AGENCIJSKA POGODBA

Agencijska pogodba je izpeljanka mandatne pogodbe in je v praksi ena izmed najpogostejših oblik gospodarske pogodbe, predvsem pri mednarodnem poslovanju.

Kaj je agencijska pogodba?

Agencijska pogodba, ki nosi tudi ime trgovska pogodba, je pogodba o trgovskem zastopanju. Z njo se zastopnik zaveže, da bo neprestano skrbel za sklepanje pogodb tretjih oseb s svojim naročnikom ter posredovanje med tretjimi osebami in naročnikom.

Istočasno agencijska pogodba zastopnika zavezuje, da bo po dobljenem pooblastilu v imenu naročnika sklepal pogodbe, slednji pa se zavezuje, da mu bo za vsako sklenjeno pogodbo storitev plačal v obliki provizije.

Kdo ureja agencijske pogodbe?

Agencijska pogodba je zakonsko določena pogodba, ki jo ureja Obligacijski zakon (OZ), in sicer od 807. do 836. člena. Pogodba je brezoblična, kar pomeni, da ne vsebuje točno določenih zakonskih zahtev in jo lahko stranki oblikujeta prosto.

Kakšne so osnovne značilnosti pogodbe?

Tovrstna pogodba omogoča ureditev razmerja, obveznosti in dolžnosti med naročnikom ter zastopnikom. Bistvo tovrstnega medsebojnega razmerja med naročnikom in zastopnikom je, da bo zastopnik za naročnika po svojih zmožnostih priskrbel posle.

Agencijsko pogodbo lahko naročnik sklene s fizično ali pravno osebo. Ključnega pomena je, da je njuno razmerje zaupno in trajno.

Kako tovrstna pogodba deluje v praksi?

Vzemimo za primer neko mednarodno podjetje, ki želi v Slovenijo izvažati svoje izdelke ali storitve. V te namene se sklene agencijska pogodba s slovensko gospodarsko družbo, ki se ukvarja s trgovskim zastopanjem v Sloveniji. Naročnik oz. v tem primeru mednarodno podjetje slovenskega zastopnika pooblasti za iskanje posla za poslovno zainteresirane tretje osebe.

Kakšne so prednosti ob sklenitvi agencijske pogodbe?

Prednosti so številne, a navedimo le tiste bistvene:

  • zmanjšano tveganje zastopnika ob širitvi svojega posla in vstopu na nove trge, saj je zastopnik specializiran na svojem področju ter ima močen stik z lokalnim trgom, dobro poznavanje potreb kupcev, utečen sistem oglaševanja in podobno;
  • lažje delovanje, poslovanje in konkurenčnost zastopnika zaradi že ustvarjenega ugleda ali obsega poslovanja naročnika;
  •  spodbuda za tiste zastopnike, ki samostojno težje stopijo v stik s kupci na novem trgu ali ob širitvi poslovanja.

Kakšne so vloga, obveznosti in pravice zastopnika pri agencijski pogodbi?

Zastopnik lahko agencijsko pogodbo sklene v sodelovanju z naročnikom ali samostojno, vendar ne sme brez naročnikove privolitve prevzeti obveznosti, da bo na določenem območju deloval z isto vrsto poslov oziroma z istim krogom strank istočasno tudi za drugega naročnika.

Obveznosti zastopnika so po naravi obveznosti v smeri prizadevanja, kar pomeni, da zastopnik ne more zagotoviti obsega poslovanja in realizacije produktivnosti, lahko pa zagotovi trud po najboljših močeh.

Ker ima agencijska pogodba tudi elemente delovnopravne pogodbe, je zastopnik upravičen do odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, ki pa mora biti ustrezno utemeljen. Ravno tako zastopniku ob prenehanju pogodbe pripada določena odpravnina.

Ekskluzivnost in konkurenčnost

Obligacijski zakonik med drugim navaja, da ima lahko naročnik na določenem območju več zastopnikov za isto vrsto poslov, kar je pozitivno izhodišče pri motivaciji zastopnikov za iskanje posla. Možna pa je tudi sklenitev oz. dogovor v smeri ekskluzivnega zastopanja, kar pomeni, da ima tako zastopnik oziroma agent kot edini možnost zastopanja pravic naročnika na nekem območju.

  1. člen OZ, ki zapoveduje konkurenčno omejitev za zastopnika, pravi, da zastopnik brez naročnikove privolitve ne sme prevzeti obveznosti, ki so ciljno usmerjene v isto vrsto poslov ali znotraj istega kroga strank na določenem območju.

Agencijska pogodba in pravna pomoč

Vsekakor je ob sklenitvi tovrstne pogodbe smiseln in priporočljiv obisk dobrega odvetnika za pogodbe, ki je tako strokovno kot praktično podkovan ter vam lahko razjasni, svetuje in pomaga pri sklepanju agencijske pogodbe.

Ocena

najemna pogodba

Najemna pogodba

Najemna pogodba je pravni dokument, ki predstavlja dogovor med dvema strankama – najemnikom in najemodajalcem. Gre za dvostranski pravni posel, s katerim najemodajalec nepremičnino ali premičnino v uporabo preda najemniku, ta pa je dolžan plačati najemnino.

DISTRIBUCIJSKA POGODBA

Distribucijska pogodba

Distribucijska pogodba je mešana pogodba, ki vključuje elemente agencijske in prodajne pogodbe. Distribucijska pogodba je avtonomno pogodba.

Odpoved iz poslovnih razlogov

Odpoved iz poslovnih razlogov je odpoved, ki jo delodajalec da zaradi določenih sprememb v organizaciji, zaradi katerih delavec več ni potreben. Odpoved iz poslovnih razlogov narekuje, da se lahko pogodba o zaposlitvi odpove le v celoti in mora biti izražena v pisni obliki.

Pogodbeno delo

Pogodbeno delo lahko fizična oseba sklene z naročnikom, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Pogodbeno delo se lahko sklene le za določen čas.

Darilna pogodba za primer smrti

Posebnost darilne pogodbe za primer smrti je, da se ta sklene v času življenja darovalca, v veljavo pa stopi po njegovi smrti.

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas se lahko prekine kadarkoli tako s strani delodajalca kot tudi s strani delavca

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene, če je že sama narava dela omejena s časom (npr. razni projekti) ali če gre za začasno nadomeščanje manjkajočega delavca.

Menjalna pogodba

Kaj je menjalna pogodba? Menjalna pogodba je pogodba, ki omogoči prenos lastninske pravice ali zamenjanih stvari na drugega, novega lastnika (sopogodbenika).

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino pride v poštev pri prodaji vseh vrst nepremičnin, ne glede na to, ali gre za prodajo hiše, stanovanja ali poslovnega prostora.

Odvetnik za pogodbe

Odvetnik za pogodbe je odličen poznavalec pogodbenega prava in iz tega naslova tudi nepogrešljiv pri sklepanju poslov med različnimi subjekti. Preden se posel sklene, je vedno smiselno, da se dogovorjene elemente zapiše, tudi če zakon tega eksplicitno ne zahteva. Vsak ozaveščeni subjekt ali subjekt, ki je za pomoč prosil odvetnika za pogodbe, ve, da je izjavo volje pametno zapisati predvsem zato, ker lahko pride do spora med subjekti.

Kako napisati darilno pogodbo

Kako napisati darilno pogodbo? Darilna pogodba je veljavna takrat, ko se sklene v pisni obliki. Odvetnik vam pomaga napisati darilno pogodbo.

Darilna pogodba za denar

Darilna pogodba za denar. Pri darilni pogodbi za denar pisna oblika ni pogoj za obstoj darila. Z darilno pogodbo za denar darovalec podari določen znesek denarja obdarjencu.

Call Now ButtonPOKLIČITE