnega premoženja obeh zakoncev. Kaj spada v skupno premoženje in kaj je ločeno premoženje?

Call Now ButtonPOKLIČITE