DARILNA POGODBA ZA PRIMER SMRTI

Kaj je darilna pogodba za primer smrti?

Gre za darilno pogodbo, s katero se darovalec zaveže, da bo svoje premoženje oziroma lastninsko pravico neodplačno prenesel na obdarjenca, ta pa se s pogodbo strinja.

Kakšna je posebnost tovrstne pogodbe?

Posebnost darilne pogodbe za primer smrti je, da se ta sklene v času življenja darovalca, v veljavo pa stopi po njegovi smrti.

V kakšni obliki mora biti darilna pogodba za primer smrti sklenjena, da je veljavna?

Darilna pogodba za primer smrti je veljavna le, če je sklenjena v obliki notarskega zapisa in je izročena obdarjencu.

Kakšna je razlika med darilno pogodbo in darilno pogodbo za primer smrti?

Razlika je v tem, da v primeru sklenitve darilne pogodbe ta prične veljati takoj, medtem ko darilna pogodba za primer smrti stopi v veljavo ob smrti darovalca.

Kakšna je razlika med darilno pogodbo za primer smrti in oporoko?

Darilna pogodba za primer smrti ima mnoge enake elemente in enak učinek kot oporoka, razlika je zgolj ta, da je darovalec ne more preklicati zlahka oziroma morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji.

Ali je tovrstna pogodba ustrezna za reševanje in ureditev premoženjskopravnih vprašanj?

V primeru, da je dedičev več in ti niso nosilci ter prejemniki premoženja darovalca, lahko po smrti darovalca zahtevajo svoj nujni delež, in sicer v višini, ki jim po zakonu pripada. Darovalec se mora zavedati posledic in jih predvideti, zato je v primeru, ko je dedičev več, z zapustnikom morda bolje skleniti drugo obliko pogodbe.

Kaj vse je lahko predmet darilne pogodbe za primer smrti?

Predmet darilne pogodbe za primer smrti je lahko celotno darovalčevo premoženje ali zgolj njegov del. V večini primerov gre za že obstoječe premoženje, ki obstaja v času sklenitve pogodbe. Le redki so primeri, ko je predmet takšne pogodbe premoženje, ki ga bo darovalec šele pridobil. Če gre za slednje, je treba znotraj pogodbe natančno določiti tovrstno premoženje.

Ali je sklenitev darilne pogodbe za primer smrti pogojena s sorodstvenim razmerjem?

Ne, sorodstveno razmerje za sklenitev tovrstne pogodbe ni pogoj.

V katerih primerih je možno preklicati darilno pogodbo za primer smrti?

Kot že rečeno, je darilno pogodbo za primer smrti mogoče preklicati, razen v naslednjih primerih:

  • kadar se darovalec znajde v hudi premoženjski stiski,
  • zaradi hude nehvaležnosti obdarjenca ter
  • zaradi pozneje rojenih otrok darovalca.

Kako dosežemo preklic darilne pogodbe za primer smrti?

Preklic darilne pogodbe za primer smrti dosežemo z izjavo, ki jo darovalec naslovi na obdarjenca. Pogodba se prekine, ko obdarjenec prejme darovalčevo izjavo o preklicu.

Kdaj se lahko prekliče darilno pogodbo za primer smrti?

Darilno pogodbo za primer smrti lahko prekličemo v obdobju enega leta od datuma, ko je darovalec izvedel za razlog preklica. V primeru, da je razlog preklica pogodbe huda nehvaležnost, lahko po darovalčevi smrti preklic pogodbe zahtevajo dediči darovalca. V tem primeru prične rok enega leta teči od dne, ko je za razlog nehvaležnosti izvedel darovalec.

Kako je z obdavčitvijo darilne pogodbe za primer smrti?

Zakon o davku na dediščine in darila določa pravila o obdavčitvi tovrstne darilne pogodbe za primer smrti. Kadar se vrši prenos premoženja na posameznika iz prvega dednega reda, je obdarjenec davka oproščen.

Ravno tako je davka oproščen tisti prevzemnik, ki ima status kmeta, v primeru, da je predmet pogodbe kmetijsko zemljišče ali celotna kmetija.

Ali potrebujem pravno pomoč glede darilne pogodbe za primer smrti?

Pri vseh pravnih poslih sta priporočljiva posredovanje in nasvet odvetnika za darilno pogodbo za primer smrti. To je še toliko pomembneje v primerih, ko gre za vaše premoženje, predvsem pa, kadar je dedičev več, vi pa bi želeli darilno pogodbo za primer smrti skleniti le z eno osebo.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE