očetovsko skrbništvo

Skrbništvo nad otrokom – oče

Kako lahko oče dobi skrbništvo nad otrokom? To je pogosto vprašanje, ki se ga sprašuje mnogo očetov, saj v Sloveniji še vedno velja prepričanje, da skrbništvo nad otrokom ob razvezi lažje dobi mama otroka kot njegov oče. Sodišče sicer po zakonu skrbništvo skuša določiti tako, da je to v čim večjo korist otroka in tako bi morala ravnati tudi otrokova starša. Idealno je torej, če se starša zmoreta dogovoriti, da skrbništva nima le eden od njiju, ampak je to skupno, saj je to v večini primerov zagotovo najbolje za otroka. Seveda pa se je možno dogovoriti tudi za to, da skrbništvo dobi le eden od staršev. Če se starša o tem ne moreta dogovoriti sama, pa o skrbništvu odloča sodišče. Vsekakor pa gre za občutljive zadeve, zaradi česar jih boste veliko lažje urejali s pomočjo odvetnika za družinsko pravo. Naša odvetniška pisarna se bo maksimalno potrudila za to, da bo skrbništvo urejeno tako, da bodo pri tem upoštevane tako vaše kot otrokove koristi.

Kako skrbništvo nad otrokom določa Družinski zakonik?

Družinski zakonik z 138. členom določa, da se morajo starši, ki ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, v sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumejo se lahko za:

 • skupno varstvo in vzgojo otrok,
 • to, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju,
 • to, da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju.

Če se starši sporazumejo o tem, lahko predlagajo sklenitev sodne poravnave – torej to, da njihov sporazum potrdi še sodišče. Vendar pa to lahko predlog sporazuma staršev tudi zavrne, če presodi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok. Če se starša o skrbništvu ne moreta sporazumeti oziroma dogovoriti o varstvu in vzgoji otrok, o tem odloča sodišče.

Kako o skrbništvu nad otrokom določa sodišče?

Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši v skladu s tem zakonom, piše v 98. členu Družinskega zakonika, pri čemer mora sodišče pred odločanjem o vsem naštetem najprej ugotoviti, kako bodo koristi otroka najbolje zagotovljene. Sodišče o tem odloča po uradni dolžnosti, del postopka odločanja o varstvu in vzgoji pa je vselej tudi odločitev o preživljanju skupnih otrok in o stikih s starši. Bolj enostavno povedano, sodišče ob razvezi staršev s skupnimi mladoletnimi otroki odloča o:

 • skrbništvu (pri katerem od staršev bo živel otrok),
 • stikih (kako bodo urejeni stiki s tistim od staršev, ki nima skrbništva nad otrokom),
 • preživnini (ki jo plačuje tisti, ki nima skrbništva nad otroki).

Sodišče pri določanju skrbništva upošteva tudi otrokovo mnenje

Pri določanju skrbništva pa se lahko upošteva tudi mnenje otroka, če je ta sposoben razumeti njegov pomen in posledice, pri čemer starost otroka ni določena. Tako določa 143. člen Družinskega zakonika, ki pravi, da otrok lahko mnenje o tem, pri katerem od staršev bi raje živel, izrazi sam ali pa po osebi, ki ji zaupam in si jo je sam izbral. Pri tem je treba biti zelo pazljiv, da ne pridi do manipulacije z otrokom, zaradi česar je otrokovo mnenje (če tega izrazi) le eden od kriterijev pri odločitvi sodišča. Sodišče poleg koristi otroka in drugih kriterijev pri odločitvi o skrbništvu sicer upošteva tudi mnenje Centra za socialno delo, ki ima pri tem pomembno vlogo.

Kako lahko skrbništvo nad otrokom dobi oče?

V skladu z Družinskim zakonikom skrbništvo nad otrokom lahko dobi mama ali oče oziroma oba. V tem primeru je lahko skrbništvo skupno ali pa recimo oče dobi skrbništvo nad enim od otrok, mama pa skrbništvo nad drugim otrokom. Zakonsko so možne vse variante, vendar pa se v praksi očetje velikokrat obračajo na nas v strahu, da bodo ostali brez skrbništva oziroma da bo tega dobila mama. Naša odvetniška pisarna vsem očetom zato svetuje, da se na urejanja skrbništva oziroma samo razvezo dobro pripravijo oziroma poiščejo tudi pravno pomoč. Naši odvetniki se dobro spoznajo na družinsko pravo in bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, za to, da se skrbništvo nad otrokom ustrezno uredi čim bolj sporazumno za obe strani. Verjamemo namreč, da otrok za varstvo in vzgojo potrebuje oba starša ter da tako oče kot mama pomembno vplivata nanj in na njegov razvoj. Predvsem pa verjamemo v to, da ne sme biti samoumevno, da skrbništvo nad otrokom kar avtomatično dobi mama, ampak mora imeti oče ne le zakonsko, ampak tudi v praksi enake možnosti za to.

Enako velja tudi za urejanje stikov in preživnine, pri čemer prav tako žal velikokrat prihaja do nestrinjanja med bivšima zakoncema, s tem pa tudi do sporov, ki se lahko vlečejo dolga leta. Takšni spori zagotovo niso ne v korist otroka ne v korist staršev, saj so utrujajoči in vsem družinskim članom onemogočajo, da bi po razvezi v miru zaživeli. Zaradi tega je ob razvezi res pametno čim prej kontaktirati odvetnika, saj se je preko posrednika, ki ni čustveno vpleten v situacijo, veliko lažje in hitreje možno dogovoriti o vsem, kar zadeva ločitev. Pri tem vam je z dobrim poznavanjem družinskega prava in številnimi uspešno rešenimi primeri lahko v pomoč tudi naša odvetniška pisarna.

Pomoč odvetnika za urejanje skrbništva nad otrokom

Naša odvetniška pisarna vam lahko strokovno pomaga z nasveti s področja družinskega prava ter vam nudi pravno svetovanje pri:

 • urejanju oziroma določitvi skrbništva nad otrokom,
 • tem, da dobite skrbništvo nad otrokom,
 • razvezi in urejanju vsega z zvezi z njo,
 • sestavi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok,
 • urejanju stikov z otrokom,
 • urejanju preživnin za otroke,
 • izračunu predvidene preživnine za otroka,
 • vseh vprašanjih glede tolmačenja Družinskega zakonika oziroma druge zakonodaje na tem področju,
 • vseh vprašanjih glede ločitve in delitve skupnega premoženja.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE