očetovsko nadomestilo

Kdaj očetu pripada očetovsko nadomestilo in koliko znaša?

Ob rojstvu otroka ima njegov oče pravico izrabiti tako imenovani očetovski dopust, ob tem pa mu pripada tudi očetovsko nadomestilo za koriščenje tega dopusta. V zadnjih letih je Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki ureja tudi področje starševskega dopusta in nadomestil, doživel kar nekaj sprememb – nekatere so se že uveljavile v praksi, nekatere veljajo samo za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018, preostale spremembe pa se bodo uveljavile šele z letom 2021. Naša odvetniška pisarna se zaradi tega sooča z veliko vprašanji očetov, ki jih zanima, kakšne so njihove pravice, v katerem primeru jim pripada očetovsko nadomestilo in koliko to znaša, zato smo pripravili pregledni članek na to temo, v katerem bomo podali bistvene informacije.

Očetovski dopust za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018

Očetu ob rojstvu otroka pripada očetovski dopust. Koliko očetovskega dopusta pripada očetu, je odvisno od tega, kdaj je bil otrok rojen, pa tudi od tega, kdaj je bila prvič oddana vloga za uveljavljanje te pravice. Pri tem je treba upoštevati tudi to, ali je oče del očetovskega dopusta že izkoristil. Zaradi tega se je o tem, koliko očetovskega dopusta vam pripada, najbolje pozanimati na pristojnem centru za socialno delo, prav tako pa vam pri tem in tolmačenju zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter razlagi njegovih sprememb lahko pomaga naša odvetniška pisarna.

V skladu z zadnjimi spremembami zakonodaje očetu pripada 30 dni plačanega očetovskega dopusta. Prvih 15 dni mora oče izrabiti v času od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu. Če jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek do 15 dni propade. Drugih 15 dni pa lahko oče izrabi v času od rojstva do zaključka prvega razreda osnovne šole otroka. Torej lahko po novi zakonodaji takoj po rojstvu otroka oče ostane doma cel mesec oziroma 30 koledarskih dni, lahko pa drugih 15 dni koristi tudi v času porodniškega dopusta matere ali kasneje.

Omenjeno trajanje očetovskega dopusta velja za očete otrok, ki so rojeni po 1. 5. 2018, saj so takrat začele veljati spremembe zakonodaje, ki vključujejo tudi:

  • Očetovski dopust ob rojstvu dvojčkov: Ob rojstvu dvojčkov se očetovski dopust v trajanju 30 dni podaljša še za dodatnih 10 dni.
  • Očetovski dopust ob posvojitvi ali rejništvu: Do koriščenja očetovskega dopusta v trajanju 30 dni so upravičeni tudi posvojitelji, rejniki pa v primeru, če je v rejniško družino nameščen otrok, ki je starejši od 11 mesecev in še ni končal prvega razreda osnovne šole. Ob posvojitvi dvojčkov ali več otrok hkrati se posvojitelju očetovski dopust podaljša za 10 dni.

Očetovski dopust za očete otrok, rojenih pred 30. 4. 2018

Za očete otrok, rojenih pred 30. 4. 2018, vsa določila nove zakonodaje še ne veljajo, njihove pravice do koriščenja očetovskega dopusta, pa so odvisne od tega, kdaj je bil rojen otrok in kdaj so prvič oddali vlogo za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka, in sicer:

  • Načeloma tem očetom pripada 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki pa ga morajo izkoristiti do 6 meseca otrokove starosti, torej so ga v primeru, da je bil njihov otrok rojen pred 30. 4. 2018, že koristili ali pa jim je ta pravica zapadla.
  • Očetom, ki so prvič oddali vlogo za očetovski dopust po 1. 1. 2018 oziroma je otrok rojen po tem datumu, pripada še dodatnih 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izkoristijo od konca starševskega dopusta do konca prvega razreda otroka.
  • Očetje otrok, mlajših od treh let oziroma rojenih pred 30. 4. 2018, so imeli v skladu s prejšnjo zakonsko ureditvijo pravico do koriščenja 5 ali 10 plačanih dni očetovskega dopusta. Če so ta očetovski dopust že izkoristili, v skladu z novo zakonodajo očetom, ki so že izkoristili 5 plačanih dni, pripada še 10 plačanih dni očetovskega dopusta; očetom, ki so izkoristili 10 dni plačanega očetovskega dopusta, pa pripada še 5 dni. Očetje, ki pravice do koriščenja 5 ali 10 dni še niso izkoristili, imajo pravico koristiti 15 plačanih dni. Preostale dneve očetovskega dopusta morajo omenjeni očetje koristiti v strnjenem nizu do konca prvega razreda otroka.

Pravico do očetovskega dopusta ima lahko tudi druga oseba – npr. materin zakonec ali partner

Pravico do očetovskega dopusta ima v primeru, da te ne izrabi oče otroka, lahko tudi druga oseba, ki dejansko neguje in varuje otroka. Tako lahko očetovski dopust koristi na primer materin zakonec ali zunajzakonski partner oziroma partnerka registrirane istospolne skupnosti.

Očetovsko nadomestilo od 1. januarja 2019 znaša 100 % osnove

Očetovsko nadomestilo za plačan očetovski dopust v trajanju 30 dni zagotavlja država. Od 1. januarja 2019 očetovsko nadomestilo znaša 100 % osnove. Najvišje nadomestilo, ki ga lahko prejme oče, znaša 2,5-kratnik povprečne plače. V skladu s spremembami zakonodaje očetje nimajo več pravice do neplačanega očetovskega dopusta, se pa za očete otrok, rojenih po 1. januarju 2021, dviguje najnižje izplačilo za očetovsko nadomestilo – iz sedanjih 252 evrov na 402 evra oziroma na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Na podlagi kakšne osnove se določa očetovsko nadomestilo?

Osnova za očetovsko nadomestilo se izračuna kot povprečje osnove plače, bolniškega nadomestila, nadomestila za brezposelnost ali drugih prejemkov, od katerih so bili očetu obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih.

Uveljavljanje očetovskega dopusta in nadomestila

Za uveljavljanje očetovskega dopusta in nadomestila mora oče po rojstvu otroka oddati vlogo (Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka), ki jo lahko najde na strani E-uprave. Vlogo odda na pristojnem centru za socialno delo na območju, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Pri tem je treba biti pozoren na to, da oče odda ustrezen obrazec glede na to, kdaj je bil otrok rojen, saj so od tega odvisne očetovske pravice, ki mu pripadajo.

Za denarno pomoč ob rojstvu otroka lahko zaprosi tudi oče

Z vlogo, s katero oče uveljavlja očetovski dopust in očetovsko nadomestilo, je možno uveljavljati tudi pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če te pravice ni izkoristila že otrokova mati. Vlogo je treba oddati najpozneje 60 dni po rojstvu otroka, denarna pomoč ob rojstvu otroka pa od 1. januarja 2020 znaša 350 evrov.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE