preklic darilne pogodbe

Preklic darilne pogodbe

Ko govorimo o darilni pogodbi, je najprej smiselno poznati njeno definicijo. Darilna pogodba je definirana kot pogodba, s katero darovalec obdarjencu podari premičnino ali nepremičnino, pri tem pa obdarjencu za to ni treba plačati nič. Darovalec lahko obdarjencu z darilno pogodbo podari, karkoli želi, v kolikor ima podarjena stvar visoko vrednost, pa je pomembno, da je darilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Če predmet darilne pogodbe nima visoke vrednosti, o darilni pogodbi govorimo že takrat, ko je predmet izročen obdarovancu. Glede na to, da imajo nepremičnine visoko vrednost, je nujno, da je darilna pogodba pripravljena v pisni obliki. Pisna oblika darilne pogodbe terja jasno opredelitev predmeta darilne pogodbe, darovalca in obdarovanca. Darovalec lahko darilno pogodbo navadno sklene tudi s pomočjo e-obrazca. Če gre za darilno pogodbo med dvema zakoncema, je nujno, da je ta opravljena v pisni obliki in hkrati overjena pri notarju. Če je predmet darilne pogodbe nepremičnina, je poleg tega, da je ta zapisana v pisni obliki, dobro vedeti tudi, da obdarovanec pravice nad nepremičnino prejme šele tedaj, ko je kot novi lastnik zapisan v zemljiško knjigo. Takšna darilna pogodba mora vsebovati tudi zemljiškoknjižno dovolilo. Če tega darilna pogodba ne vsebuje, mora darovalec poskrbeti, da ta element sestavi ločeno in ga da overiti pri notarju.

Plačilo davka

Darilna pogodba v določenih primerih terja tudi plačilo davka. Če gre za obdarovanje za razne obletnice, krst, rojstne dneve itd., plačilo davka seveda ni potrebno. Davek se navadno plača tedaj, ko gre za darovanje na podlagi procesa dedovanja. V tem primeru morajo dediči prvega reda navadno plačati davek na zapuščino. Dediči prvega reda so navadno zakonci in potomci umrlega. Če gre za darilno pogodbo, naslovljeno na tretje osebe, slednje plačajo davek na podlagi 8. člena zakona na dediščine in darila. Pri procesu dedovanja je višina davka, ki ga morajo plačati dediči, odvisna od njegovega dednega reda in vrednosti zapuščine, meri pa se s pomočjo progresivne lestvice.

Preklic darilne pogodbe

Darilno pogodbo je seveda možno tudi preklicati. Preklic darilne pogodbe je možen kadarkoli, kar pomeni, da je časovno neomejen. Posledično lahko darovalec preklic darilne pogodbe opravi kadarkoli, a morajo za to obstajati določeni utemeljeni razlogi, ki jih definira zakon. Darovalec torej ne more kar tako preklicati darilne pogodbe in obdarovancu iz neutemeljenih razlogov vzeti podarjene stvari. Treba je poudariti, da lahko darovalec preklic darilne pogodbe izvede najkasneje v roku enega leta od trenutka, ko je izvedel za tehten razlog, na podlagi katerega bo utemeljeval preklic darilne pogodbe. Obdarovanec lahko koristi dobrobiti in pravice iz naslova predmeta darilne pogodbe vse do njenega preklica. Kot že omenjeno, se lahko preklic darilne pogodbe izvrši bodisi na podlagi utemeljenih osebnih razlogov bodisi na podlagi zakonskih razlogov.

Razlogi za preklic darilne pogodbe

Eden izmed razlogov za preklic darilne pogodbe, ki se lahko v ta namen navede, je osebna stiska. Ta je definirana kot finančno pomanjkanje darovalca, ki bi si z vrnitvijo predmeta darilne pogodbe lahko pomagal pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin in povrnitvi življenjskega standarda. Če se darovalec torej znajde v finančni stiski, lahko to uporabi kot utemeljen razlog za preklic darilne pogodbe. V tem primeru je ključno, da vrnitev predmeta v finančno stisko ne postavi druge strani, torej obdarovanca. Takšen primer je zelo pogost tedaj, ko je predmet darilne pogodbe nepremičnina. Odvzem nepremičnine lahko namreč v finančno stisko postavi obdarovanca. Za veljavnost preklica darilne pogodbe je pomembno, da sta po preklicu ustrezno finančno preskrbljena tako obdarovanec kot tudi darovalec. V nasprotnem primeru je preklic darilne pogodbe ničen in zakonsko nedopusten.

Razlog, ki ga lahko darovalec navede kot utemeljitev preklica darilne pogodbe, je tudi obstoj nehvaležnosti s strani obdarovanca. Če obdarovanec pri izročitvi predmeta darilne pogodbe ali kasneje izkazuje hudo nehvaležnost, lahko darovalec darilno pogodbo prekliče. Nehvaležnost je definirana na podlagi osnovnih moralnih vrednot in načel. V to skupino razlogov za preklic darilne pogodbe sodijo tudi kršitve zoper darovalca ali njegove družinske člane. Treba je poudariti, da lahko zaradi nehvaležnosti darilno pogodbo prekliče tudi dedič zapustnika (če ima pooblastilo), nujno pa je, da govorimo o fizičnih in ne pravnih osebah.

Preklic darilne pogodbe je možen tudi tedaj, ko se darovalcu kasneje rodijo otroci. Če je torej darovalec premičnino ali nepremičnino podaril prej, otroci pa so se mu nenačrtovano rodili kasneje, lahko seveda zato prekliče darilno pogodbo in svojim novorojenih otrokom zagotovi ustrezno zapuščino. Tudi takšen preklic darilne pogodbe je možno opraviti s pomočjo e-obrazca.

Preklic darilne pogodbe je naslednji korak po izpodbijanju darilne pogodbe. Izpodbijanje darilne pogodbe in posledičen preklic sta izredno pogosta pojava v procesih dedovanja. Darilna pogodba je pri izpodbijanju obravnavana kot vsaka druga oblika pogodbe. Izpodbijanje je torej možno bodisi zaradi nezavednosti darovalca v trenutku sklenitve pogodbe, njegove neprištevnosti ali zmote v nagibu. Če je na primer darovalec darilno pogodbo sklenil v trenutku svoje neprištevnosti, je takšna pogodba seveda nična, o tem pa presoja sodišče. Ničnost pogodbe je pogosta tudi tedaj, ko katera izmed strani darilno pogodbo podpiše pod prisilo ali se ne strinja s predmetom darilne pogodbe. Kot že omenjeno, je preklic darilne pogodbe pogost pojav v procesu dedovanja. Do preklica navadno pride tedaj, ko zapustnik na podlagi darilne pogodbe v dedovanju ne upošteva svojih nujnih dedičev (torej dedičev prvega dednega reda) in jih brez utemeljenega razloga izključi iz svojega dedovanja. Nujnim dedičem namreč po zakonu pripada delež zapustnikovega premoženja, v kolikor dediči zoper zapustnika niso grešili. Po preklicu darilne pogodbe tako predmet darilne pogodbe postane del zapustnikovega premoženja, ki ga lahko dedujejo dediči prvega dednega reda.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE