Prenos podjetja na družinskega člana

Kaj so družinska podjetja in kako deluje prenos podjetja na družinskega člana?

V praksi so družinska podjetja po navadi družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih se lastništvo s prvotnih lastnikov (ki so po navadi starši) prenese na potomce. V tem primeru govorimo o prenosu poslovnega deleža. Prenos lastništva potomcem prinese določene pravice in odgovornosti iz naslova poslovnega deleža. Ko se delež prenese na družinskega člana, morajo ob tem družbeniki sprejeti novo družbeno pogodbo.

Kako pride do prenosa podjetja na družinskega člana?

Obstajajo različni načini prenosa podjetja na družinskega člana. V grobem se delijo na odplačno podaritev lastništva in na neodplačno podaritev. Neodplačna podaritev je tedaj, ko se poslovni delež potomcu podari. V zadnji skupini oziroma skupini C, ki tudi sodi v neodplačno kategorijo, pa je navadno prvotni lastnik že pokojen, torej govorimo o dedovanju poslovnega deleža. Dedovanje poslovnega deleža je mogoče po zakonu (če lastnik ni napisal oporoke) ali pa oporočno (ko obstaja oporoka, v kateri so definirani dediči).

Pri prenosu podjetja na družinskega člana je treba v zakup vzeti precej elementov in vidikov. Eden izmed njih je finančni vidik prenosa, ki lastnikom omogoča finančno neodvisnost, davčni vidik, likvidnost družbe in ostali. Lastnik se sam odloči, ali bo svoj delež predal še za čas svojega življenja ali po smrti. Poleg tega se lahko tudi sam odloči, ali bo kljub prenosu lastništva še vedno del podjetja in bo opravljal določene funkcije ali pa se bo popolnoma umaknil in upokojil.

Kako je definiran neodplačni način prenosa podjetja?

Neodplačni način prenosa podjetja je prenos, pri katerem lastnik kljub prenosu še vedno ohranja ekonomsko neodvisnost in prejema nadomestila zaradi udeležbe v družbi. Če pa se v nasprotnem primeru lastnik odloči, da bo svoj poslovni delež prodal, ni nujno, da se lastništvo prenese tudi v trenutku, ko je kupnina dejansko plačana. V praksi se namreč velikokrat zgodi, da se kupnina plača kasneje, kot je dejansko poslovni delež prenesen na novega lastnika. Lastništvo se na novega lastnika prenese uradno v trenutku, ko se lastnik vpiše v sodni register. Iz tega izhaja, da takojšnje plačilo kupnine ni pogoj za vpis novega lastnika. Kupnino lahko novi lastnik poravna tudi v kosih, in sicer prek anuitet. V tem primeru prvotni lastnik podjetja vse do svoje smrti prejema anuiteto iz naslova lastništva podjetja. Po njegovi smrti se plačilo anuitet preneha. Novi lastnik lahko kupnino poravna tudi v obrokih. Tedaj je kupnina razdeljena na več različnih delov, ki jih novi lastnik plačuje mesečno.

Neodplačni prenos lastništva podjetja pomeni, da se poslovni delež podari novemu lastniku in nima za pridobitev deleža nobenih finančnih obveznosti. Gre lahko za darilo ali pa ga novi lastnik podeduje. Prenos na neodplačni način se lahko izvede na različne načine. Eden izmed možnih načinov je prenos z darilno pogodbo. Lahko pa se prenese tudi s pogodbo o razdelitvi ali izročitvi premoženja. Obdavčitev takšnega prenosa urejajo Zakon o davku na dediščine in darila, Zakon o dedovanju ter Zakon o dohodnini.

Kaj se zgodi s poslovnim deležem, ko lastnik umre?

Obstajata dva načina, prek katerih se poslovni delež deduje v primeru smrti lastnika. Prvi način je prek oporočnega dedovanja, pri katerem lastnik že pred smrtjo napiše oporoko, v kateri izrazi svojo voljo, kdo naj deduje njegovo premoženje, in v kateri so vključeni tudi poslovni deleži v družbah. Ta način je lažji in ga definitivno priporočamo vsem lastnikom, saj se v nasprotnem primeru velikokrat zgodi, da se potomci med seboj skregajo. Drugi možni način dedovanja je dedovanje po zakonu, pri katerem lastnik ni vnaprej napisal oporoke in so dediči določeni na podlagi zakona. V tem primeru so dediči razdeljeni v dedne rede glede na tesnost sorodstvenih vezi. Dedni redi in definicije dedičev so opredeljeni v 10. členu Zakona o dedovanju. V prvem dednem redu so potomci, posvojitelji ter zakonci, slednji pa imajo iz naslova dedovanja tudi prvi pravice do dedovanja poslovnega deleža.

Kakšna je razlika med poslovnim deležem in vložkom družbenika?

Vložek predstavlja osnovo za izračun poslovnega deleža. Kljub temu pa jih veliko ljudi enači, kar je zmotno. Razlikujeta se tudi izraza upravičenje na deležu in upravičenje iz deleža, glavna razlika pa je v tem, katero pravo ju ureja. Upravičenje iz deleža je definirano v korporacijskem pravu, medtem ko je upravičenje na deležu urejeno v civilnem pravu.

Kaj je še treba vedeti pri prenosu podjetja na družinskega člana?

Praksa je pokazala, da imajo potomci prvotnih lastnikov podjetja po navadi precej drugačne navade, vizijo in strategijo vodenja. Slednje je posledica medgeneracijskih razlik in drugačnega pogleda na posel. Smiselno je, da se starši tega zavedajo že, preden podjetje prepišejo na potomce in se vnaprej odločijo, ali bodo še vedno sodelovali pri vodenju podjetja ali bodo vajeti v celoti prepustili svojim potomcem. V družinskih podjetjih se tesno prepletajo poslovne in družinske vezi, zato je treba biti pri prenosu podjetja na družinskega člana še posebej previden. Lastnikom, ki se po prenosu lastništva želijo povsem umakniti iz vodenja podjetja, svetujemo, da svoje potomce že naprej vključijo v vodenje ter jim podajo vse potrebne izkušnje in znanje, da bodo v trenutku dejanskega prenosa ustrezno pripravljeni.

Poleg tega se v družinskih podjetjih navadno močno prepletajo tudi lastniške in upravljavske funkcije. Zaradi tega je smiselno, da se lastniki pogovorijo o tem, kdo bo po prenosu vodil podjetje. Če funkcije vodje ne bo opravljal novi lastnik, je najbolje, da se najprej dogovorijo o tem, kdo bo vodja, in poslovni delež šele nato prenesejo na družinskega člana. Postopen prenos obeh funkcij se je v praksi izkazal za uspešnejšega, saj podjetje in zaposleni ne doživijo prevelikega šoka in se lahko privadijo na nove razmere.

Prenos poslovnega deleža na družinskega člana lahko pozitivno ali negativno vpliva na poslovanje podjetja. Negativni vplivi so, kot že omenjeno, rezultat neznanja in pomanjkanja izkušenj novega lastnika. Da bi se temu izognili, je nujno, da potomci pridobijo znanje že med odraščanjem in se spoznajo z vsemi vidiki vodenja podjetja, zaposlenimi in stalnimi praksami. Na drugi strani pa lahko inovativen in napreden način razmišljanja glede vodenja podjetja prinese tudi pozitivne rezultate. Potomci imajo tudi velikokrat ideje, ki temeljijo na moderni miselnosti in ki jih podjetje potrebuje za nov zagon in dodatno rast. Prvotni lastniki morajo te lastnosti pri svojih potomcih seveda prepoznati in jih ustrezno vključiti v poslovanje.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE