prodaja premoženja v stečaju

Postopek prodaje premoženja podjetja v stečaju in dražbe stečajnih upraviteljev

Upravitelj mora za vsako premoženje, ki sestavlja stečajno maso, dobiti oceno vrednosti tega premoženja zaradi prodaje. Oceno vrednosti premoženja mora izdelati pooblaščeni ocenjevalec za tisto vrsto premoženja, ki je predmet ocene, če ni v zakonu za posamezni primer določeno drugače.

Ocena vrednosti premoženja mora biti izdelana na podlagi tržne vrednosti in likvidacijske vrednosti v skladu s standardi ocenjevanja vrednosti, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Če vrednosti premoženja ni mogoče oceniti na podlagi primerljivih tržnih cen, mora upravitelj objaviti ne-zavezujoče zbiranje ponudb (javna dražba) ali opraviti druga dejanja za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje. Ne-zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

Prodaja premoženja se izvede z javno dražbo stečajnih upraviteljev, ki se lahko izvede kot javna dražba z zviševanjem izklicne cene ali kot javna dražba z zniževanjem izklicne cene. Javna dražba je javno povabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim dražiteljem, ki bo na dražbi glede na vrsto javne dražbe:

  1. pri javni dražbi z zviševanjem izklicne cene: ponudil najvišjo ceno ali
  2. pri javni dražbi z zniževanjem izklicne cene: prvi dal ponudbo za ceno v posameznem koraku dražbe.

Stečajni dolžnik bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.

V primeru neuspešne javne dražbe ali postopka zavezujočega zbiranja ponudb za prodajo posameznega premoženja se lahko pogodba o prodaji tega premoženja sklene tudi na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem, ki je svojo ponudbo dal v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb, opravljenim pred začetkom neposrednih pogajanj.

Prodaja premoženja se začne s sklepom sodišča o prodaji in v trenutku, ko ta postane pravnomočen

Če sodišče s prvim sklepom o prodaji kot način prodaje določi javno dražbo ali zavezujoče zbiranje ponudb, lahko v tem sklepu določi tudi, da se lahko javna dražba ali postopek zbiranja ponudb enkrat ali večkrat ponovi, če prejšnji postopek ni uspešen. V tem primeru mora sodišče v sklepu o prvi prodaji določiti tudi delež, za katerega se sme v ponovljenem postopku znižati izklicna ali izhodiščna cena. Ta delež ne sme biti večji od 10 odstotkov izklicne ali izhodiščne cene v prejšnjem neuspešnem postopku.

V primeru neuspešne javne dražbe ali postopka zbiranja ponudb za prodajo posameznega premoženja na podlagi prvega sklepa o prodaji lahko sodišče s sklepom o prodaji:

  1. bodisi:
  • ponovno odloči, da se prodaja opravi na podlagi javne dražbe ali zavezujočega zbiranja ponudb in
  • določi nižjo izklicno ali izhodiščno ceno kot v prvem sklepu
  1. bodisi odloči, da se opravi nezavezujoče zbiranje ponudb zaradi prodaje na podlagi neposrednih pogajanj.

Izklicno ali izhodiščno ceno mora sodišče določiti na podlagi ocenjene vrednosti premoženja. Pri prvem sklepu o prodaji izklicna ali izhodiščna cena ne sme biti nižja od polovice vrednosti, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti. Z dodatnim sklepom o prodaji lahko sodišče določi izklicno ali izhodiščno ceno v znesku, ki je nižji od polovice vrednosti premoženja, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti. V nobenem primeru pa izklicna cena ne sme biti nižja od vrednosti, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti, povečane za 25 odstotkov.

Javne dražbe ali postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki en delovni dan pred javno dražbo ali do poteka roka za oddajo ponudb pri zbiranju ponudb plača varščino. Znesek varščine ne sme biti nižji:

  1. od 10 odstotkov izklicne ali izhodiščne cene (če izklicna ali izhodiščna cena ni višja od 200.000 €),
  2. od 20.000 € in tudi ne od 5 odstotkov izklicne ali izhodiščne cene (v drugih primerih).

Če je znesek varščine višji od 20.000 €, lahko dražitelj ali ponudnik namesto plačila varščine izroči nepreklicno bančno garancijo v korist stečajnega dolžnika kot upravičenca na prvi poziv banke s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, ki se glasi na znesek, enak znesku varščine, za zavarovanje svoje obveznosti plačila pogodbene kazni za neizpolnitev obveznosti ob sklenitvi prodajne pogodbe. Če dražitelj ali ponudnik na dražbi ali v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu mora stečajni dolžnik vrniti znesek plačane varščine ali bančno garancijo v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe ali po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika pri javnem zbiranju ponudb. Če dražitelj ali ponudnik na dražbi ali v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.

Če sodišče s sklepom o prodaji odloči, da se prodaja premoženja opravi na podlagi javne dražbe, mora upravitelj v osmih dneh po pravnomočnosti tega sklepa sodišču predložiti razpis javne dražbe.

Če sodišče s sklepom o prodaji odloči, da se prodaja premoženja opravi na podlagi javnega zbiranja ponudb, mora upravitelj v osmih dneh po pravnomočnosti tega sklepa sodišču predložiti vabilo k dajanju ponudb zaradi javne objave, ki ga mora sodišče objaviti naslednji delovni dan po prejemu.

Upravitelj mora ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslati tudi besedilo pogodbe in ga pozvati, da mu podpisan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

Če mora ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti, mora skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.

Za več informacij nas kontaktirajte https://www.odvetnicasibila.si/odvetniska-pisarna-za-gospodarsko-pravo/

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE