Tožba za razvezo zakonske zvez se vloži, kadar ni mogoče doseči sporazuma o razvezi zakonske zveze.

Kdaj pride v poštev tožba za razvezo zakonske zveze?

V primeru, da med zakoncema ni mogoče doseči sporazuma o razvezi zakonske zveze oziroma se zakoncema ne uspe sporazumeti o delitvi skupnega premoženja ali vzgoji in varstvu skupnih otrok, lahko eden od zakoncev predlaga tožbo za razvezo.

Kam je treba vložiti takšno tožbo za razvezo zakonske zveze?

Tožbo za razvezo zakonske zveze je treba vložiti na pristojno okrožno sodišče, običajno na kraj stalnega prebivališča toženega zakonca.

Kakšen je najustreznejši prvi korak?

V primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata najprej na posvet na pristojni CSD (center za socialno delo) in pridobiti ustrezni zapisnik, ki se ga priloži tožbi za razvezo zakonske zveze na sodišče.

Kaj vse mora vsebovati tožba za razvezo zakonske zveze?

Tožba za razvezo zakonske zveze mora v prvi vrsti vsebovati utemeljen razlog za razvezo zakonske zveze, ki pa je po zakonu samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Treba je vedeti, da sodišče ne preverja razlogov za razvezo oziroma ločitev.

Tožba za razvezo zakonske zveze mora vsebovati tudi:

  • podatke o zakonski zvezi, razvidne iz izpiska poročne matične knjige,
  • podatke o mladoletnih otrocih, razvidne iz izpiska rojstne matične knjige, ter
  • predlog za ureditev razmerij med starši in otroki.

Kakšna je vloga sodišča?

Tožbo za razvezo zakonske zveze obravnava sodnik, ki presodi, ali je vloga popolna in primerna za obravnavo. Preveri torej, ali je razumljiva, ali vsebuje vse potrebne zgoraj navedene priloge in predlog, ter ali je plačana taksa. V primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, vlogo posreduje CSD.

Sodišče pred obravnavo zakoncema običajno ponudi možnost mediacije. V primeru, da je ta neuspešna, razpiše narok za obravnavo zadeve, kamor povabi stranke. Sledita pregled listin in zaslišanje prič ter po potrebi tudi izvedencev. Če želi mladoletni otrok podati lastno izjavo, se o tem z njim pogovori strokovni delavec CSD, ki nato svoje mnenje posreduje sodišču.

Izda se sklep o razvezi zakonske zveze ter odločitev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o stikih med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok.

Zadnja faza je prejem sklepa obema zakoncema po pošti.

Ali je možna pritožba na sklep sodišča?

Če se zakonca z izdanim sklepom ne strinjata, lahko v roku 30 dni vložita pritožbo. Sklep postane pravnomočen, ko poteče rok za pritožbo oziroma če pritožba v omenjenem roku ni bila vložena.

Koliko časa traja postopek tožbe za razvezo zakonske zveze?

Običajno postopek traja 4 mesece in je odvisen od zapletenosti primera ter ustreznega sodelovanja vseh vpletenih strank v postopku. V primeru, da imata zakonca skupne otroke, se postopek podaljša na obdobje do 7 mesecev.

Kakšen je strošek tožbe za razvezo zakonske zveze ?

Obvezen strošek je plačilo sodne takse, ki se mora poravnati istočasno z oddajo tožbe za razvezo zakonske zveze. Ta je določena v zakonu o sodnih taksah. Plačnik sodne takse je običajno oseba, ki prične postopek.

Dodatni stroški so stroški odvetnika in izvedenca, ki jih vnaprej poravna vsaka stranka posebej.

Sodišče lahko določi, da vsaka stranka krije svoje stroške oziroma da mora ena stranka povrniti del stroškov drugi osebi.

Tožba za razvezo zakonske zveze in pravna pomoč

Glede na to, da gre za izjemno občutljivo temo in stresen dogodek, je pomembno, da se postopka ne lotevate brez pomoči. Poskrbite, da vam bo ob strani stal nekdo, ki ima ustrezne izkušnje, vam je pripravljen prisluhniti, vas pravilno usmerjati in pomagati pri postopku ter poskrbeti za najboljšo možno ugodno rešitev za vas in vaše otroke. V tem primeru je pomoč ustrezne pravne pomoči glede tožbe za razvezo zakonske zveze vsekakor potrebna.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE