podjemna pogodba

Podjemna pogodba ima kar nekaj slabosti. Ena od njih je, da podjemniku ne omogoča zavarovanja za starševsko varstvo ali brezposelnost. Podjemna pogodba tako pogosto pomeni manjšo socialno varnost za podjemnika. Pomembno pa je omeniti, da mora naročnik na podlagi podjemne pogodbe plačati prispevek za poškodbe pri delu ali poklicno bolezen, kar predstavlja obliko obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kaj je podjemna pogodba?

Podjemna pogodba je sporazum med naročnikom in izvajalcem, pri čemer izvajalec deluje kot podjemnik. S podjemno pogodbo se podjemnik za naročnika zaveže izvesti določeno delo, medtem ko se naročnik zaveže plačati podjemniku plačilo v zameno za opravljeno delo, kot je dogovorjeno v pogodbi.

V podjemni pogodbi se lahko naročnik in podjemnik dogovorita še glede ostalih podrobnosti, kot so datum izvedbe del, rok plačila, urejanje materiala in ostalo.

Podjemna pogodba je vrsta pogodbe, ki omogoča izvajanje občasnih del izven rednega delovnega razmerja, tako za zaposlene kot tudi za nezaposlene fizične ali pravne osebe.

Predmet dela so vsa tista dela, ki ne sodijo v avtorska dela, saj tovrstna dela ureja avtorska pogodba. Podjemna pogodba se sklepa za občasna in časovno omejena dela, ureja pa jo Obligacijski zakonik (OZ). Tovrstna pogodba se sklene med naročnikom oziroma delodajalcem ter pogodbenim delavcem, podjemnikom oziroma izvajalcem.

Podjemnik se v podjemni pogodbi zaveže, da bo določeno delo opravil v določenem času, delodajalec pa mu bo v dogovorjenem času in po opravljenem delu oziroma storitvi nakazal honorar.

V naši odvetniški pisarni se pogosto srečujemo s klici posameznikov, ki niso prepričani, katera vrsta dela spada v področje podjemne pogodbe. Kot že rečeno, sem sodijo vsa tista dela, ki niso avtorska, pretežno pa se podjemna pogodba sklepa v primeru raznih obrtniških del, torej pri izdelavi blaga in stvari.

Sicer pa je nabor del, ki spadajo v področje podjemne pogodbe, izjemno širok in vključuje tako umsko kot fizično delo. V primeru umskih del, ki vsebujejo elemente avtorskega dela, je treba preveriti, ali gre morda za avtorsko delo. V takšnih primerih se namesto podjemne pogodbe sklene avtorska pogodba.

Za lažjo predstavo lahko povzamemo, da so lahko predmet podjemne pogodbe o delu:

 • izdelava stvari, predvsem proizvodno obrtništvo,
 • obrtniške storitve,
 • popravilo stvari,
 • fizično ali umsko delo.

Pomembno je razumeti razliko med podjemno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.

Podjemna pogodba deluje v okviru civilnega prava, medtem ko se pogodba o zaposlitvi nanaša na delovno pravo. Zato je pomembno upoštevati, da je prepovedano sklepati podjemno pogodbo v primerih, ko obstajajo elementi delovnega razmerja. To pomeni, da podjemnik nima pravice do dodatkov za nočno delo, praznike, nedeljska dela in podobno. Prav tako podjemniku ne pripadajo letni dopust, regres ali povračilo potnih stroškov, razen če se naročnik in podjemnik posebej dogovorita za izplačilo kilometrine v primeru opravljanja določenih storitev po podjemni pogodbi. Sodna praksa je določila kriterije za razlikovanje med delovnim razmerjem in podjemno pogodbo. Delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi vključuje sistematizirano delo na določenem delovnem mestu, določitev delovnih časov s strani delodajalca, kontinuirano naravo dela ter primerljivost dela z drugimi delovnimi mesti pri istem delodajalcu.

Podjetniki se lahko s podjemno pogodbo izognejo pogodbi o zaposlitvi

Veliko podjetnikov se s podjemno pogodbo izogne zaposlitvi preko pogodbe o zaposlitvi. To je še posebej smiselno, če gre za projektno delo z določenim časovnim rokom ali za dejavnosti, ki trajajo določen čas. Prav tako je podjemna pogodba primerna, kadar je delo bolj specifično in fleksibilno v primerjavi s standardno organizacijo dela. Če se pojavljajo takšne ali podobne okoliščine, je priporočljivo skleniti podjemno pogodbo, ki omogoča večjo prilagodljivost in manj administrativnih obveznosti.

Pokojninska doba na podlagi podjemne pogodbe

Podjemniki, ki delo opravljajo po podjemni pogodbi, morajo prejeti honorar v višini minimalne plače, kar na letni ravni znaša približno 10.000 evrov bruto. Če podjemnik prejme nižji zaslužek, se upošteva delovna doba. V primeru, da podjemnik poleg dela po podjemni pogodbi opravlja tudi redno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, mu ne pripada noben dodaten dan pokojninske dobe.

Na kakšen način se sklene podjemna pogodba?

Podjemna pogodba se običajno sklepa pisno, lahko pa tudi ustno. Ustno sklenitev pogodbe odsvetujemo, ker lahko pride do problemov pri dokazovanju obstoja podrobnosti dogovora ali samega obstoja razmerja podjemne pogodbe oz. dogovora.

Kakšna je obdavčitev podjemne pogodbe?

Pri podjemni pogodbi se davčna obveznost nanaša na plačilo iz podjemne pogodbe, ki predstavlja dohodek podjemnika, in se obdavči z dohodnino. Akontacija dohodnine se plačuje po 25-odstotni stopnji od davčne osnove. Davčna osnova se izračuna kot dohodek, ki se nato zmanjša za normirane stroške v višini 10 % ter prispevke za socialno varnost, ki jih mora plačati prejemnik dohodka po podjemni pogodbi.

Ker plačilo iz podjemne pogodbe predstavlja dohodek posameznika, se obdavčuje v okviru dohodka iz zaposlitve, podobno kot dohodki iz drugih pogodbenih razmerij. Zato je treba takšen dohodek prijaviti in vključiti v letno dohodninsko osnovo.

Davčna osnova je dohodek, ki je zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka, vsak posameznik pa lahko uveljavlja tudi stroške prevoza in prenočitve, vendar je ob tem potrebno opozorilo, da je za to treba priložiti ustrezna dokazila v obliki računov, potrdil in podobno. Naročnik oziroma izplačevalec dohodka mora plačati tudi akontacijo dohodnine v višini 25 % od davčne osnove, in sicer ob izplačilu dohodka.

Socialni prispevki, ki jih je treba odvesti, pa so za podjemnika:

 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % od bruto zneska pogodbe,
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 % od bruto zneska.

Prispevki za naročnika pa so sledeči:

 • prispevek za pokojninsko zavarovanje v višini 8,85 % od bruto zneska pogodbe,
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 0,53 % od bruto zneska pogodbe.

Kot že rečeno uvodoma, se od dohodka obračuna posebni davek na določene prejemke, in sicer po 25-% stopnji.

 

podjemna pogodba
Podjemno pogodbo lahko sklene podjemnik kot fizična oseba z naročnikom, ki je lahko fizična ali pravna oseba.

Kaj je predmet podjemne pogodbe?

Običajno je predmet podjemne pogodbe izdelava predmeta ali stvari, kot na primer izdelava kuhinje ali popravilo vodovodnih cevi. Vendar pa se lahko predmet pogodbe nanaša tudi na umsko storitev, ki lahko pri določenih dejavnostih meji na avtorsko delo.

Kdo običajno organizira delo po podjemni pogodbi?

Podjemnik je običajno samostojen pri delu in sam organizira svoje delo. Posledično je podjemnik sam odgovoren za rezultat opravljenega dela in ni v podrejenem položaju glede na naročnika.

Ali ima naročnik na podlagi podjemne pogodbe nadzor nad podjemnikom?

Podjemnik vsekakor mora spoštovati navodila po podjemni pogodbi in dopustiti nadzor naročnika nad delom podjemnika. Ni pa nadzor naročnika tako intenzivne narave kot pri delovnih razmerjih.

Koliko časa traja podjemna pogodba?

Čas trajanja podjemne pogodbe ni nujno omejen na določen datum. Pogodba se lahko sklene za določen čas ali nedoločen čas, odvisno od dogovora med strankama.

Kdo lahko sklene podjemno pogodbo?

Podjemno pogodbo lahko sklene podjemnik kot fizična oseba z naročnikom, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Poznamo tudi primere, ko delodajalec, ki je že sklenil pogodbo o zaposlitvi z delavcem, sklene še dodatno podjemno pogodbo, vendar za tista dela, ki so izven rednih del delavca po prejšnji pogodbi. Tovrstno pogodbo lahko sklenejo študenti, osebe brez zaposlitve in redno zaposleni.

Kakšna je razlika med podjemno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi?

Bistvena razlika med podjemno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi je ta, da podjemna pogodba ne sme vsebovati elementov delovnega razmerja. Pomemben znak, ki kaže na to, da se mora podjemna pogodba spremeniti v pogodbo o zaposlitvi, je, če je delavec pod strogim nadzorom delodajalca in dela po natančnih navodilih ter gre za organiziran proces dela. V takšnem primeru se delo nepretrgoma izvaja za delodajalca.

V čem se podjemna pogodba razlikuje od pogodbe o zaposlitvi glede pravic in ugodnosti podjemnika?

Po podjemni pogodbi podjemnik nima pravice do dodatkov za opravljeno delo, kot so nočni dodatki, dodatki za delo med prazniki, nedeljsko delo itd. Podjemniku tudi ne pripadata letni dopust in regres, ki bi mu sicer pripadala po pogodbi o zaposlitvi. Prav tako podjemnik ne prejema potnih stroškov, kot bi jih prejel po pogodbi o zaposlitvi. Vendar pa se lahko posebej v podjemni pogodbi dogovorita za plačilo potnih stroškov za opravljeno delo.

podjemna pogodba - prednosti
Kakšne so prednosti podjemne pogodbe?

Kakšne so prednosti podjemne pogodbe?

Podjemna pogodba ima številne prednosti. Najpomembnejša med njimi je, da se lahko sklene za skoraj vsako legalno delo. Poleg tega jo lahko, kot že omenjeno, sklenejo tudi brezposelne osebe, študenti ali osebe, ki so redno zaposlene.

Prednost sklepanja podjemne pogodbe je, da jo lahko sklene fizična oseba s katerokoli stranko, bodisi fizično ali pravno osebo. To pomeni, da jo lahko sklene oseba, ki ni v rednem delovnem razmerju. Poleg tega lahko oseba, ki je že zaposlena, sklene podjemno pogodbo bodisi z obstoječim delodajalcem za opravljanje drugih vrst del ali storitev, bodisi s popolnoma novim delodajalcem. To omogoča večjo fleksibilnost pri delu in možnost razširitve delovnih priložnosti.

Prednost sklenitve podjemne pogodbe je nedvomno v tem, da nam omogoča enostavno in hitro opravljanje dela ter zaslužek izven rednega delovnega razmerja, še posebej v primeru enkratnih priložnosti za zaslužek.

Kakšne so slabosti podjemne pogodbe?

Slabost podjemne pogodbe je predvsem v tem, da je visoko obdavčena in nudi slabo socialno podporo oziroma varnost. Za tovrstno pogodbo se ne uporablja Zakon o delovnih razmerjih. Pravice, ki jih morda poznate iz delovnih razmerij, so pri podjemni pogodbi drugačne.

Slabosti podjemne pogodbe se lahko pokažejo predvsem v visoki obdavčitvi ter v primeru, ko podjemnik, ki sklene takšno pogodbo, ni redno zaposlen, saj mu manjkajo urejene možnosti zavarovanja za primer brezposelnosti in starševskega varstva.

Zanimivost in istočasno posebnost za naročnika podjemne pogodbe je tudi ta, da mora plačati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Ravno tako mora naročnik plačati prispevek delodajalca za posebne primere zavarovanja, v primeru, da niso izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje.

Če potrebujete pomoč pri sestavi podjemne pogodbe, vam lahko strokovno pomagamo v naši odvetniški pisarni. Ta oblika pogodbe vsebuje številne pravne vidike, ki jih lahko v naši pisarni pojasnimo in vas na njih opozorimo. Včasih lahko priporočimo tudi druge oblike pogodb, ki so morda bolj primerne kot podjemna pogodba. V primeru, da se strinjamo, da je podjemna pogodba prava izbira za vas, pa vam lahko zagotovimo kakovostno in ustrezno pripravo pogodbe.

Svetujemo, da nas čimprej pokličite in vam pripravimo pravilno podjemno pogodbo.

podjemna pogodba pogosta vprašanja
V tem poglavju so zbrana pogosta vprašanja in odgovori glede podjemne pogodbe.

Podjemna pogodba – najbolj pogosta vprašanja

Podjemna pogodba ni predpisana v določeni obliki, zato jo je možno skleniti tudi ustno. Kljub temu priporočamo, da se sklenitev podjemne pogodbe izvede v pisni obliki.

Podjemna pogodba omogoča opravljanje raznolikega obsega del, vendar pa lahko predstavlja težavo za tiste, ki nimajo plačanih prispevkov iz drugih virov. To se lahko nanaša predvsem na posameznike, katerih edini vir dohodka je delo po podjemni pogodbi. Tisti, ki imajo prispevke krite iz drugih virov, kot so zaposleni, brezposelni in študenti, imajo že plačane prispevke za socialno zavarovanje.

Če se pri delu na podlagi podjemne pogodbe pojavijo elementi delovnega razmerja, ki smo jih že opisali v tem članku, lahko delodajalca v primeru obiska inšpektorja za delo doleti globa. Poleg tega mora delodajalec takrat tudi plačati prispevke in davke za celotno obdobje dela po podjemni pogodbi, delovno razmerje iz podjemne pogodbe pa se avtomatično spremeni v pogodbo za nedoločen čas.

V naši odvetniški pisarni vam lahko zagotovimo pravno pomoč pri pripravi podjemne pogodbe. Pomembno je, da je vsebina pogodbe pravilno in ustrezno napisana, da boste kot podjemnik ali naročnik ustrezno zaščiteni.

Podjemna pogodba je pravni dokument, ki določa pogoje in obveznosti med izvajalcem ter naročnikom storitev. Spodaj najdete pogosta vprašanja in odgovore v zvezi s podjemno pogodbo, ki vam bodo pomagali bolje razumeti tovrstno pogodbo.

Kaj je podjemna pogodba?

Podjemna pogodba je pravno dokumentiran dogovor med izvajalcem storitev in naročnikom, v katerem se določijo pogoji za opravljanje določenih nalog ali storitev. Ta vrsta pogodbe se pogosto uporablja pri zaposlitvi samostojnih izvajalcev, pogodbenih delavcev in v drugih situacijah, ki zahtevajo jasno opredelitev obveznosti obeh strank. V tem članku bomo obravnavali pogosta vprašanja in odgovore glede podjemne pogodbe.

Podjemna pogodba je pravni dokument, ki ureja razmerje med izvajalcem (podjemnikom) in naročnikom storitev. Določa pogoje izvajanja določenih storitev ali dela.

Podjemna pogodba je torej pravno dokumentiran dogovor med izvajalcem storitev in naročnikom, v katerem se določijo pogoji za opravljanje določenih nalog ali storitev.

Ta vrsta pogodbe se pogosto uporablja pri zaposlitvi samostojnih izvajalcev, pogodbenih delavcev in v drugih situacijah, ki zahtevajo jasno opredelitev obveznosti obeh strank. V tem članku bomo obravnavali pogosta vprašanja in odgovore glede podjemne pogodbe.

 

Kdo je podjemnik?

Podjemnik je oseba ali podjetje, ki se strinja, da bo izvedlo določene storitve ali delo za naročnika v zameno za plačilo.

Kdo je naročnik?

Naročnik je oseba ali podjetje, ki želi, da se določene storitve ali delo izvedejo, in sklene podjemno pogodbo z izvajalcem.

Kako se sklene podjemna pogodba?

Podjemna pogodba se običajno sklene pisno, čeprav je lahko v nekaterih primerih tudi ustna. V vsakem primeru je bolj priporočljivo skleniti pisno pogodbo, saj slednja jasno opredeli pogoje in obveznosti.

Kaj vsebuje podjemna pogodba?

Podjemna pogodba vsebuje naslednje elemente:

 • ime in naslov podjemnika ter naročnika;
 • opis storitev ali dela, ki se izvaja;
 • ceno ali plačilo za storitve ali delo;
 • rok izvršitve;
 • pogoje za spremembe ali preklic pogodbe;
 • določila o odgovornosti strank;
 • pogoje za reševanje sporov.

Ali lahko spremenim podjemno pogodbo?

Podjemno pogodbo je mogoče spremeniti, če se stranki dogovorita za spremembo pogojev. Spremembe morajo biti določene v pisni obliki.

Kako se opravi plačilo podjemniku?

Način plačila je določen v podjemni pogodbi. Običajno se plačilo opravi po izvedbi storitev ali dela, vendar se lahko dogovorite tudi za druge načine plačila, kot so obroki ali avans.

Kaj se zgodi, če podjemnik ne izpolni pogodbenih obveznosti?

Če podjemnik ne izpolni pogodbenih obveznosti, lahko naročnik zahteva odškodnino ali druge sankcije, kot je določeno v pogodbi.

Kako se rešujejo spori med strankama?

Pogodba običajno določa način reševanja sporov, ki lahko vključuje arbitražo, sodno reševanje ali druge mehanizme za reševanje nesoglasij.

Ali obstaja razlika med podjemno pogodbo in delovnim razmerjem?

Da, podjemna pogodba se razlikuje od delovnega razmerja. Medtem ko je zaposleni v delovnem razmerju podrejen delodajalcu in prejema mesečno plačo, je podjemnik samostojen izvajalec, ki opravlja določeno delo za dogovorjeno plačilo in običajno ni v stalnem delovnem razmerju.

Ali lahko podjemnik zaposli druge osebe za izvajanje storitev?

Da, podjemnik lahko za izvajanje storitev zaposli druge osebe ali podizvajalce, če podjemna pogodba to dovoljuje.

Koliko časa velja podjemna pogodba?

Trajanje podjemne pogodbe je določeno v pogodbi. Lahko je opredeljeno za določeno obdobje ali za določen projekt.

Ali podjemna pogodba pomeni isto kot avtorska pogodba?

Ne, podjemna pogodba in avtorska pogodba sta različni vrsti pogodb. Podjemna pogodba ureja izvajanje storitev ali dela, medtem ko avtorska pogodba ureja uporabo avtorskih pravic.

Kdo lahko svetuje pri pripravi podjemne pogodbe?

Pri sestavi podjemne pogodbe je smiselno poiskati nasvet pravnika ali strokovnjaka za pogodbena razmerja, da se zagotovi jasnost in ustrezno zaščito pogojev.

Kaj se zgodi, če ena od strank ne izpolni pogodbenih obveznosti?

Če ena od strank ne izpolni pogodbenih obveznosti, lahko to privede do kršitve pogodbe, kar lahko vodi do odškodninskega zahtevka ali drugih pravnih ukrepov.

Podjemna pogodba je pomemben pravni instrument, ki ureja razmerje med izvajalcem in naročnikom storitev. Pri sklepanju in izvajanju podjemne pogodbe je pomembno, da razumete svoje pravice in obveznosti ter posvetujete z našim odvetnikom.

Kakšne vrste storitev se lahko določijo v podjemni pogodbi?

Podjemna pogodba se lahko uporablja za različne vrste storitev, vključno z grafičnim oblikovanjem, programiranjem, svetovanjem, čiščenjem, gradbenimi deli in drugimi nalogami. Pomembno je, da so storitve v pogodbi jasno opredeljene, da ni dvoumnosti.

Ali je podjemna pogodba enaka kot redna zaposlitev?

Ne, podjemna pogodba se razlikuje od redne zaposlitve. Izvajalec storitev, ki sklene podjemno pogodbo, ni zaposlen pri naročniku. Namesto tega deluje kot samostojni podjetnik ali pogodbeni delavec. To pomeni, da izvajalec ni upravičen do ugodnosti, kot so plačan dopust, bolniške odsotnosti in druge ugodnosti, ki so jih deležni redno zaposleni.

Kaj vsebuje podjemna pogodba?

Podjemna pogodba mora vsebovati naslednje ključne elemente:

ime in naslov naročnika ter izvajalca;

opis storitev ali nalog, ki jih je treba opraviti;

ceno ali plačilo za storitve, vključno z načinom plačila;

roke za izvedbo storitev;

pravila za preklic ali spremembo pogodbe;

določila o zaupnosti, če je to potrebno;

morebitne dodatne določbe, ki se nanašajo na specifične zahteve projekta.

Ali je podjemna pogodba pravno zavezujoča?

Da, podjemna pogodba je pravno zavezujoča za obe stranki. To pomeni, da morata naročnik in izvajalec upoštevati vse pogoje in obveznosti, določene v pogodbi. V primeru kršitve pogodbe lahko ena stranka proti drugi stranki vloži pravne ukrepe.

Kako se določi cena storitev v podjemni pogodbi?

Cena storitev v podjemni pogodbi se običajno uskladi med naročnikom in izvajalcem. Lahko se dogovorita za fiksno ceno za celoten projekt ali za urno postavko, če je končno ceno težko določiti vnaprej. Pomembno je, da je cena jasno opredeljena v pogodbi, da se izognemo morebitnim nesporazumom.

Ali se lahko podjemna pogodba spreminja?

Podjemno pogodbo je mogoče spremeniti le, če se stranki o tem dogovorita ter se spremembe natančno zabeležijo v pisni obliki. Spremembe morajo biti soglasne in podpisane s strani obeh strank.

Kako se podjemna pogodba zaključi?

Podjemna pogodba se zaključi, ko so vse navedene obveznosti izpolnjene, vključno z izvedbo storitev in njihovim plačilom. Lahko se tudi prekine zaradi kršitve pogojev ali s soglasjem obeh strank.

Ali je treba dohodek iz podjemne pogodbe prijaviti v dohodninski napovedi?

Da, izvajalci storitev, ki delujejo na podlagi podjemne pogodbe, so običajno dolžni poročati o dohodnini za dohodek, ki ga pridobijo iz teh pogodb. To pomeni, da morajo sami plačevati davke in prispevke za socialno varnost.

Ali je podjemna pogodba primerna za vsakogar?

Podjemna pogodba ni primerna za vsako osebo ali situacijo. Lahko je dobra možnost za samostojne izvajalce in podjetja, ki potrebujejo začasno pomoč pri projektih. Vendar pa ni primerna za redno zaposlitev in ne nudi enakih ugodnosti.

Ocena

ŠVICARSKI FRANKI

Švicarski franki – ali se vam splača imeti valuto CHF

Švicarski franki so tuja valuta, ki je veljala do leta 2008, za zelo stabilno. Švicarski franki so predstavljali nizko valutno tveganje .

bančno pravo

Bančno pravo

Bančno pravo je pravo, ki izhaja iz poslovanja s finančnimi in bančnimi trgi. Ureja ga Zakon o bančništvu. Glavni namen bančnega prava je, da definira in ureja dobre prakse v bančništvu ter služi kot pravni pripomoček za dobro vedenje dejavnosti bank in finančnih inštitucij.

KOLEKTIVNA POGODBA ZA TRGOVINO

Kolektivna pogodba za trgovino

Kolektivna pogodba za trgovino je pravno zavezujoč sporazum med sindikati ali združenji delavcev ter delodajalci v trgovinski panogi.

KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo je pravno zavezujoč sporazum med sindikati ali združenji delavcev ter delodajalci v kovinski industriji.

oporoka pri notarju

Notarska oporoka in cena oporoke pri notarju

Cena oporoke pri notarju se razlikuje glede na kompleksnost oporoke. Naš odvetnik vam bo pripravil oporoko, ki jo bo nato overil naš notar.

hipoteka in hipotekarni kredit

Hipoteka in hipotekarni kredit

Hipoteka je bančni inštrument ter zastavna pravica na nepremičnini. Ali so zapleti glede hipotekarnega kredita pri nakupu nepremičnine?

darilna pogodba med starši in otroci

Darilna pogodba med starši in otroci

Darilna pogodba med starši in otroki je pravna pogodba, ki se uporablja za brezplačen prenos lastninske pravice na določenem premoženju, ki je predmet darila.

IZROČILNA POGODBA MED ZAKONCEMA

Izročilna pogodba med zakoncema

Izročilna pogodba med zakoncema mora vključiti tudi potomce izročitelja. Izročitelj premoženja z izročilno pogodbo ne more izročiti le zakoncu.

odpoved pogodbe

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in vzorec

Odpoved pogodbe mora biti pravilno urejena. Odpoved pogodbe se razlikuje glede na vrsto sklenjene pogodbe.

odsvojitev poslovnega deleža

Odsvojitev poslovnega deleža

Odsvojitev poslovnega deleža je postopek, v katerem družbenik svoj poslovni delež proda oziroma ga odsvoji na katerikoli drug način.

najemna pogodba

Najemna pogodba

Najemna pogodba je pravni dokument, ki predstavlja dogovor med dvema strankama – najemnikom in najemodajalcem. Gre za dvostranski pravni posel, s katerim najemodajalec nepremičnino ali premičnino v uporabo preda najemniku, ta pa je dolžan plačati najemnino.

Krediti v švicarskih frankih in odvetnik

Krediti v švicarskih frankih so dosegli s sodbo ničnost posojilne pogodbe. Naš odvetnik za kredite v švicarskih frankih vlaga učinkovite tožbe.

POKLIČITE