delitev premoženja izvenzakonska skupnost

Izvenzakonska skupnost in delitev premoženja

Izvenzakonska skupnost prestavlja dlje časa trajajočo življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze in je v Sloveniji izjemno pogosta oblika partnerstva. Izven zakonska skupnost je v naši državi enakovredna in izenačena z zakonsko zvezo, tako glede skupnega premoženja, kot glede preživljanja skupnih mladoletnih otrok. Torej ima taka skupnost v razmerju med partnerjema enake pravne posledice, kot če bi sklenila zakonsko zvezo.

V primeru prenehanja izven zakonske skupnosti ni potrebno vložiti tožbo za razvezo. Se pa morata partnerja dogovoriti in sporazumeti glede varstva in vzgoje skupnih mladoletnih otrok, ter glede delitve skupnega premoženja. Delitev premoženja je potrebna, saj je del premoženja partnerjev skupno premoženje in v primeru, da se delitev ne opravi, lahko upniki posežejo po deležu, ki pripada drugemu partnerju.

V primeru, da partnerja izven zakonske skupnosti dogovora glede delitve skupnega premoženja ne moreta doseči, lahko eden od njiju vloži predlog za razdelitev skupnega premoženja na pristojno okrajno sodišče. Če tudi v nepravdnem postopku ne pride do sporazuma  in dogovora, lahko eden od partnerjev vloži tožbo na ugotovitev obstoja in obsega skupnega premoženja, ki je nato osnova za delitev premoženja.

Kako poteka sporazumna in sodna delitev premoženja v primeru izvenzakonske skupnosti?

V primeru sporazumne delitve premoženja zadostuje, da partnerja skleneta pogodbo o delitvi skupnega premoženja, ki mora vsebovati dogovor o višini deležev partnerjev na skupnem premoženju. Potrebno ga je skleniti v obliki notarskega zapisa. Pri delitvi skupnega premoženja velja zakonska domneva, da sta deleža v skupnem premoženju enaka, vsak zakonec pa lahko dokaže, da je prispeval k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. V primeru sodne razdelitve premoženja, sodišče upošteva vse okoliščine primera, predvsem pa:

  • Dohodke vsakega od partnerjev,
  • pomoč, ki jo partner daje drugemu,
  • varstvo in vzgoja otrok,
  • opravljanje gospodinjskih opravil,
  • skrb za dom in družino,
  • skrb za ohranjanje premoženja,
  • vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Ko sodišče opravi delitev premoženja, je ta po navadi fizična in vsak partner dobi tiste predmete, za katere izkaže interes. V primeru, da fizična delitev ni možna, se opravi delitev s prodajo stvari in razdelitvijo kupnine.

Skupno in posebno premoženje partnerjev v izvenzakonski skupnosti

Skupno premoženje označuje premoženje, ki je v skupni lasti večih oseb, pri čemer njihovi deleži niso vnaprej določeni in znani. S skupnim premoženjem, lahko lastniki opravljajo le skupaj in s svojim nedoločnim deležem na skupnem premoženju posamezni partner ne more razpolagati, ga prodati, obremeniti ali podariti, razen za primer smrti. Novi družinski zakoniki imajo tako zakonci, kot izven zakonski partnerji možnost sklenitve posebne pogodbe (pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij oz. ženitne pogodbe), kjer lahko sami določijo katero premoženje je skupno premoženje in katero je posebno premoženje posameznega zakonca. V skupno premoženje sodi premoženje in vse premoženjske pravice, ki so bile v času trajanja izven zakonske skupnosti pridobljene z delom ali odplačno. V skupno premoženje sodijo torej plačila za delo in stvari, ki so s tem denarjem kupljene. Ob razpadu izven zakonske skupnosti se skupno premoženje deli na pol, razen, če kateri izmed partnerjev dokaže, da je bil njegov prispevek neproporcionalno večji.

V posebno premoženje vsakega partnerja izven zakonske skupnosti sodi naslednje premoženje;

  • Premoženje, ki ga je zakonec prinesel v izven zakonsko skupnost.
  • Premoženje ki ga partner pridobi neodplačno v času trajanja izven zakonske skupnosti.

V posebno premoženje torej sodijo stvari (npr. avto), ki jih je vsak izmed partnerjev pridobil pred pričetkom trajanja njune izvenzakonske skupnosti in stvari ki jih je dobil z dedovanjem ali darili.

V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje vezano na izven zakonsko skupnost in delitev premoženja ali potrebujete odvetnika, pri zagotavljanju vaših pravic vam je naša odvetniška pisarna pripravljena pomagati in vas zastopati.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE