Redna odpoved delovnega razmerja

Redna odpoved delovnega razmerja – odpoved pogodbe o zaposlitvi

Prenehanje delovnega razmerja se lahko zgodi vsakomur izmed nas. V večini primerov gre za neprijeten dogodek tako z strani delodajalca, kot z strani delavca, kateremu izguba zaposlitve lahko predstavlja veliko negotovost in stres.

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:

 • Z potekom pogodbe, torej z potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena,
 • s sporazumom med delavcem in delodajalcem,
 • z redno ali izredno odpovedjo,
 • z ukinitvijo delovnega mesta,
 • iz poslovnih razlogov (reorganizacija, optimizacija,…),
 • s sodbo sodišča,
 • s smrtjo delavca ali delodajalca,
 • po zakonu, v primerih, ko jih določa zakon,
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Redna odpoved delovnega razmerja z strani delodajalca je možna le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela, pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem (neutemeljene razloge za redno odpoved določa 90. člen Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1).

Primeri, ko delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi:

 • odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov (delodajalec zaradi novih razmer na trgu, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov delavca več ne potrebuje),
 • nesposobnost oziroma neučinkovitost delavca,
 • razlogi krivdne narave, kadar delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Bistvena razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je v tem, da izredna odpoved delovnega razmerja nima odpovednega roka in začne veljati takoj. Zakonitosti ene in druge odpovedi so zapisane v Zakon o delovnih razmerjih (ZDR1), natančne opredelitve, ki se nanašajo na odpoved pogodbe o zaposlitvi, pa so lahko navedene tudi v kolektivnih pogodbah in pogodbah o zaposlitvi.

Pravilno izpeljan postopek redne odpovedi delovnega razmerja vključuje naslednji elemente:

 • Delodajalec je dolžan zagotoviti dokaze in ustrezno utemeljiti razloge, zaradi katerih je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana (utemeljeni razlogi so navedeni v 88. členu ZDR-1),
 • utemeljen poslovni razlog za odpoved delovnega razmerja se smatra takrat, ko delodajalec nima več potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi (razlogi so lahko: ekonomski, tehnološki, strukturni in podobno) in ne sme biti povezana z delavcem,
 • odpovedni razlog mora biti podan v pisni obliki,
 • pogodba o zaposlitvi mora biti odpovedana najkasneje v 6. mesecih od nastanka utemeljenega razloga,
 • pravilno izpeljan celoten postopek prekinitve pogodbe o zaposlitvi,
 • redna odpoved mora vedno vsebovati odpovedni rok,
 • v primeru odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti delavcu pripada odpravnina,
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti vročena delavcu osebno v pisni obliki,
 • kadar se delodajalec odloči za redno odpoved delovnega razmerja iz razloga nesposobnosti delavca (tudi v primeru redne odpovedi iz krivdnih razlogov ali izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi) mu mora pred podajo redne odpovedi iz tega razloga omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajša od treh delovnih dni, razen ob posebnih okoliščinah, zaradi katerih je od delodajalca neupravičeno pričakovati, da to delavcu omogoči (83/(2). člen ZDR-1).

Redna odpoved delovnega razmerja mora biti izpeljana  utemeljeno, sočutno in na primeren način, upravičeno, strokovno in v skladu z zakonodajo. Pravilna komunikacija in ustreznost celotnega postopka je pri tako občutljivi tematiki ključnega pomena, v izogib neželenim končnim izidom ali morebitnim zapletom.

Svetujemo vam, da se v primeru redne odpovedi delovnega razmerja pred tem posvetujete s pravno osebo, ki vam bo zagotovila ustreznost, varnost in strokovnost celotnega postopka ob upoštevanju vaših pravic. Naša odvetniška pisarna vam lahko pri tem pomaga.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE