Tožba na nedopustnost izvršbe

Tožba na nedopustnost izvršbe je pravno sredstvo, ki osebi, ki vloži tožbo na ugovor (vložnik ugovora), omogoča oziroma zagotavlja varovanje njenega upravičenja na predmetu izvršbe.
Pod predpostavko, da je vložnik ugovora pravočasno vložil ugovor zoper sklep o izvršbi, vendar je bilo to zanj rešeno neugodno, torej z ugovorom ni uspel.

Vložnik ugovora lahko v roku tridesetih dni od pravnomočnosti sklepa s strani sodišča, ki je ugovor zavrnilo, prične s pravdo za ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna, kar imenujemo tožba na nedopustnost izvršbe, ki je opisana v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), in sicer v 3. odstavku 65. člena.

ZIZ v 1. odstavku 64. člena določa, da lahko oseba, ki verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo, vloži ugovor zoper sklep o izvršbi in znotraj ugovora zahteva, naj sodišče izreče nedopustnost izvršbe na ta predmet. Ugovor se lahko vloži kadarkoli do konca izvršilnega postopka (2. odstavek 64. člena ZIZ), pri čemer ugovor tretjega ne zadrži izvršitve.

Kdaj je tožba za nedopustnost izvršbe možna?

Prvi in osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen za vložitev tožbe za nedopustnost izvršbe, je predhodni ugovor (primer: ni možna vloga zoper izvršilni naslov v smislu izpodbijanja obstoja in višine terjatev in drugo).

Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki predstavlja predmet izvršbe, ne presega polovične vrednosti, nima pravice in ne more zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče za nedopustno.

Za znesek, dobljen ob prodaji stvari, pa ima upravičenec po zakonu pravico zahtevati izplačilo svojega deleža, ki je sorazmerno ceni, doseženi s prodajo, vendar mora biti ta najmanj sorazmeren ocenjeni vrednosti (ima prednost pred vsemi upniki in pred povrnitvijo stroškov izvršilnega postopka).

V kakšnem primeru se najpogosteje vloži tožba za nedopustnost izvršbe?

Najpogosteje se uveljavljanje nedopustnosti izvršbe izvaja takrat, ko je predlagana izvršba na premičnine, kajti imetnik pravic na premičnini s tem uveljavlja varstvo svojih pravic (npr. da je zajeta premičnina v lasti tretje osebe in ne sme biti predmet izvršbe).

Kadar sodišče s pravnomočno odločbo določi oziroma ugotovi, da je izvršba, ki je bila odložena ali še ni končana, na določen predmet nedopustna, lahko sodišče ustavi izvršbo in sklep o izvršbi razveljavi (5. odstavek 65. člena ZIZ).

Če se odločate za tožbo na nedopustnost izvršbe, je vsekakor priporočljivo, da si predhodno priskrbite ustrezno strokovno pomoč dobrega odvetnika, ki bo poskrbel, da bo vaš primer ustrezno obravnavan in bo vaši pravici zadoščeno. Zato ne odlašajte in nas pokličite!

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE