črna gradnja in postopek legaizacije

Črna gradnja in postopek legalizacije

Stroka pravi, da imamo v Sloveniji precej nedovoljenih gradenj. V večini primerov gre za neskladno gradnjo tipa »malo izboljšano, spremenjeno, prilagojeno«, kar se seveda naredi brez ustreznih dovoljenj. Zakonodaja je v Sloveniji zelo toga, ko gre za posege na zasebnih objektih, in zato ji lastniki objektov komaj sledijo. Smo že v tem stanju, ko je treba veliko število objektov legalizirati in se poraja veliko vprašanj na strani lastnikov. Največji problemi so pri legalizaciji starih objektov, predvsem glede varnosti, ker so po končanem postopku legalizacije tisti objekti enakovredni legalno zgrajeni novogradnji.

Nov gradbeni zakon, ki je v uporabi od 1. avgusta 2018, naj bi odpravil to pomanjkljivost in z njim naj bi bili bodoči kupci obveščeni o tveganjih, ki so prisotna pri legaliziranih starejših objektih glede same varnosti objekta. Nov gradbeni zakon prinaša tudi možnosti legalizacije črne gradnje. Po novem zakonu potrebujete gradbeno dovoljenje tudi za izgradnjo pomožnega objekta ali preoblikovanje obstoječe stavbe.

 

Kaj je črna gradnja in kaj gradbeno dovoljenje?

Črna gradnja je gradnja brez pridobljenega gradbenega dovoljenja in se nikakor ne izplača, ker s tem kršimo zakonodajo in tvegamo denarno globo ali celo rušitev objekta. Najbolj optimističen scenarij je dovoljenje inšpekcije, da lahko legaliziramo objekt, če legalizacija ni možna, pa se odredi rušenje objekta.

Gradbeno dovoljenje je dokument, ki ga izstavi pristojni upravni organ na podlagi predložene dokumentacije. Ko pristojni organ oziroma Ministrstvo za okolje in prostor preveri dokumentacijo in pri tem upošteva predpisane gradbene pogoje, gradnja objekta postane legalna.

Gradbeni zakon iz leta 2018 ne pogojuje gradbenih dovoljenj za enostavne prenove, rušenje stavb ter gradnjo začasnih objektov. Sam začetek gradnje pa moramo po novem gradbenem zakonu ter v skladu s 63. členom gradbenega zakona priglasiti pristojni upravni enoti.

Torej je treba po novem zakonu za vse novogradnje, rekonstrukcije ter spremembe namena objekta pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Investitor ali njegov pooblaščenec vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za okolje in prostor. Pravno podlago predstavlja gradbeni zakon, ki razvršča objekte po zahtevnosti gradnje.

 

Za katere objekte potrebujemo gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje po novem gradbenem zakonu iz leta 2018 potrebujemo za gradnjo vseh zahtevnih objektov, in sicer stanovanjske hiše, večje rekonstrukcije na stanovanjskih hišah ter za bazene nad 60 kubičnih metrov.

Gradbeno dovoljenje potrebujemo tudi za nekatere nezahtevne objekte, kot so nadstreški, garaže, drvarnice, lope, savne in fitnesi, zimski vrtovi, ograje nad 2–3 m višine ter za podporne zidove do 1,5 m višine.

 

Za katere objekte NE potrebujemo gradbenega dovoljenja?

Novi gradbeni zakon iz leta 2018 ne predpisuje obveznosti pridobitve gradbenega dovoljenja za enostavne objekte za lastne potrebe, kot so majhne stavbe velikosti do 30 m2, bazeni prostornine do 60 m3, različni pomožni objekti do 40 m2, podporni zidovi do 1,5 m ter ograje do višine 2 m.

Po novem gradbenem zakonu za rušitev ali odstranitev obstoječe stavbe ne potrebujemo več gradbenega dovoljenja.

 

Objekti, zgrajeni pred letom 1968

Postopek legalizacije starejših objektov, zgrajenih pred letom 1968, je najbolj enostaven. Lastniki takšnih objektov vložijo le zahtevo za legalizacijo, skladnost s predpisi pa se po novem gradbenem zakonu ne preverja.

 

Objekti, zgrajeni pred letom 1998

Največ povpraševanja je trenutno za legalizacijo objektov, zgrajenih pred letom 1998, in sicer za vložitev zahteve ni treba dokazovati skladnosti s predpisi novega zakona, temveč je treba dokazati, da je objekt res zgrajen v tem obdobju (fotografije, izjave prič, računi) in da ste lastnik objekta, ki je evidentiran v katastru nepremičnin, priložiti pa morate še načrt objekta (tloris, prerez, dimenzija in površina) ter plačati upravno takso in komunalni prispevek.

 

Objekti, zgrajeni po letu 1998 in pred uveljavitvijo novega zakona 2018

Največji problem predstavljajo objekti, zgrajeni po letu 1998 in pred uvedbo novega gradbenega zakona iz leta 2018, pri katerih se podrobno preverja skladnost s predpisi zakona.

Za sam postopek legalizacije je potrebna naslednja dokumentacija:

  • podatki in dokazilo o gradnji,
  • dokumentacija kot pri vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja,
  • podpisi inženirja ter arhitekta, ki je izdelal načrt,
  • geodetski načrt, zemljiškoknjižni prikaz,
  • podatki o objektu – najmanj 4 fotografije, opis in vrsta objekta, parcelne številke,
  • klasifikacija objekta po namenu,
  • posnetek obstoječega stanja.

 

 

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1

 

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE