Izredna odpoved delovnega razmerja

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni odpoved delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi, s strani delodajalca brez odpovednega roka. Tovrstna odpoved je možna in dopustna zgolj v taksativno naštetih zakonskih razlogih, ki so navedeni v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR).

IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

Delodajalec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razlogov, ki so so določeni v Zakonu o delavnih razmerjih (3. odstavek 83. člena ZDR – 1). Splošna pravila, ki veljajo za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi predpisuje 109. člen ZDR – 1.

IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI  JE MOŽNA, KO DELAVEC:

 • Krši pogodbeno ali katero drugo obveznost iz delovnega razmerja,
 • z naklepom ali iz hude malomarnosti krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
 • v postopku izbire kandidata za iskano delovno mesto navede lažne osebne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,
 • pet dni ali več ne pride na delo in o tem ne obvesti svojega delodajalca ali nadrejenega,
 • zaradi pravnomočne odločbe o prepovedi opravljanja določenega dela, ali mu je bil izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati svoje delo več kot šest mesecev (prestajanje zaporne kazni),
 • zavrne prehod in opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku,
 • pet dni po prenehanju suzpenza ne vrne na delo,
 • v času odsotnosti od dela zaradi bolniškega staleža (bolezni, poškodbe, varstvo otroka,…) ne spoštuje in upošteva navodil zdravnika ali zdravstvene komisije.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

V PRIMERU IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI;

 • ni odpovednega roka,
 • delavec ni upravičen do odškodnine in
 • nima pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

PRAVICE DELAVCA OB IZREDNI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI:

 • Zagovor oziroma obramba delavca,
 • pravico do zagovornika,
 • da se ne odzove na razgovor in odkloni sodelovanje na zaslišanju,
 • lahko zahteva, da se o dejanju izredne odpovedi obvesti in zaprosi za mnenje sindikat, katerega član je.

Vročanje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in pisnega vabila na zagovor je možno osebno, v prostorih delodajalca ali na naslov, ki je bil naveden ob sklenitvi delovnega razmerja ali naknadno sporočen.

ZAGOVOR OZIROMA OBRAMBA DELAVCA V PRIMERU IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI

Kadar delodajalec meni, da obstaja eden izmed razlogov za izredno odpoved po 110. členu ZDR – 1, mora delavcu omogočiti obrambo oziroma zagovor, ki je predpisan v 85. členu ZDR – 1, ta pa ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Delavcu je tako omogočena temeljita in kakovostna priprava na svoj zagovor. Delodajalec je dolžan delavca pisno obvestiti o kršitvah in nepravilnosti, zaradi katerih namerava izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi ter navesti kraj, datum in uro zagovora.

IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI  LAHKO ODPOVESTA TAKO DELAVEC KOT DELODAJALEC

Izredno odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca ureja  110. člen ZDR-1 in je možna v naslednjih primerih če:

 • Delavec krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja,
 • delavec naklepno ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
 • je delavec kot kandidat v postopku v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,
 • delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti,
 • je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če mu je izročen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela,
 • delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku,
 • delavec se v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne na delo ali
 • delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

 

ODPOVEDNI ROK  PRI IZREDNI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI

V nasprotju z redno odpovedjo delovnega razmerja, za izredno velja takojšnje prenehanje pogodbe o zaposlitvi, kar je za delavca lahko izjemno nepričakovana, neprijetna in tudi stresna situacija.

V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni odpovednega roka z strani delodajalca, delavec pa ne more uveljavljati pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, niti ni upravičen do odpravnine.

Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je v večini primerov povezano z razpadom medsebojnega zaupanja med delodajalcem in delavcem, zaradi česar delovno razmerje ni možno nadaljevati.

DOLŽNOSTI DELODAJALCA OB IZREDNI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI

 • Zahteva o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi   mora biti podana v pisni obliki in sicer v 15 dnevnem roku (in skrajnem šestmesečnem roku) od nastanka razloga za odpoved,
 • pogodbo je možno odpovedati v celoti,
 • utemeljen in naveden razlog odpovedi delovnega razmerja je potrebno dokazati s strani delodajalca,
 • delodajalec mora delavcu ponuditi možnost zagovora v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni,
 • na pobudo in željo delavca, mora delodajalec o svoji nameri obvestiti sindikat pri delodajalcu, katerega član je delavec (v primeru, da delavec ni član sindikata, mora delodajalec na zahtevo delavca obvestiti svet delavcev),
 • v primeru, da predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi, prenehanje o zaposlitvi ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oziroma do poteka roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo.

Izredna odpoved delovnega razmerja in denarno nadomestilo za delavca se torej izključujeta in delavec do slednjega ni upravičen, seveda če so razlogi za izredno odpoved delovnega razmerja z strani delodajalca utemeljeni in dokazani.

ZAKONITOSTI CELOTNEGA POSTOPKA IZREDNE ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA SO:

 • spoštovanje in upoštevanje zakonsko določenih rokov,
 • pravočasno opozorilo pred podano izredno odpovedjo,
 • jasna obrazložitev v pisni obliki,
 • vabilo na zagovor oziroma obrambo,
 • pravilen in zakonit način vročanja,
 • natančno in jasno obrazložena odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Celoten postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora biti izpeljan pravilno, strokovno in v skladu z zakonodajo. Vsebovati mora tudi elemente sočutja in primerne komunikacije, saj gre za dogodek izjemno občutljive narave. Vsekakor vam svetujemo, da se pred izvedbo postopka posvetujete z pravno osebo, specializirano na področju delovnega prava in dovolite da vam pri tem pomagajo. Naša odvetniška pisarna je zagotovo vaša prava odločitev.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko nepričakovan, stresen in čustven dogodek, ki je neprijeten tako za delodajalca kot delavca. Izjemnega pomena je, da je ta zakonsko, strokovno in natančno izpeljan, predvsem, pa na miroljuben, spoštljiv in sočuten način. V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje vezano na izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi , ne odlašajte, le pokličite in vprašajte! Tu smo za vas!

 

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE